”On kiva tulla tänne, ku sä oot täällä” : Hyvän tekeminen toiselle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101648
Title: ”On kiva tulla tänne, ku sä oot täällä” : Hyvän tekeminen toiselle
Author: Räsänen, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101648
http://hdl.handle.net/10138/300811
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tehtävänä on saada selville millaista hyvän tekemistä toiselle, esiintyy kahdessa päiväkotiryhmässä. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille päiväkoti kontekstissa tapahtuvia positiivisia asioita. Tätä tutkimusta lähestytään myönteisten käsitteiden kautta. Tällaisia käsitteitä ovat esimer-kiksi empatia, sympatia, prososiaalisuus, myötätunto, myötäinto, hyvät tavat, positiivinen psykologia, sensitiivinen aikuinen ja vuorovaikutus. Tässä tutkimuksessa hyvän tekeminen toiselle on määritelty näiden käsitteiden kautta. Tämä tutkimus on tehty havainnoimalla 3-5-vuotiaiden ryhmää ja esiopetusryhmää. Havainnointi on dokumentoitu videoimalla. Tutkimuksen ryhmät olivat mukana Pieni Oppiva Mieli (POM) -hankkeessa toimintavuonna 2016-2017. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa oli huomattavaa, että molemmissa ryhmissä oli omat painotuksensa hyvän tekemisessä toiselle. 3-5-vuotiaiden ryhmässä viisi eniten koodauksia saanutta toimintaa ovat auttaminen, hyvät tavat, kehuminen, yhteishenki ja kannustaminen. Esiopetusryhmässä puolestaan eniten koodauksia on kehumiselle, hyville tavoille, hellyydelle, huumorille ja toisen kanssa iloitsemiselle. Molemmissa ryhmissä vain hyvät tavat ja kehuminen ovat samat. Näissä kahdessa päiväkoti ryhmässä tehtiin paljon hyvän tekemistä toiselle. Aikuisen vahva rooli hyvän tekemisessä nousi esiin tuloksissa. Toivottavasti näiden tulosten valossa hyvän tekemiseen toiselle kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota päiväkodeissa.This study examines what kind of good things are done to others in two daycare groups. The aim of this study is to show positive things that are happening in daycare. This study is approached with positive concepts which are for example empathy, sympathy, prosocial skills, compassion, good manners, positive psychology, sensitive adult and interaction. Doing good to others is defined in this study through these concepts. This study has been done by observing a group of 3-5 year olds and a preschool group. Observing has been documented by video camera. Both groups in this study were a part of Pieni Oppiva Mieli (POM) -project in year of activity in 2016-2017. Looking at the results both groups had their own emphasis on doing good to others. The 3-5 year olds group had the emphasis on helping, good manners, praise, team spirit and supporting. The preschool group had the emphasis on praise, good manners, tenderness, humor and being happy with each other. According to this research, there were lot of doing good to others in the studied daycare groups. Adult’s strong role in doing good to others showed in the results. Hopefully in the light of these results, there would be even stronger emphasis on doing good to others in daycare.
Subject: Varhaiskasvatus
hyvän tekeminen toiselle
vuorovaikutus
Pieni Oppiva Mieli (POM) -hanke
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record