”Kiinnostus alaan ja hyvät tulevaisuuden näkymät” : Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden keskeiset opiskelumotiivit

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101636
Title: ”Kiinnostus alaan ja hyvät tulevaisuuden näkymät” : Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden keskeiset opiskelumotiivit
Author: Tikkala, Aiju
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101636
http://hdl.handle.net/10138/300829
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Lääketiede ja hammaslääketiede ovat vanhoja professioaloja sekä erittäin suosittuja opiskelualoja hakijoiden keskuudessa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että lääketieteellisten alojen opiskelijoita motivoi usein erityisesti kiinnostus omaan alaa kohtaan, muiden auttaminen sekä työllistymiseen liittyvät tekijät. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden motivaatiota ja opiskelumotiiveja on tutkittu aiemmin lähinnä kvantitatiivisin menetelmin. Tässä pro gradu –tutkielmassa tutkitaan lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoiden itse esiin tuomia, keskeisiä opiskelumotiiveja. Tarkoituksena on selvittää, miten nämä motiivit ilmaisevat opiskelijoiden sisäistä tai ulkoista motivaatiota. Motivaation laadun tutkiminen on tärkeää, sillä erityisesti sisäisen motivaation on todettu olevan yhteydessä opiskelijoiden hyvinvointiin ja parempiin oppimistuloksiin. Menetelmät. KTutkimusaineisto saatiin käyttöön Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeella vuonna 2014 ensimmäisen vuoden lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille järjestetyllä opintojaksolla. 149:n opiskelijan vastaukset analysointiin hyödyntämällä laadullista teoriasidonnaista sisällönanalyysia. Aineiston kvantifiointia hyödynnettiin syntyneiden motiivikategorioiden vertailussa. Tulokset ja johtopäätökset. Keskeiset opiskelumotiivit liittyivät kiinnostukseen, työn käytännön tekemiseen, professioalan ulkoisiin ominaisuuksiin sekä opiskelijoiden henkilökohtaisiin kokemuksiin. Suurin osa motiiveista luokiteltiin opiskelijoiden sisäistä motivaatiota kuvaaviksi. Lääketieteellisen koulutuksen kehittämisessä tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden sisäisen motivaation tukemiseen ja ylläpitoon. Aikaisemman tutkimuksen perusteella sisäistä motivaatiota voidaan tukea vahvistamalla opiskelijan autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteita esimerkiksi mentoroinnin, rohkaisevan ja rakentavan palautteenannon sekä opiskelijakeskeisen opetuksen avulla.Objective of the study. Medicine and dentistry are some of the oldest professions in the world and in addition to that also very popular study fields in Finland. Previous research has shown that especially interest in the field of study, altruistic motives and job opportunities are the main reasons why students study medicine or dentistry. Most of the previous studies have been concentrating in the quantitative analysis of study motives. In this study, the centercentre of attention is in the study motives which the students have themselves articulated. The study aims to analyse how these motives express students’ intrinsic and extrinsic motivation. Studying the quality of study motivation is crucial since especially intrinsic motivation has been showed to lead to the well-being of the students and better study outcomes. Methods. The research material was collected in the faculty of medicine, the University of Helsinki. The research material was collected with an internet based questionnaire as a part of a study module for first year medicine and dentistry students. The study was conducted by analysing the study motives of 149 students using qualitative abductive content analysis. In addition to that quantitative approach was used for comparison of the number of the motives in different categories. Results and conclusions. The students in this study were motivated by interest in the study subject, factors that related to practising as a doctor or dentist, factors that related to have a professional career and previous personal experiences. Most of these motives could be seen to express the intrinsic motivation of the students. When educating future doctors and dentists the emphasis should be on supporting and fostering students’ intrinsic motivation. This can be done by allowing students to satisfy their basic needs for autonomy, competence and relatedness. Previous research has shown that for example mentoring, encouraging and constructive feedback and student-centred teaching methods are useful tools for supporting students’ intrinsic motivation.
Subject: Motivaatio
itsemääräämisteoria
kiinnostus
lääketiede
hammaslääketiede
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tikkala_Aiju_Pro_Gradu_2019.pdf 1.451Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record