Is a mindfulness program effective on adolescents’ psychological well-being in secondary school? : a cluster randomized controlled study

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904241750
Title: Is a mindfulness program effective on adolescents’ psychological well-being in secondary school? : a cluster randomized controlled study
Author: Holopainen, Marianne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904241750
http://hdl.handle.net/10138/301193
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet: Tietoisuustaitoharjoittelulla on osoitettu olevan monenlaisia positiivisia vaikutuksia nuorten oppilaiden mielenterveyteen ja psykologiseen hyvinvointiin. Aihealueen tutkimus on kuitenkin vasta alkuvaiheessa ja monissa tutkimuksissa on selkeitä menetelmiin liittyviä rajoituksia. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka tietoisuustaitoharjoittelu vaikuttaa nuorten psykologiseen hyvinvointiin toteutettuna osana yläasteen opetusohjelmaa. Menetelmät: Tutkimus on osa laajempaa Terve Oppiva Mieli -tutkimusprojektia, johon osallistui 3519 oppilasta Etelä-Suomen yläasteilta. Tutkimuksessa käytettiin klusterisatunnaistettua ja kontrolloitua asetelmaa ja nuoret osallistuivat joko 9-viikkoa kestävään tietoisuustaito-interventioon, vakioituun rentoutus-ohjelmaan tai noudattivat tavanomaista opetusohjelmaa. Nuorten psykologista hyvinvointia mitattiin Vahvuudet ja Vaikeudet -kyselyllä (SDQ), jonka nuoret itse ja heidän vanhemmat täyttivät ennen interventiota, heti sen päätyttyä ja kuuden kuukauden seurannan jälkeen. Tulokset analysoitiin käyttäen lineaarista sekamallinnusta vertaillen SDQ-muuttujien muutosta lähtötasolta intervention ja seurannan jälkeisiin tasoihin eri ryhmien välillä sekä jokaisen ryhmän sisällä. Tulokset: Tilastollisesti merkitseviä ryhmien välisiä eroja ei löytynyt muutoksessa lähtötason ja 9-viikon tai 6-kuukauden seurannan välillä missään mitatussa SDQ-muuttujassa. Kuitenkin interventioryhmässä tietoisuustaitoharjoittelu vähensi tilastollisesti merkittävästi oppilaiden itseraportoimia emotionaalisia hankaluuksia ja hyperaktiivisuutta sekä lisäsi prososiaalista käyttäytymistä. Vanhempien raportoimat tulokset olivat lähes vastaavia kuin oppilaiden raportoimat tulokset, ja nuorten käytösongelmat, emotionaaliset hankaluudet ja hyperaktiivisuus vähenivät tilastollisesti merkittävästi. Johtopäätökset: Vaikka tietoisuustaitoharjoittelun havaittiin lisäävän psykologista hyvinvointia interventioryhmän sisällä, ei ryhmien välisiä eroja tullut esille. Näin ollen lisää laajoja satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia tarvitaan, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää, miten tietoisuustaitoharjoittelu todella vaikuttaa nuorten psykologiseen hyvinvointiin kouluympäristössä. Jatkossa tulisi käyttää monia erilaisia mittausmenetelmiä sekä tutkia myös harjoittelun pitkittäisvaikutuksia.Objective: Mindfulness-based programs are increasingly used with adolescents in school environment. Many preliminary studies have shown that training mindfulness can be helpful for enhancing students’ mental health and psychological well-being. The current evidence base on the effectiveness, however, is still quite narrow and most studies have been limited due to methodological weaknesses. The aim of this study was to investigate how mindfulness training impacts on adolescents’ psychological well-being in secondary school. Methods: The study is a cluster randomized controlled trial, and a part of the Finnish school-based mindfulness research project Healthy Learning Mind (N=3519). Adolescents (age: 12-15 years) either participated in a 9-week mindfulness program, a standardized relaxation program, or followed usual school curriculum. Students’ emotional and behavioural problems, and prosocial behaviour were measured at baseline, post-intervention, and after six-month follow-up, using self- and parent-rated Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ). Linear mixed effects modelling (LMM) was used to compare differences between groups in the change from baseline to post-intervention and follow-up in the SDQ-scales. Results: There weren’t any statistically significant differences in change in any SDQ -outcome variables between the three groups at post-intervention or follow-up. However, during mindfulness program, students’ self-rated emotional symptoms and hyperactivity problems decreased and prosocial behaviour increased. Findings in the parent-rated results paralleled these results, and students’ conduct and emotional problems and hyperactivity were significantly decreased. Conclusions: Despite positive changes in the psychological well-being of the adolescents in the mindfulness group, no differences between the groups were found. Further research is still required to identify psychological well-being benefits of mindfulness training in school environment, using multiple measurement methods and longitudinal designs.
Subject: Mindfulness
Adolescence
Schools
Education
Mental Health
Well-being
Relaxation


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Holopainen_Marianne_Pro_gradu_2019.pdf 1.093Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record