Success factors and challenges in the implementation of corporate sustainability strategy : case study of implementation of corporate social responsibility strategy in SOL Group

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905021796
Title: Success factors and challenges in the implementation of corporate sustainability strategy : case study of implementation of corporate social responsibility strategy in SOL Group
Author: Tuusa, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905021796
http://hdl.handle.net/10138/301480
Thesis level: master's thesis
Degree program: Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma
Master's Programme in Environmental Change and Global Sustainability
Magisterprogrammet i miljöförändringar och global hållbarhet
Specialisation: Globaali kestävyys
Global Sustainability
Global hållbarhet
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena on löytää haasteita, joita suuret työvoimavaltaiset palvelualan yritykset kohtaavat implementoidessaan yritysvastuustrategioitansa. Yrityksillä on tärkeä rooli kestävässä kehityksessä, ja yrityksillä voidaankin nähdä olevan tärkeä tehtävä kestävyys- ja vastuullisuustietoisuuden kasvattamisessa (Simas et al., 2013). Yritysvastuu (CSR) on käsitteenä hyvin tuttu modernissa yritysmaailmassa, ja CSR onkin jo mukana monien yritysten strategioissa, mutta silti yritysvastuustrategian muodostamisen ja implementoinnin välillä on kuilu (Engert & Baumgartner, 2016). Tässä tutkielmassa esitettävä tutkimus perustuu CSR-strategian implementoinnin kirjallisuuskatsaukseen sekä suuren palvelualan yrityksen, SOL Groupin, tapaustutkimukseen. Työn tavoitteena on tunnistaa potentiaalisia haasteita yritysvastuustrategian implementoinnissa suurissa palvelualan yrityksissä, joissa on suuri henkilöstön vaihtuvuus sekä alhainen palkkataso yhdistettynä fyysiseen ja intensiiviseen työhön. Tavoitteena on myös löytää näkökulmia, joita voidaan hyödyntää jatkotutkimuksessa ja -kehityksessä. Tapaustutkimus muodostuu neljästä ryhmähaastattelusta ja havainnoinnista kentällä sekä aineiston analyysista. Kirjallisuuskatsauksesta tunnistetaan kaksi mallia: the five levers model tekijältä Lacy et al. (2009) ja the success factor model tekijältä Engert & Baumgartner (2016). Näitä kahta mallia käytetään teoreettisena kehikkona valitun yrityksen CSR-strategian implementointihaasteiden analyysissa. Tutkielman päälöydöksena todetaan, että haaste onnistuneen CSR strategian implementoinnissa on koko henkilöstön sitoutuminen ja motivointi. Tämä tutkimus esittää hypoteeseja jatkotutkimukselle, jotta CSR-strategian muodostamisen ja implementoinnin välisen kuilun kuromista voitaisiin jatkaa. Toiveena on, että tämän tutkielman löydökset auttaisivat yrityksiä tunnistamaan haasteitaan yritysvastuustrategian implementoinnissa ja että tutkielma tarjoaisi suuntaviivoja siihen, miten saavuttaa mahdollisimman kattava CSR-straegian implementointi.This thesis aims to find out what are the challenges in the implementation of corporate social responsibility (CSR) strategy in a large labour-intensive company in the service business. Companies have an essential role in sustainable development and they are seen as important actors in spreading awareness of sustainability (Simas et al., 2013). While CSR is a concept that is playing an important part in the modern business world and has been involved in companies’ strategies for years now, there is still a gap between the CSR strategy formulation and implementation (Engert & Baumgartner, 2016). The research presented in this thesis is based on a literature review of CSR strategy implementation and on a single case study in a service business company, SOL Group, with high employee turnover, low wage levels and physical and intense working conditions. The objective of this thesis is to identify potential challenges in the CSR strategy implementation in large companies in service business, and based on the findings, structure hypotheses for further research. The case study data collection included four group interviews with several participants in each, as well as direct observation in the field, and it is supported by documents from the case company and literature. From the literature review, two models were identified: the five levers model by Lacy et al. (2009) and the success factor model by Engert & Baumgartner (2016). These two models were used as theoretical frameworks for analysing the challenges in the successful implementation of CSR strategy in the case company. The main finding was that the major challenge in the successful implementation of CSR strategy is to commit and engage the employees to the strategy implementation. This thesis proposes hypotheses for the future, to continue this research as an attempt to bridge the gap between CSR strategy formulation and implementation. It is hoped that the insight from this thesis helps companies to identify their challenges in the CSR strategy implementation and provides some guidelines on how to proceed if wanting to achieve a full implementation of CSR strategy.
Subject: yritysvastuu
yhteiskuntavastuu
vastuullinen yritystoiminta
vastuullisuusstrategia
yritysvastuustrageian implementointi
palveluala
työntekijöiden sitoutuminen
organisaatiokulttuuri
Corporate sustainability
Corporate responsibility
Corporate social responsibility strategy
Corporate sustainability strategy implementation
Service business industry
Employee engagement
Organization culture


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Tuusa_Minna_Pro_gradu_2019.pdf 898.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record