”The energy of Chinggis Khaan and his wrestlers will be there” – Key religious elements in becoming a successful Mongolian wrestler

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905151944
Title: ”The energy of Chinggis Khaan and his wrestlers will be there” – Key religious elements in becoming a successful Mongolian wrestler
Author: Mikkola, Eelis
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Theology
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905151944
http://hdl.handle.net/10138/301835
Thesis level: master's thesis
Abstract: Mongoliassa paini on kansallisurheilulaji ja sillä on yhteyksiä buddhalaisuuteen, shamanismiin ja Tšingis-kaanin kulttiin. Tässä opinnäytetyössä tutkin näitä yhteyksiä ja vastaan kysymykseen: minkälaiset uskonnolliset elementit ovat merkittävässä asemassa, kun pyritään menestymään Mongolipainissa? Mongolipainin suhteesta uskontoon on hyvin vähän aiempaa englanninkielistä tutkimusta ja aiempi tutkimus ei pysty vastaamaan asettamaani tutkimuskysymykseen. Tämän vuoksi tein kenttämatkan Mongoliaan, jossa keräsin uutta aineistoa. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on yhdistää aiempi tutkimus uuteen aineistoon. Tässä tutkielmassa käytettävä uusi etnografinen kenttäaineisto on kerätty kesällä 2017 Mongoliassa. Aineisto on kerätty haastattelemalla viittä henkilöä, jotka olivat joko Mongolipainin tai Mongolian uskontojen asiantuntijoita. Haastattelut äänitettiin, litteroitiin ja lopuksi käännettiin englanniksi. Haastatteluaineisto kategorisoitiin käyttämällä teoriasidonnaista sisällönanalyysiä Atlast.ti:n avulla. Uusi materiaali analysoitiin suhteessa aiempaan tutkimukseen, joka osittain tuki ja osittain oli ristiriidassa uuden aineiston kanssa. Analyysi antaa kuvan, jossa useat erilaiset uskonnolliset elementit ovat merkittäviä painijan menestykselle. Tärkeimmät näistä ovat: karma, hiimori (onni), oikeanlainen mielentila, hyvä eettinen toiminta, suojaavat rituaalit, syntymäaika ja sukulaisuussuhteet. Kerätyt haastattelut olivat osittain ristiriidassa keskenään ja ne myös haastoivat aiemman tutkimuksen tuloksia. Tämän vuoksi tulokset sisältävät johtopäätöksiä, jotka eivät ole kaikkien haastateltavien hyväksymiä. Aineistoni antaa uuden näkökulman Mongolipainin ja uskonnon suhteen tutkimukselle. Tutkimuksesta nousee useita uusia ja mielenkiintoisia kysymyksiä, joita ei olisi voinut kysyä ilman keräämääni aineistoa.In Mongolia wrestling is the national sport and it is connected to Buddhism, Shamanism and the cult of Chinggis Khaan. This thesis explores these connections and answers the question: What religious elements are key to becoming a successful Mongolian wrestler? There is very little prior research done in English on Mongolian wrestling and its relation to religion, and the research question could not be answered using existing materials. Because of this I made a field trip to Mongolia where I collected new material. The aim of this study is to not only answer the question, but also to incorporate new data into the larger field of studies on Mongolian wrestling. The ethnographic material of my study was collected during the summer of 2017, when I visited Mongolia and interviewed five men who were experts in either wrestling or religion. The interviews were recorded, transcribed and translated. The translations were categorized using theory directed content analysis with the help of Atlas.ti. New data was introduced and analyzed alongside contradicting and supporting elements of prior research. The analysis paints a picture where various religious elements are deemed necessary to becoming a successful Mongolian wrestler. The most relevant are karma, hiimori (luck and fortune), the right state of mind, proper ethical conduct, protective rituals, date of birth and bloodlines. The interviews were contradicting on many occasions, and the prior research was on some points in conflict with the new material. Because of this the results have elements which were not accepted by all of my interviewees. My material provides a new point of view to the research of the relationship between Mongolian wrestling and religion, which were not covered by previous studies. Many new and interesting questions arise from the research project.
Subject: Paini
kamppailulajit
Mongolia
buddhalaisuus
shamanismi
wrestling
martial arts
Buddhism
Shamanism
Discipline: Uskontotiede
Study of Religions
Religionsvetenskap


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mikkola_Eelis_Pro_gradu_2019.pdf 642.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record