Maidon vähentäjien ruokavaliovalinnat : ihmisen ja eläimen hyvinvoinnista ravitsemussuositusten vastustukseen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212076
Title: Maidon vähentäjien ruokavaliovalinnat : ihmisen ja eläimen hyvinvoinnista ravitsemussuositusten vastustukseen
Alternative title: Dietary choices for reducing the use of dairy products : from wellbeing of people and animals to resisting nutritional recommendations
Author: Peltonen, Katja
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212076
http://hdl.handle.net/10138/301965
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Maito on merkittävä osa suomalaista ruokakulttuuria ja maito on saanut mediajulkisuutta 2010-luvulla. Keskustelu on kohdistunut paljolti maidon rasvan ympärille niin kutsutussa rasvataistelussa, mutta viime aikoina puhe on kääntynyt maidon terveysvaikutuksiin sekä maidon aiheuttamaan ympäristökuormaan. Maidon kokonaiskulutus on ollut laskussa jo vuosikymmeniä ja kulutus vuosien 2012 ja 2016 välillä väheni lähes 30 litralla henkilöä kohden. Samaan aikaan kasvipohjaiset juomat ovat tulleet markkinoille korvaamaan maitotuotteita. Tavoitteet. Tutkimus tarkastelee tekijöitä, joilla kuluttajat perustelevat maidon käytön vähentämistä ruokavaliossaan. Tutkimuksessa kartoitetaan millaista ruokavaliota maitoa vähentäneet kuluttajat noudattavat. Analyysi kohdistuu siihen, millaisena elintarvikkeena maito mielletään ja miten mieltymykset ilmenevät maidon päivittäisessä käytössä. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten tutkittavat suhtautuvat kasvipohjaisiin juomiin. Tutkimusta maidon vähentämisen taustalla olevista tekijöitä on niukasti ja varsinkin kotimaiselle tutkimukselle on tarve. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjaa maidosta ja maidon vaihtoehdoista tehtyihin tutkimuksiin sekä ruoan terveys- ja ympäristötekijöiden tutkimusperinteeseen. Menetelmät. Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, jossa tutkimuskohteena oli neljätoista pääkaupunkiseudulla ja Joensuun seudulla asuvaa henkilöä. Haastattelurungon kysymykset jaettiin kolmen teeman mukaisesti, jotka olivat ruokavalio, maito ja kasvipohjaiset juomat. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Aineiston analyysissa hyödynnettiin myös teemoittelua. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksen perusteella tärkein tekijä maidon vähentämiselle oli, ettei maidon nähty olevan ravitsemuksellisesti tarpeellista aikuiselle ihmiselle. Myös eettiset syyt, kuten eläinten hyvinvointi sekä erilaiset sairaudet, kuten ärtyvän suolen oireyhtymä ja laktoosi-intoleranssi olivat vaikuttaneet maidon käytön vähentämiseen. Kaikki eivät myöskään pitäneet maidon mausta. Maidolla nähtiin olevan merkittävä rooli suomalaisessa ruokakulttuurissa ja virallisissa ravitsemussuosituksissa, mikä sai myös osakseen kritiikkiä. Kasvipohjaiset juomat nähtiin pääosin myönteisenä asiana, mutta suhtautuminen vaihteli kasvipohjaiseen juomaan käytetystä raaka-aineesta eli kasvista riippuen. Kaura nähtiin tuttuna ja lähellä tuotettuna, sen sijaan soija ja riisi nähtiin kaukaa tuotavina ja siksi epäeettisinä.Milk is a significant part of Finnish food culture and milk has received media publicity in the 2010s. The discussion has mainly focused on milk fat, but recently the talk has turned to the health effects and environmental impacts of milk. Total milk consumption has been declining for decades and consumption decreased by nearly 30 litres per person between 2012 and 2016. At the same time, plant-based drinks have entered the market to replace dairy products. Objectives. The study examines the factors that consumers use to justify reducing milk consumption in their diet. The study identifies the diets the consumers follow. The analysis focuses on how milk is perceived and how the preferences affect daily consumption of milk. Additionally, interviewees’ attitudes towards plant-based drinks are studied. Little research has been done about the reasons that lead to reducing milk consumption and especially Finnish research is needed. The theoretical framework of the study is based on research into milk and milk alternatives and on the paradigm of health and environmental factors of food. Methods. The research method was qualitative. The data were collected by interviewing 14 people living in Helsinki metropolitan area and in Joensuu region. The interviews were done by using a semi-structured interview. The questions were divided into three themes, which were diet, milk and plant-based drinks. The data was subsequently analysed by using inductive content analysis. Thematising was also used in the data analysis. Results and conclusions. The study shows that the main factor for reducing milk consumptions was that milk was not considered to be nutritionally important for adults. Additionally, ethical reasons, such as the welfare of animals, and diseases, such as irritable bowel syndrome and lactose intolerance, have reduced milk consumption. Milk was considered to play a significant role in Finnish food culture and in the official nutrition guide, which were also criticized. Plant-based drinks were mostly seen as a positive thing, but the reactions varied depending on the ingredients, i.e. the plant, of the drink. Oat was seen as familiar and locally produced, whereas soy and rice were seen far produced and therefore unethical.
Subject: maidon kulutus
kasvipohjaiset juomat
ruokavalio
veganismi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record