Autuus murtuneisuuden takana : Tapaustutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaiskäsityksestä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212066
Title: Autuus murtuneisuuden takana : Tapaustutkimus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaiskäsityksestä
Author: Annala, Ville
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905212066
http://hdl.handle.net/10138/301966
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammais- käsitystä. Tutkimusaihetta lähestyttiin sosiaalisen vammaistutkimuksen näkökulmasta, jossa vammaisuuden alkuperä paikannetaan lääketieteellisen määrittelyn sijaan enemmän yhteis- kuntaan, kulttuuriin ja kieleen. Lisäksi tutkimuksellista asetelmaa muotoili vammaisuutta kä- sittelevä teologia sekä vammaisuutta määrittelevä erityispedagoginen näkökulma. Näkö- kulmien ja aiempien tutkimuksien perusteella voidaan määritellä, että vammaiskäsitys koos- tuu sekä institutionaalisista että kulttuurillisista vaikutteista. Tässä tutkimuksessa käsitellään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vammaiskäsityksen rakentumista kirkon virallisissa dokumenteissa ja kirkon työntekijöiden puheessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineisto koostui dokumentaarisesta aineistosta sekä kirkon työntekijöiden yksilöhaastatteluista. Haastattelut toteutettiin puo- listrukturoituina teemahaastatteluina, ja haastateltavina toimi yhden pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymän kaksi pappia, suntio, diakoni ja varhaiskasvattaja. Dokumentaarinen ai- neisto koostui kirkon virallisista vammaisuutta ja vammaisuuden teologiaa käsittelevistä do- kumenteista. Aineistot analysoitiin diskursiivisin analyysimenetelmin. Aineistoista esiin nos- tettuja diskursseja verrattiin toisiinsa ja paikallistettiin yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Vaikka suurimalle osasta haastateltavista kirkon viralliset vammaisuutta käsittelevät doku- mentit eivät olleet tuttuja, oli haastatteluaineiston ja dokumentaarisen aineiston diskursseis- sa huomattavia yhtäläisyyksiä. Puheessa tuotetun vammaiskäsitys voidaan tulkita rakentu- van kahdesta osasta. Ensinnäkin, vammaiskäsitys korostuu yhteiskunnan ja asenteiden vammauttava vaikutus. Tätä näkökulmaa perustelevat dokumentaarisen aineiston teemat, ihmisoikeudet sekä perusteluun taivutettu kristillinen traiditio ja teologia. Toiseksi vammais- käsitys koostuu henkilökohtaisista kokemuksista, jotka ilmenivät esille traagisromanttisina narratiiveina. Tutkimuksen perusteella kirkon virallinen vammaiskäsitys kuului kirkon työnte- kijöiden puheessa.The purpose of the research is to examine the way in which disabilities are viewed by the Evangelical Lutheran Church of Finland. Social approach to disabilities which emphasizes the roles of society, culture and language as key elements in defining disability as a phenomenon as opposed to a straightforward medical definition. In addition, the research is further defined by theological literature concerning disability as well as special educational approach to disabilities. The literature, in conjunction with theological and pedagogical approaches, is used to define the understanding of disability as consisting of both institutional and cultural components. This study examines how the understanding of disability is constructed in official church documents and the discourse used by church employees. The corpus of this qualitative case study consists of documents and a series of interviews. The interviews, in which the interviewees were various church employees, were carried out as semi-structured theme interviews. The official documents include both theological and administrative papers on disability that are issued by the Evangelical Lutheran Church of Finland. This corpus is analysed using discourse analysis. Various types of discourse that can be identified are subsequently compared. The study further analyses the corpus of interviews to identify two distinct components of the understanding of disability therein. The first component includes the disabling effects of society and attitudes towards disabilities. These views reflect the themes present in the official church documents, human rights and Christian theology and tradition. Christian theology and tradition can be seen to be applied and adjusted in order to account for these views. The second component of the understanding of disability consists of personal experiences which give rise to narratives simultaneously combining both tragic and romantic elements. The study confirms that the official understanding of disability is present in the discourse of church employees. Even though most interviewees were unfamiliar with the official church documents on disability, the study shows significant similarities between the official church texts and the discourses present in the corpus consisting of the employees’ interviews.
Subject: sosiaalinen vammaistutkimus
erityispedagogiikka
vammaisuus
vamma
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Annala_Ville_Pro_gradu_2019.pdf 1.161Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record