Autovalidointisääntöjen toteutuminen kemian ja immunokemian automaattisella analyysilaitteistolla : 15 määrällisesti eniten tehtyä tutkimusta Päijät-Hämeen laboratoriopalveluissa

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/302001
Title: Autovalidointisääntöjen toteutuminen kemian ja immunokemian automaattisella analyysilaitteistolla : 15 määrällisesti eniten tehtyä tutkimusta Päijät-Hämeen laboratoriopalveluissa
Author: Heiniluoma, Marika
Contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Date: 2019-03
URI: http://hdl.handle.net/10138/302001
Thesis level:
Abstract: Toiminnan tehostaminen ja kehittäminen ovat tärkeä osa laboratorion toimintaa nykypäivänä. Automatisoimalla mittaustulosten käsittelyä, saadaan vähennettyä tuloksille ja näytteille suoritettavia manuaalisia toimintoja. Tämä lyhentää näytteiden läpimenoaikoja sekä parantaa potilasturvallisuutta inhimillisten virheiden vähentyessä. Suurin osa laboratorion tuottamista tuloksista on viiterajoissa, jolloin tulokset voidaan vapauttaa automaattisesti tietojärjestelmässä, mikäli viitteitä näytteeseen tai mittausprosessiin liittyvistä laatuvirheistä ei ole. Tulosten automaattisen hyväksymisen eli autovalidoinnin myötä aikaa jää enemmän haasteellisten näytetapausten selvittämiseen ja poikkeamien tarkistamiseen. Tutkielman teoreettisessa osassa on käsitelty tällä hetkellä saatavilla olevia tieteellisiä julkaisuja autovalidoinnista. Autovalidoinnin kriteereissä on huomioitava mittaustuloksen laatuun vaikuttavat tekijät, kuten hyväksyntärajat, näytteen laatu, vertailu potilaan aiempiin tuloksiin, laite- ja menetelmäkohtaisiin asetukset sekä virhetilanteet. Hyväksyntärajat määritellään tutkimuskohtaisesti esim. analyyttiseen mittausalueeseen ja kliinisiin päätöksentekorajoihin perustuen. Työn tavoitteena oli selvittää autovalidointiaste sekä autovalidointisääntöjen toteutuminen PäijätHämeen hyvinvointikuntayhtymän laboratoriopalveluiden kliinisen kemian laboratoriossa. Työssä tarkasteltiin 15 yleisintä Päijät-Hämeen laboratoriopalveluissa tehtävää kemian ja immunokemian tutkimusta. Tutkielmassa otettiin potilastulosotantoja sekä välitietojärjestelmästä, jossa tapahtuu tulosten autovalidointi, että laboratoriotietojärjestelmästä. Välitietojärjestelmän otantojen perusteella voitiin laskea autovalidointiasteet tutkimuksittain sekä luokitella syyt, jotka johtivat autovalidoinnin epäonnistumiseen eli tuloksen kiinnijäämiseen (käsin tehtävään tarkasteluun). Työssä esiintyvien tutkimusten autovalidointiasteet todettiin Päijät-Hämeen laboratoriopalveluiden käytössä olevilla autovalidoinnin kriteereillä korkeiksi. Tutkimuksista CRP, Kol-LDL, AFOS, Kol sekä Trigly ylittivät 99 % autovalidointiasteen. ALAT, TSH, Gluk, Kol-HDL sekä T4-V ylittivät puolestaan 98 % autovalidointiasteen. Yli 97 % autovalidointiaste toteutui seuraavilla tutkimuksilla: Krea, K, Na sekä Bil. Tutkimuksista selkeästi alhaisin autovalidointiaste oli TnT-tutkimuksella (92 %). Tnttutkimuksen kohdalla näytetuloksia jäi kiinni mittausalueen alituksesta johtuen (6 %). Tutkielmassa todettiin myös, että välitietojärjestelmän asetukset toimivat odotetusti.Efficiency and continuous improvement are important parts of laboratory work today. By increasing automation in sample and result handling, manual interventions can be more controlled and diminished. This shortens sample turnaround times and improves patient safety when the number of human based errors decrease. Most of the laboratory results are within the reference limits, whereby the results can be automatically verified and released (autoverified) in the information system if there are no indications of the quality defects in the sample or analysis process. Autoverification increases productivity and allows laboratory staff to focus on the results that require investigation and manual review. The theoretical part of the thesis considers the currently available scientific publications on autoverification. For the criteria of autoverification one must consider the factors that are affecting the quality of the result; such as the approval limits (based on e.g. analytical measuring range, reference values or clinical decision limits), sample quality, comparison with the previous patient results, device and method settings and error situations. The aim of the study was determinate the autoverification rates and estimate how the verification settings are working in routine. The focus of the thesis was on the 15 most commonly analyzed chemistry and immunochemistry tests at Päijät-Häme Laboratory Services. In the thesis, the data sampling was taken from both systems: the middleware, which involves the autoverification rules, and the laboratory information system. Based on the sampling data of the middleware, it was possible to calculate autoverification rates by tests, as well as to classify the reasons that led to the failure of autoverification (i.e. led to manual inspection of the sample and result). The autoverification rates were found to be high with the criteria used at Päijät-Häme Laboratory Services. The tests of CRP, LDL, ALP, Chol and TG exceeded 99% and ALT, TSH, Gluc, HDL and free T4 tests exceeded 98% autoverification rate. Over 97% rate was achieved with the following tests: Crea, Potassium, Sodium and Bil. The lowest level of autoverification rate occurred with TnT test (92 %) caused by the sample results below the lower limit of measurement (6 %). This thesis also found that the verification settings were working properly.
Subject: autovalidointi
laboratorioautomaatio
välitietojärjestelmä
analyysilaitteisto
kemian tutkimus
immunokemian tutkimus
Discipline: Sairaalakemistin koulutusohjelma


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lisensiaatintut ... ka Heiniluoma_20032019.pdf 641.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record