Metallien esiintymismuodot moreenissa Kanta-Hämeen Katumajärvellä ja Saajanmäellä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905242124
Title: Metallien esiintymismuodot moreenissa Kanta-Hämeen Katumajärvellä ja Saajanmäellä
Author: Palonen, Panu
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201905242124
http://hdl.handle.net/10138/302123
Thesis level: master's thesis
Discipline: Geologia
Abstract: Tutkielmassa tutkittiin Kanta-Hämeen Katumajärven ja Saajanmäen alueiden moreenin geokemiaa sekä siinä esiintyvien metallien esiintymismuotoja geokemiallisin ja mineralogisin menetelmin. Tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää alueiden malmipotentiaali. Molempien alueiden moreeninäytteet otettiin pohjamoreenista mahdollisimman läheltä kallionpintaa, jonka jälkeen moreeninäytteet kuivaseulottiin kolmeen eri raekokofraktioon: <0,06 mm, 0,06-0,25 mm ja >0,25 mm. Hienoaineksen kokonaismetallipitoisuus selvitettiin AAS:lla kokonaisuuton jälkeen. Anomaalisten näytteiden metallien esiintymismuodot määritettiin hienoaineksesta selektiivisillä osittaisuutoilla sekä raskashiekkafraktiosta käyttäen polarisaatio- ja stereomikroskooppia, SEM:ia sekä XRD:ta. Moreenin tutkiminen geokemiallisin ja mineralogisin menetelmin lisää malminetsinnällisten tutkimusten luotettavuutta. Molemmilla alueilla korkeimmat metallipitoisuudet havaittiin kuparissa ja sinkissä. Katumajärvellä korkein Cu-pitoisuus oli 701 ppm ja Zn-pitoisuus 642 ppm, kun taas Saajanmäen suurin Cu-pitoisuus oli 620 ppm ja Zn-pitoisuus 678 ppm. Kupari ja sinkki esiintyvät alueille pääosin primäärisinä, rapautumattomina tai heikosti rapautuneina sulfidimineraaleina. Kuparikiisu oli molemmilla alueilla merkittävämpi malmimineraali kuin sinkkivälke. Yleisin sulfidimineraali oli pyriitti. Klastinen glasiogeeninen dispersio oli vallitseva molemmilla alueilla hydromorfisen dispersion ollessa heikompi. Sinkki on ollut alttiimpi hydromorfisella dispersiolle kuin kupari. Sekundäärisistä mineraaleista löydettiin Katumajärvellä götiittiä ja kovelliittia, kun taas Saajanmäellä melanteriittia ja szomolnokiittia.The till geochemistry and the mode of occurrence of metals in till in Katumajärvi and Saajanmäki areas in Kanta-Häme region were studied by geochemical and mineralogical methods. The basis of the studies was to determine the ore potentials in both areas. The samples were taken as near the bedrock surface as possible from the basal till bed. The till samples were dry-sieved into three grain-size fractions: <0,06 mm, 0,06-0,25 mm and >0,25 mm. Total metal contents of fine fraction were determined by AAS after total dissolution. The mode of occurrence of metals in the anomalous samples were determined from the fine fraction by selective partial dissolutions and from the heavy sand fraction by polarized- and stereo microscope, SEM and XRD. Using both geochemical and mineralogical methods in till studies will increase the reliability of mineral exploration studies. The highest metal contents were found in copper and zinc in both areas. The highest Cu-content was 701 ppm and Zn-content 642 ppm in Katumajärvi area while in Saajanmäki area the highest Cu-content was 620 ppm and Zn-content 678 ppm. Copper and Zinc mainly occurred as primary sulphides which altered from non-weathered to slightly weathered. Chalcopyrite was more important ore mineral than sphalerite. Pyrite was the most common sulphide mineral. Clastic glasiogenic dispersion was the main geochemical dispersion in both areas, but hydromorphic dispersion was also noticeable. Zinc was more susceptible to hydromorphic dispersion than copper. The secondary minerals that occurred were goethite and covellite in Katumajärvi area and melanterite and szomolnokite in Saajanmäki area.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record