Viimeistä rajaseutua rakentamassa : luonnon poliittisuus National Geographic -lehden Alaska-kirjoittelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132726
Title: Viimeistä rajaseutua rakentamassa : luonnon poliittisuus National Geographic -lehden Alaska-kirjoittelussa
Author: Vasara, Pekka
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för filosofi, historia, kultur- och konstforskning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906132726
http://hdl.handle.net/10138/302958
Thesis level: master's thesis
Discipline: yleinen historia
General History
allmän historia
Abstract: Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen yhdysvaltalaisessa ympäristöajattelussa tapahtunutta muutosta National Geographic -lehden Alaska-kertomusten kautta vuosina 1880-1990. Tavoitteenani on osoittaa, miten tietyt representaatiot ja diskurssit dominoivat National Geographic -lehden matkakirjoituksia ja miten ne rakentavat Alaskan ympäristöstä kuvaa, joka on seurausta vallitsevista yhteiskunnallisista suuntauksista. Tarkastelen paitsi National Geographic -lehden kirjoittajien teksteissä näkyviä asenteita Alaskaa ja sen ihmisiä kohtaan myös heidän mietteitään oman kulttuurinsa luontosuhteesta. Tutkielmassani kysyn, miten kirjoittajat kuvaavat Alaskan ympäristöä, sen luontoa ja ihmisiä. Kiinnitän erityisesti huomiota, minkälaisin sanavalinnoin ja käsittein he kirjoittavat kirjoituksiensa kohdealueista ja se asukeista. Toinen tutkimuskysymykseni on se, miten National Geographic -lehden Alaskaa koskeva kirjoittelu muuttuu vuosisadan aikajänteellä, ja mitä se kertoo laajemmin yhdysvaltalaisesta ympäristöajattelusta ja sen kehityksestä. Tutkielmani lähdeaineiston muodostaa vaikutusvaltainen yhdysvaltalaislehti National Geographic -lehti. Pohjaan tarkasteluni Nashin erämaa/rajamaa -käsitteiden ympärille. Nämä käsitteet saavat usein merkityksensä luonnonsuojelullisessa mielessä, mutta ovat tosiasiassa merkityssisällöltään hyvin rikkaita ja niiden käyttö poliittista. Lisäksi hyödynnän työssäni myös Prattin teorioita. Tarkastelustani käy ilmi, että National Geographic -lehden varhainen Alaska-kirjoittelu oli hyvin pioneerihenkisen rajamaan idean värittämää. Tämä ympäristökuvailu oli seurausta rajaseudun sulkeutumisesta vuonna 1890, ja sen jälkeisestä pioneeri-ihanteen ilmaantumisesta Amerikassa. Lehden kirjoittajat kuvaavat luontoa lähes yksiselitteisen kielteisesti. Näissä kertomuksissa Alaskan valkoista väestöä kuvataan positiivisesti ja korostaen heidän sitkeyttään ja rohkeuttaan, kun taas alkuperäiskansan jäsenet kuvataan osana rajamaan villeyttä. Toisen maailmansodan jälkeinen Alaskaa koskeva ympäristökuvailu on luonnon mahtavuutta korostavaa, vaikkakin luonto nähdään ihmiskulttuurista irrallisena. Uusi ympäristökuvailu on seurausta luonnonsuojelullisen liikkeen noususta Yhdysvalloissa. Tämän seurauksena erämaiden suojelua aletaan perustelemaan kulttuurinationalistisin argumentein. Lehden kirjoituksissa näkyy koskemattoman ja neitseellisen luonnon palvonta. Maisemakuvailusta alkuperäisasukkaiden vaikutus on kokonaan siivutettu. Alaskan öljylöydösten jälkeen National Geographic -lehden luonnonsuojelullisesti painottunut ympäristökuvailu saa rinnalleen uuden narratiivin, jonka myötä kirjoittelu palaa lähelle vuosisadan alun aikaista kerrontaan. Kirjoittelu muistuttaa tyyliltään hyvin paljon pioneerihenkistä kuvailua, jossa luonto kuvataan äärimmäisen haastavana ja karuna, kun taas öljy-yhtiöiden työntekijät kuvataan sinnikkäinä ja periksiantamattomina.
Subject: Luonnon politiikka
Alaska
National Geographic Magazine
Yhdysvallat
matkakertomukset
erämaa
rajamaa


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record