Wood-based biochemical innovation systems : challenges and opportunities

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122708
Title: Wood-based biochemical innovation systems : challenges and opportunities
Alternative title: Innovaatiosysteemit puupohjaisiin biokemikaaleihin liittyen : haasteet ja mahdollisuudet
Author: Ignatius, Heikki
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Metsätieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för skogsvetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906122708
http://hdl.handle.net/10138/303080
Thesis level: master's thesis
Discipline: Metsäekonomia ja markkinointi
Forest Economics and Marketing
Skogsekonomi och marknadsföring
Abstract: Metsäteollisuuden toimialaan kohdistuvat rakenteelliset muutokset edistävät sektorin toimijoiden insentiivejä kehittää uusia tuotealueita taantuvien ydintuotteiden tilalle. Puupohjaisia biokemikaaleja pidetään yhtenä merkittävänä tuoteavauksena, joka voi osaltaan kompensoida graafisten paperien kysynnän heikentymisen aiheuttamaa liikevaihdon laskua. Biokemikaalien kohdalla on jo havaittavissa kysyntää esimerkiksi merkittävien tuotebrändien omistajilta, jotka pyrkivät korvaamaan fossiilisia raaka-ainepohjia kestävämmillä vaihtoehdoilla. Uudet puupohjaiset tuotealueet vastaavat muuttuvaan sektorin toimintaympäristöön, mutta vaativat myös uudenlaisia liiketoimintamalleja ja -strategioita sekä uuden osaamisen kehittämistä. Tämä työ tarkastelee suomalaisen puupohjaisten biokemikaalien sektorin kehittymiseen liittyviä systeemisiä heikkouksia ja vahvuuksia sekä niitä politiikkakeinoja, joilla olisi mahdollista edistää tämän sektorin kehittymistä sekä diffuusiota. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa kirjallisuuskatsausta täydennettiin kahdeksalla puolistrukturoidulla asiantuntijahaastattelulla. Materiaalin analysointiin hyödynnettiin innovaatiotutkimuksen menetelmiä, jotka mahdollistivat systeemiin kohdistuvien heikkouksien ja vahvuuksien identifioinnin. Tuloksista ilmeni useita ajureita, jotka tukevat systeemin jatkuvaa kehittymistä, mutta erityisesti kaksi systeemin sisäistä funktiota identifioitiin, joiden puutteellisen kehittymisen voidaan nähdä heikentävän koko systeemin optimaalista kehittymistä. Tiedon kehittäminen ja leviäminen toimialan osapuolten välillä sekä toisaalta systeemin toimijoiden väliset odotukset ja visiot pystyttiin identifioimaan systeemin kehityksen esteeksi, joiden helpottamiseksi tulisi muodostaa nykyisiä politiikkakeinoja tehokkaampia menettelytapoja. Tämä tutkimuksen käsitellessä ensisijaisesti sektorin systeemisiä heikkouksia ja vahvuuksia olisi tärkeää jatkaa spesifimpien politiikkakeinojen tunnistamista tulevissa tutkimuksissa koko sektorin kehityksen edistämiseksi. Tässä menettelyssä tulee ottaa myös huomioon ennen kaikkea puupohjaiset biokemikaalit osana koko biokemikaalisektoria ja sen kehitystä.The structural changes concerning the forest industry sector will stimulate the incumbents in the sector to develop new product areas for the replacement of the old, declining core products. Wood-based biochemicals are considered as one of the major product areas able to compensate the decline in revenues caused by diminishing demand for graphic papers. There is already existing demand for biochemicals from the owners of major product brands who seek to replace fossil-based raw materials with more sustainable alternatives. New wood-based product areas respond to the changing operating environment of the sector but also require new types of business models and strategies as well as development of expertise from different fields. This work examines the systemic weaknesses and strengths of the development of the Finnish wood-based biochemical sector as well as the policy tools facilitating the development and diffusion of the sector. This study was carried out as a qualitative study where literature review was complemented with eight semi-structured expert interviews. The conceptual basis for analyzing the material were based on innovation theories, enabling the identification of the weaknesses and strengths of the system. The results revealed several drivers for the further progression of the system but specifically two internal functions of the system were identified which can be recognized to hinder the optimal development of the entire system. The development and diffusion of knowledge as well as the differing expectations and visions between system actors were identified as barriers to the further development of the system, necessitating more effective policy measures. As this study addressed specifically the systemic weaknesses and strengths, it would be important for the future studies to address more detailed policy measures in order to enhance the further promotion of the sector. This approach should also consider the relationship of the wood-based biochemicals as a part of the whole biochemical sector and its development.
Subject: wood-based biochemicals
innovation systems
biorefineries
system weaknesses
system strength
puupohjaiset biokemikaalit
innovaatiotutkimus
biojalostamot
systeemiset heikkoudet
systeemiset vahvuudet


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ignatius_Heikki_Pro_gradu_2019.pdf 799.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record