Pieni Oppiva Mieli -interventio toiminnanohjauksen tukena

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142908
Title: Pieni Oppiva Mieli -interventio toiminnanohjauksen tukena
Alternative title: Executive functions supported with Pieni Oppiva Mieli -intervention
Author: Toivonen, Anne
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142908
http://hdl.handle.net/10138/303158
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa tutkittiin lasten toiminnanohjauksen taitojen kehittymistä ryh-missä, joissa oli käytössä Pieni Oppiva Mieli -interventio (MindUp™). Tutkimus on osa Hel-singin Yliopiston Pieni Oppiva Mieli -hanketta, jossa toteutetaan mielenhallintaan ja lasten rau-hoittumisharjoituksiin perustuvaa ohjelmaa varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmissä. Tutkimuk-sessa toteutetun intervention keskeisiä tavoitteita olivat sosiaalisten taitojen parantaminen, las-ten itsetuntemuksen ja itsesäätelyn parantaminen, akateemisten taitojen ja toiminnanohjauksen taitojen parantaminen sekä positiivisuuden ja optimismin lisääminen. Tutkimuksessa haluttiin selvittää millä tavoin lasten toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden taidot kehittyivät ryhmissä, joissa Pieni Oppiva Mieli -interventio oli johdonmukaisesti ja sitoutuneesti käytössä. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden kehittymistä sekä in-tervention vaikutuksia eri sukupuolten välillä. Menetelmät. Aineisto kerättiin syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana, jolloin mukana oli kolme päiväkotia Espoosta ja Vantaalta. Näistä kolmesta päiväkodista kaikki aikuiset osallistuivat MindUp- koulutukseen ja samalla POM -tutkimukseen. Tutkimukseen osallistuneita ryhmiä oli 16, lapsia n= 255 (2-7v.) ja mukana oli 54 ammattilaista (vo, veo, vlh). Hankkeeseen liittyen sekä kasvatushenkilöstö että otokseen kuuluvien lasten vanhemmat täyttivät pikkuKESKY- kes-kittymiskysely 5-6 -vuotiaille lapsille sekä Esikoulu- KTA -lomakkeet, joista jälkimmäisessä kar-toitetaan lapsen osaamisia ja vahvuuksia. Syys-lokakuussa 2016 toteutettiin alkumittaukset kasvatushenkilöstön toimesta. Tämän jälkeen ryhmissä toteteutettiin Pieni Oppiva Mieli -ohjelman mukaisia hetkiä, joihin sisältyi myös kolme kertaa päivässä toteutettava rauhoittumi-sen hetki. Loppumittaukset suoritettiin touko-kesäkuussa 2017. Tässä tutkimuksessa kaikille pikkuKESKY -kyselylomakkeen osioille sekä Esikoulu -KTA -lomakkeen analysoitavaksi valituille osioille suoritettiin yhteneväisyystestaus (Cronbachin al-fa). Mittarin konsistenssi osoittautui molempien kokonaisuuksien osalta vahvaksi (α >.70), eli itse mittaria voidaan pitää yhteneväisenä. Aineiston analysointiin käytettiin riippuvien otosten T-testiä (SPSS 24). Lisäksi sukupuolten eroja tarkasteltaessa aineistolle suoritettiin toistomittaus-ten varianssianalyysi (one-way ANOVA with repeated measures). Tulokset ja johtopäätökset. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että lasten sosio-emotionaalisia taitoja vahvistava ohjelma, johon on lisätty elementtejä rauhoittumis- ja tietoi-suustaidoista on tukenut lasten prososiaalisia taitoja, stressinsäätelytaitoja, lisänneet lasten op-timismia sekä vaikuttaneet suotuisasti lasten toiminnanohjaustaitojen kehittymiseen. Tutkimuk-sen aikana toiminnanohjauksen osataidot aloitteisuus, suunnittelu ja toteutus sekä tunnesäätely ovat kehittyneet. Motorinen levottomuus on vähentynyt intervention aikana. Lisäksi tarkkaa-vuuden osataidot ovat kehittyneet. Iän vaikutusta tutkittaessa huomataan, että pelkkä ajan tuo-ma kehitys ei selitä tutkimuksen tuomia tuloksia, vaan intervention voidaan nähdä vaikuttaneen suotuisasti lasten toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden taitojen kehittymiseen.Objectives. This study explored the development of children's executive function skills in groups with a Pieni Oppiva Mieli Intervention (MindUp ™). The study is part of Helsinki Uni-versity's Pieni Oppiva Mieli project, which implements a program based on mental control and childrens' practice in early childhood education and pre-school education. The key objectives of the study were to improve social skills, improve self-knowledge and self-regulation, improve skills in academic skills and business management, and increase positive and optimistic skills. The study wanted to find out how children's executive function and attentiveness skills devel-oped in groups where the Pieni Oppiva Mieli Intervention was consistently and committedly used. In addition, the study looked at the development of executive functions and attentiveness and the effects of intervention between different sexes. Methods. The material was collected during autumn 2016 and spring 2017, with three day care centers in Espoo and Vantaa. Of these three day care centers, all adults participated in MindUp training and at the same time POM. There were 16 study groups, n = 255 children (2-7 years) and 54 professionals (vo, veo, vlh). In connection with the project, the educational staff as well as the parents of the children in the sample completed the PikkuKESKY concentration survey for children aged 5-6 and Esikoulu- KTA forms, the latter of which describes the child's skills and strengths. In September-October 2016, initial measurements were carried out by education-al staff. After that, the groups accomplished Pieni Oppiva Mieli program, which included a calming moment three times a day. Final measurements were carried out in May-June 2017. In this study, all the sections of the PikkuKESKY questionnaire and the selected sections for the Esikoulu- KTA form were subjected to the Cronbach alfa test. The consistency of the meter proved to be strong for both entities (α> .70), meaning that the meter itself can be considered to be consistent. The T-test of dependent samples (SPSS 24) was used to analyze the data. In addi-tion, when examining gender differences, the material was subjected to one-way ANOVA with repeated measures. Results and conclusions. Earlier studies have found that a program to strengthen children's socio-emotional skills, with elements of sedation and science skills, has supported children's pro-social skills, stress-regulating skills, increased children's learning, and contributed positively to the development of children's executive function skills. During the research, part of the executive function skills -initiative, -design and -implementation and emotional regulation have developed. Motor restlessness has decreased during intervention. In addition, the different dimensions of attentiveness have evolved. When studying the impact of age, it is noticed that the mere development of time does not explain the results of the study, but the intervention can be seen to have contributed positively to the development of child resource planning and awareness skills.
Subject: Pieni Oppiva Mieli
Varhaiskasvatus
Toiminnanohjaus
Tarkkaavuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record