Työelämätaitojen oppiminen ja niiden oppimista edistävät oppimisympäristöt yliopisto-opintojen aikana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142929
Title: Työelämätaitojen oppiminen ja niiden oppimista edistävät oppimisympäristöt yliopisto-opintojen aikana
Author: Kauppila, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142929
http://hdl.handle.net/10138/303166
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet työelämätaitojen oppimisen yliopisto-opintojen aikana sekä formaaleissa että informaaleissa oppimisympäristöissä. Niiden mukaan yliopistojen tehtävänä on kehittää opiskelijoiden työelämätaitoja. Tutkimusta työelämätaitojen oppimisen yhteydestä niitä edistäviin oppimisympäristöihin tarvitaan lisää. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia työelämätaitojen oppimisesta yliopisto-opiskelijoiden aikana, millaisten oppimisympäristöjen opiskelijat kokevat edistävän heidän työelämätaitojensa oppimista yliopisto-opintojen aikana sekä miten opiskelijat kokevat oppineensa työelämätaitoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkimuksen avulla voidaan lisätä ymmärrystä yliopisto-opiskelijoiden työelämätaitojen oppimista edistävistä oppimisympäristöistä sekä saada käsityksiä siitä, millaiset oppimisympäristöt edistävät tiettyjen työelämätaitojen oppimista. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa kerättyä puolistrukturoitua teemahaastatteluaineistoa (n=58), josta tähän tutkimukseen valittiin humanistisen tiedekunnan opiskelijoiden haastattelut (n=20). Tulokset analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Tulokset ja johtopäätökset. Tuloksissa korostuivat selkeästi akateemiseen tiedonmuodostukseen ja tieteelliseen ajatteluun liittyvien taitojen oppiminen. Lisäksi sosiaalisten taitojen ja viestintätaitojen oppiminen painottui tuloksissa. Tulosten perusteella sekä formaalit että informaalit oppimisympäristöt ovat työelämätaitojen oppimista edistäviä oppimisympäristöjä. Akateemiseen tiedonmuodostukseen ja tieteelliseen ajatteluun liittyvien taitojen oppiminen korostui tuloksissa yliopisto-opinnoissa yleisesti. Sosiaaliset taidot ja viestintätaidot painottuivat tulosten mukaan selkeästi verrattuna muiden työelämätaitojen oppimiseen työelämässä. Tiettyjen työelämätaitojen oppiminen on keskeistä yliopisto-opintojen aikana, vaikka niiden oppimisen tai niitä edistävien oppimisympäristöjen tunnistaminen ei ole aina helppoa. Tulevaisuudessa opiskelijoiden työelämätaitojen oppimista voitaisiin tutkia esimerkiksi jonkin tietyn pedagogisen lähestymistavan näkökulmasta, sillä tässä tutkimuksessa opiskelijat painottivat työelämätaitojen oppimista yliopisto-opinnoissa yleisesti. Lisäksi voitaisiin toteuttaa laadullinen pitkittäistutkimus, jossa selvitettäisiin yliopisto-opiskelijoiden työelämätaitojen osaaminen opintojen alussa ja valmistumisvaiheessa tai ensin kandidaatin tutkinnon ja toisella kerralla maisterin tutkinnon jälkeen.Objective of the study. Previous research has shown that students learn generic skills during university studies both in formal and informal learning environments. According to them universities’ task is to develop students’ generic skills. The connection between generic skills and learning environments which support their learning needs more research. Objectives of this study were to find out students’ experiences on learning generic skills during university studies, which learning environments supported their learning of the generic skills, and how students experienced to learn generic skills in different learning environments. This study’s aim is to increase understanding of students’ learning of generic skills and to get perceptions of the learning environments which support the learning of specific generic skills. Methods. The semi-structured theme interview material (n=58) collected at the Centre for University Teaching and Learning at the University of Helsinki was used in this study. The interviews collected from the students at the Faculty of Arts (n=20) were selected for this study. The results were analyzed by using abductive content analysis. Results and conclusions. Learning of skills related to forming academic knowledge and thinking skills was highlighted clearly in the results. Furthermore, learning of social and communication skills was emphasized in the results. According to the results, both formal and informal learning environments supported learning of generic skills. Learning of skills related to forming academic knowledge and thinking skills in university studies generally was highlighted in the results. Learning of social and communication skills was emphasized in working life generally in the results. Learning of specific generic skills is essential during university studies, even though it is not always easy to recognize learning them. In the future, students’ learning of generic skills could be studied for example by investigating the relation of some pedagogical approach to students learning of generic skills. In this study, students mainly described learning of generic skills in university studies generally. Moreover, students’ experiences on learning generic skills in the beginning of their studies could be compared to their experiences after completing Bachelor’s and Master’s degrees.
Subject: työelämätaidot
oppimisympäristöt
yliopisto-opinnot
yliopisto-opiskelijat


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kauppila_Kati_Pro_gradu_2019.pdf 675.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record