Sisupartiolaisesta erityisen tuen tarpeessa olevaksi partiolaiseksi : Erityisen tuen tarpeessa olevien partiolaisten kokemuksia omasta paikastaan ja mahdollisuuksistaan partiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142927
Title: Sisupartiolaisesta erityisen tuen tarpeessa olevaksi partiolaiseksi : Erityisen tuen tarpeessa olevien partiolaisten kokemuksia omasta paikastaan ja mahdollisuuksistaan partiossa
Author: Lehtimäki, Annina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142927
http://hdl.handle.net/10138/303175
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on Suomen suurin nuorisojärjestö, jolla on omat ar-vot ja ihanteet. Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset erityispiirteensä huomioiden. ”Jokainen rakentaa parempaa maailmaa – partio on Suomen vaikuttavin nuorten liike” kuuluu Suomen Partiolaisten visio vuosille 2019–2020. Suomen Partiolaiset määrittelevät sisupartiolaiset kuulo-, näkö-, liikunta- tai kehitysvammaisiksi partiolaisiksi. Nykyään sisupartiolaisista puhutaan erityisen tuen tarpeessa olevina partiolaisina, mutta erityisen tuen tarpeessa olevien partiolaisten yhteinen kattotermi on kuitenkin edelleen si-supartio. Tässä tutkimuksessa tarkastelen sitä, miten erityistä tukea tarvitsevat partiolaiset pu-huvat omasta paikastaan partiolaisina ja millaisina heidän mahdollisuutensa toimia partiossa heille näyttäytyvät. Haastattelin tutkimukseeni viittä erityisen tuen tarpeessa olevaa partiolaista. Toteutin haastattelut käyttäen teemahaastattelun menetelmää. Aineiston analyysimenetelmänä käytin diskurssiana-lyysiä. Diskursiivisen luennan avulla pystyin tarkastelemaan niitä vallitsevia diskursseja, jotka vaikuttavat käytäntöjen sekä toiminta- ja puhetapojen kautta erityistä tukea tarvitsevien koke-muksiin omasta paikastaan ja omista mahdollisuuksistaan toimia partiossa. Analyyttisinä käsit-teinä käytin marginaalisuuden ja subjektifikaation käsitteitä. Perustan käsitykseni vammaisuu-desta vammaisuuden yhteiskunnalliseen malliin. Erityistä tukea tarvitsevat partiolaiset ottivat sisupartion subjektifikaation ja paikantumisen si-supartiolaisiksi annettuna, mutta toisaalta he myös kyseenalaistivat tätä. Aineistossa partion diskursiivinen kenttä näyttäytyi niin toimintaa mahdollistavana kuin myös sitä rajaavanakin kenttänä. Erityistä tukea tarvitsevien partiolaisten näytti olevan pakko omaksua sisupartiolaisen subjektifikaatio, jotta heidän olisi ylipäätään mahdollista toimia partiossa. Toisaalta vammai-suuden vammauttavia diskursiivisia käytäntöjä ja asettumista partion marginaaliin kyseenalais-tettiin ja vastustettiin. Lisäksi partion diskursiivisen kentän avulla marginaaliin asetetulla partio-laisella on mahdollisuus omassa puheessaan rakentaa omaa toimijuuttaan ja tämän valossa par-tion toimintatavat, ihanteet ja käytännöt näyttäytyivät myös toimintaa mahdollistavina. Nimeä-minen sisupartiolaiseksi näyttäytyi puolestaan yhtenä toimintamahdollisuuksia rajaavana tekijä-nä. Myös se, että erityistä tukea tarvitsevat partiolaiset käsitettiin nimeämisen myötä yhdeksi yhtenäiseksi ryhmäksi, rajasi joidenkin erityistä tukea tarvitsevien partiolaisten toimintamahdol-lisuuksia partiossa. Lisäksi yhteiskunnan fyysiset rajoitteet ja resurssien niukkuus näyttäytyi näiden partiolaisten puheessa partiossa toimimista rajaavana ja heitä vammauttavana. Ehdotan-kin, että partiossa tulisi kiinnittää huomiota siihen, mitä nimeäminen tuottaa nimeämisen koh-teena oleville henkilöille.The Guides and Scouts of Finland is the biggest youth organization in Finland. Organization has its own values and ideals. The Scout Method is a way of reaching the Educational Goals of Scouting and the goal is to support children’s growth and also to notice that everyone has their own characteristics. The vision of the Guides and Scouts of Finland for years 2019-2020 is “Everyone builds a better world - Guiding and Scouting is the most influential youth movement in Finland”. The Guides and Scouts of Finland have named disabled scouts as “sisupartio-laiset”. Nowadays disabled scouts are named as scouts that has special needs, but still “sisupar-tio” is the prevalent term to describe disabled people in the Guiding and Scouting. In this study the focus is how scouts with special needs speak about their own place as scouts and how they are seeing their capabilities to be part of the Scouting. I have interviewed five scouts with special needs. I used the theme interview as a method of in-terview. In this study I use discourse analysis as a method to analyze. To analyze the speak of the interviewee about their opinions of their place and capabilities in Scouts and to use dis-course analysis I can examine the dominant discourses that are affecting to the experiences of the disabled scouts about their own place and own capabilities. As an analytical concept I am using marginality and subjectification and also I rest my notions about disability to the social model of disability. It seemed that scouts with special need took the subjectification of a “sisupartiolainen” as a self-evident and took the category “sisupartio” as a given position. I understand that this happens because it also seemed that subjectification of a “sisupartiolainen” was something that has to be adopted that it was even possible to work in the Scouts as disabled. On the other hand the scouts with special needs questioned the discourses that are related to disablement and their po-sitioning to the marginal group of the Scouts. The discursive field of Scouts in my study seemed to be enabling and limiting factor. Limiting because it seemed that scouts with special need were understood as a common group because of the naming as “sisupartio” and that limited some of the scouts possibilities to act in the Scouts. Also society´s physical boundaries and lack of re-courses seemed to be restrictive when it comes to the possibilities to be part as an equal mem-ber of the Scouts. In the study I was able to see that with the discursive field of Scouts, the scouts with special needs were able to build their own agency in their speak and in the light of this the procedures, ideals and practices of the guiding and scouting seemed to build the their agency as a constructive way. I suggested that the Guides and Scouts of Finland should draw at-tention what can be done to person when some group is named and categorized.
Subject: partio
vammaisuus
subjektifikaatio
subjektipositio
marginaalisuus
diskursiivinen luenta


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record