”Jos sä pistät nettiin jotain sun pitää olla valmis, et sua tullaan arvostelemaan.” : Kuudesluokkalaisten käsityksiä nettikiusaamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142896
Title: ”Jos sä pistät nettiin jotain sun pitää olla valmis, et sua tullaan arvostelemaan.” : Kuudesluokkalaisten käsityksiä nettikiusaamisesta
Author: Jokinen, Oona
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142896
http://hdl.handle.net/10138/303177
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tavoite on selvittää kuudesluokkalaisten nuorten käsityksiä netti-kiusaamisesta. Tutkimuksessa pyritään tavoitteeseen selvittämällä nuorten käsityksiä nettikiusaami-sen muodoista, syistä ja tavoitteista sekä ketkä ovat nettikiusaajia ja -kiusattuja ja kuinka netti-kiusaamiseen voidaan puuttua. Nettikiusaamisen tutkiminen on lisääntynyt 2000-luvun kuluessa ja lisääntynyt viimevuosina. Kuitenkin nettikiusaaminen ilmiönä muuttuu jatkuvasti teknologialaittei-den ja sosiaalisen median sovellusten kehittyessä. Nettikiusaaminen on myös nykyään yksi nuorten terveyteen vaikuttava tekijä ja todennäköisesti teknologian kehittyessä se lisääntyy. Nettikiusaami-nen määritellään pääpiirteittäin samalla tavalla kuin perinteinen kasvotusten kiusaaminen, mutta kiusaaminen tapahtuu netissä älylaitteiden välityksellä. Ympäristö, jossa kiusaamien tapahtuu, tuo paljon ominaispiirteitä kiusaamiseen. Menetelmät. Tutkimushenkilöt olivat tutkimushetkellä kuudesluokkalaisiasi helsinkiläisessä alakou-lussa. Tutkittavia nuoria oli yhteensä neljätoista kolmelta eri 6.-luokalta. Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla henkilöitä strukturoidulla teemahaastattelulla. Tämän jälkeen haastattelut litteroitiin tekstimuotoon ja analysoitiin teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysirunko oli tarkoituk-sella tehty väljäksi, jotta aineistosta saattoi nostaa myös rungon ulkopuolelle jääneitä asioita. Nämä analyysirungon ulkopuolelle jääneet asiat noudattivat aineistolähtöisen sisällönanalyysin periaatteita. Tulokset ja johtopäätökset. Kuudesluokkalaisilla oli tämän tutkimuksen mukaan selkeä käsitys net-tikiusaamisesta ja he tunnistivat nettikiusaamisen yleisimmät ympäristöt ja siihen liittyvät ominais-piirteet. Tutkimuksen tulokset vastasivat suurimmalta osalta nettikiusaamisesta aikaisemmin tehty-jen tutkimusten tuloksia. Kuitenkin nimettömyyden vaikutus kiusaamisen kokemiseen erosi aikai-semmista tutkimuksista. Tämän tutkimuksen nuoret kokivat, että kiusaajan nimettömyys vähensi kiusaamisen vakavuutta. Yllättävinä tutkimustuloksina nousi nuorten välinpitämätön suhtautuminen nettikiusaamiseen. Uutena tuloksena tutkimuksesta nousi riitojen eskaloituminen nettikiusaamiseksi.Objectives. The goal of this study is to examine sixth-graders perceptions of cyberbullying. The aim is to investigate young people's perceptions of the forms, causes and objectives of cyberbullying. In addition, the study aims to find out who are the cyberbullies, who are cyberbullied and how to intervene in cyberbullying. The studies of cyberbullying have been increasing in the 21st century. However, the phenomenon of cyberbullying is changing as technology equipment and social media applications evolve. Cyberbullying is also today one of the factors impacting the health of young people and it is likely to become more significant factor as the technology develops. Cyberbullying is defined in the same way as traditional face-to-face bullying, but the bullying takes place online through smart devices. The environment in which the bullying takes place brings many new characteristics to bullying. Methods. At the time of the study, the subjects were sixth-graders in a grade school at Helsinki. In the study there were fourteen research subjects. The research data was gathered by interviewing research subjects with a semi-structured interview. The interviews were then transcribed into textual form and analyzed by using theoretical based content analysis. The analysis frame was intentionally made loose so that useful material outside of the frame could be brought up in the study. These materials outside the frame followed the principles of the data-based content analysis. Results and conclusions. According to this study, the sixth graders have a clear understanding of cyberbullying and they identify the most common environments and characteristics of cyberbullying. The results of the study were mainly in line with the results of previous studies on cyberbullying. However, the effect of anonymity in the experience of bullying was different from previous investigations. The young people in this study felt that the anonymity of the bully reduced the severity of bullying. The surprising research results was that the young people were indifferent towards cyberbullying. As a new result, this study showed that disputes can be escalated into cyberbullying.
Subject: nettikiusaaminen
nuori
sosiaalinen media
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record