The Links Between Analytical Thinking Skills, Decision-Making Characteristics and Temperament

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142923
Title: The Links Between Analytical Thinking Skills, Decision-Making Characteristics and Temperament
Author: Bachmann, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: en
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142923
http://hdl.handle.net/10138/303186
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella analyyttisen ajattelutaidon, valikoitujen päätöksenteko-ominaisuuksien (aikapreferenssi, riskipreferenssi) sekä temperamentin välisiä yhteyksiä. Laajasti sovellettu analyyttisen ajattelutaidon testaamisen väline on Cognitive Reflection Test (CRT; Frederick, 2015). Testi mittaa rationaalista ajattelutaitoa, joka on erotettavissa älykkyydestä sekä muista kognitiivisista kyvyistä (Toplak, West, & Stanovich, 2011). Mikäli vahva korrelaatio analyyttisen ajattelutaidon ja eräiden muiden ominaisuuksien välillä kyetään todentamaan, auttaa tämä paitsi tunnistamaan yksilöt, joilla hyvä analyyttinen päätöksentekokyky on, mutta myös selventämään, mistä analyyttisessä ajattelutaidossa on ilmiönä kyse. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteyksiä yksilön analyyttisen ajattelutaidon (mitattuna CRT-testillä), sekä aikapreferenssin ja riskipreferenssin välillä yhdysvaltalaisilla yliopisto-opiskelijoilla. Tässä tutkimuksessa aikapreferenssiä mitattiin Consideration of Future Consequences -testillä (CFC-14; Joireman, Shaffer, Balliet, & Strathman, 2012). Suomalaisilta yliopisto-opiskelijoilta kerätyllä aineistolla pyrittiin replikoimaan aiempia tuloksia (Frederick, 2015) riskipreferenssin osalta. Tutkimus myös selvitti niin analyyttisen ajattelutaidon kuin ai-kapreferenssinkin mahdollisia yhteyksiä neurobiologiseen temperamenttiin (Rawlings, Tapo-la, & Niemivirta, 2017). Jälkimmäisiä yhteyksiä ei ole tiettävästi aiemmin tutkittu. Tutkimusaineisto kerättiin Maanpuolustuskorkeakoulun 135 ensimmäisen vuoden opiskelijalta. Opiskelijat vastasivat kyselylomakkeeseen internet-linkin kautta. Mallien rakenteellista validiteettia tutkittiin eksploratiivisen faktorianalyysin avulla. Mittareiden välisiä korrelaatioita tarkasteltiin, ja regressioanalyysin avulla analysoitiin, miten temperamentti ennustaa aikapreferenssiä. Odotusten vastaisesti yhteyksiä analyyttisen ajattelutaidon ja aikapreferenssin tai riskipreferenssin välillä ei löytynyt. Aikapreferenssin ja temperamentin välillä havaittiin kuitenkin kiinnostavia yhteyksiä. Tulevaisuudessa olisikin mielenkiintoista tutkia lisää neurobiologisen temperamentin mahdollisia vaikutuksia siihen, kuinka suhtaudumme kauempana tulevaisuudessa odottaviin ja välittömiin seurauksiin, toisin sanoen, kuinka kaukonäköisiä olemme.The purpose of this study was to look for relationships between analytical thinking skills, two selected decision-making characteristics (time preference, risk preference) and temperament. A commonly applied test to detect individual differences in analytical thinking is the Cognitive Reflection Test (CRT; Frederick, 2005), which captures important characteristics of rational thinking, different from intelligence and other cognitive ability (Toplak, West, & Stanovich, 2011). If a strong correlation between the ability to analytical thinking and some other types of characteristics was found, it would help to identify individuals with good analytical decision-making skills and to clarify the phenomenon of analytical thinking. This work continued the exploration of relations between individual differences in analytical thinking, assessed as performance in CRT, and selected psychological characteristics: time preference and risk preference, where a link has been detected in previous research on university students in the U.S. In this study, time preference was assessed as performance in the Consideration of Future Consequences Test (CFC-14; Joireman, Shaffer, Balliet, & Strathman, 2012). With data gathered from Finnish university students, this study attempted to replicate the findings of the original study (Frederick, 2005), where a relationship between the CRT and risk preference was detected. The current study extended previous research by examining also the relation of analytical thinking skills and neurobiological temperament (Rawlings, Tapola & Niemivirta, 2017). The relation of time preference and temperament was also studied. The participants in the present study were 135 first-year students from the National Defence University in Finland. The students completed a self-report questionnaire via a weblink. An exploratory factor analysis was performed to test the construct validity of the models applied. The correlations between the tests were examined and by using standard regression analyses the effects of the temperament on the time preference were analysed. Contrary to expectations, no relation between the CRT score and time preference, risk preference or temperament were detected. However, interesting links between time preference and temperament were found. Therefore, future research could investigate further how neurobiological temperament sets our concerns with future and immediate consequences, that is, our farsightedness or the lack of it.
Subject: decision-making
time preference
risk preference
temperament
analytical thinking
Subject (yso): analyyttinen ajattelu
päätöksenteko
aikapreferenssi
riskipreferenssi
temperamentti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bachmann_Sanni_Pro_gradu_2019.pdf 515.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record