Asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisesta koulutusviennistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142892
Title: Asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisesta koulutusviennistä
Alternative title: What the experts of education think about exporting education?
Author: Hyvönen, Heta
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142892
http://hdl.handle.net/10138/303189
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten suomalaiset koulutusviennin asiantuntijat ajattelevat koulutusviennin tämän hetkisestä tilanteesta. Aikaisempaa tutkimusta asiasta ei kauheasti ole. Monika Schatz on tehnyt väitöskirjan ”Education as Finland’s hottest export”. Schatzin mukaan suomalainen koulutusvienti ei ole vielä menestynyt muun muassa heikon tuotteistamisen takia. Schatzin mukaan kiinnostus peruskouluamme kohtaan on noussut muun muassa sen takia, että olemme olleet niin korkealla PISA-tuloksissa. Tarve tutkimukselle nousi myös siitä, että hallitus on asettanut periaatepäätöksen koulutusviennin kasvattamiselle. Tutkimuksessa selvitetään koulutusviennin asiantuntijoiden käsityksiä suomalaisesta koulutusviennistä. Hypoteesina oli, että asiantuntijat ajattelevat, että suomalaisella koulutusviennissä on paljon potentiaalia, mutta myös haasteita. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Haastattelin kuutta alan asiantuntijaa tutkimukseeni. Haastattelujen jälkeen litteroin aineiston sanatarkkuudella. Aineiston analyysissä metodeitani olivat asiantuntijahaastattelun analyysi sekä aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Haastateltavina oli kaksi koulutusvientiyrityksissä työskentelevää henkilöä, kaksi rehtorina työskentelevää sekä kaksi julkisella sektorilla työskentelevä henkilöitä. Heillä kaikilla oli alaan liittyvää tietoa. Jaoin analyysini neljään eri osa-alueeseen 1. Millaisia palveluita suomalaisen koulutusviennin asiantuntijat ajattelevat koulutuksen sisältävän 2.Millaisia keinoja ovat koulutusviejät asiantuntijoiden mielestä löytäneet suomalaisen koulutusviennin myyntiin ja markkinointiin 3. Mikä on asiantuntijoiden mielestä suomalaisen koulutusviennin vetovoiman salaisuus? ja 4. Mitä ongelmia asiantuntijat ovat huomanneet koulutusviennissä? Tuloksena oli: Asiantuntijat ajattelevat, että suomalaista koulutusta viedään melko pitkälti PISA-tulosten varjolla. Muita syitä kiinnostukselle olivat muun muassa koulutuksemme laadukkuus ja hyvät tulokset. Haastatteluista tuli ilmi, että maailmalla on iso kiinnostus suomalaista koulutusta kohtaan. Nettisivut, messut, suositukset vanhoilta asiakkailta ja ulkoministeriöltä tulleet vihjeet olivat asiantuntijoiden mukaan sellaisia keinoja, joiden avulla hankkia uusia asiakkaita. Markkinointi tapahtuu haastateltavien mukaan sosiaalisten medioiden, messujen ja nettisivujen välityksellä. Syyt siihen, miksi suomalainen koulutusvienti ei vielä ole kovin korkealla tasolla, olivat haastateltavien mukaan moninaiset. Haastateltavien mielestä koulutusviennissä haasteina ja ongelmina ovat ainakin tuotteistaminen, toimijoiden liian vähäinen yhteistyö sekä kommunikaatio-ongelmat. Haastatteluissa tuli myös ilmi, että koulutusta on vaikea viedä sellaisenaan, vaan sitä tulee muuttaa paikallisiin oloihin sopivaksiThe main purpose of this research was aim to find out What the experts of education export think that what is situation now in the sector of education export. There is not a lot of research about this subject so that was also the reason why I chose it. Monika Schatz has written her doctoral dissertation about “Education export as Finland’s hottest export”. In that research she says that Finland hasn’t succeed in education export because we don’t really have the product to sell. Also, Schatz thinks that there is such a big interest for our educational system because of PISA-results. The second reason for this research was the act of government. They set the goal to increase the value of Education Export. The hypothesis was that the experts think that there is a huge potential in exporting Education but there are many challenges we need to solve out before the success. The study was a qualitative one. I decided to interview six experts of education export. After interviewing I transcribed the interviews. Two of my interviewees were working in the companies, two of them were principles of schools and two of them were working in the other positions in the public sector. They all had some special information of the field of education export. The data collection method was semi-structured theme interview. I shared my analysis for four section: 1. What kind of services the experts of education think that the education export includes? 2. What kind of marketing tools the experts of education think that the education exporters are using in exporting education? 3. What is the secret behind the popularity of Finnish education? And 4. what problems we have faced in education export? The results were that the experts think that we are selling education because of the high PISA-results. The other reasons for the interest were the quality of education and the good results. The experts also thought that we have a huge potential in sector of education export. They told that the websites, the marketing events, hints from the ministry of Foreign Affairs and recommendations from the old customers are the ways to find new customers. They told the places to market education are websites, marketing events and social media. They told that the reasons behind why we haven’t succeeded yet so much are wide. According the interviews - there have been many challenges in education export. Few of the biggest ones have been probably lack of co-operation and product of Finnish education export. Part of the experts thought that it’s not possible to export education as it is – there always need to do some changes
Subject: koulutusvienti
koulutus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record