Valmiina matkaan : kasvatustieteilijöiden kokemuksia asiantuntijuuden kehittymisestä korkeakoulutuksessa ja työelämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142947
Title: Valmiina matkaan : kasvatustieteilijöiden kokemuksia asiantuntijuuden kehittymisestä korkeakoulutuksessa ja työelämässä
Author: Kuvaja, Annika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142947
http://hdl.handle.net/10138/303193
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida generalistikoulutuksen läpikäyneiden kasvatustieteilijöiden kokemuksia osaamisensa kehittymisestä korkeakouluopinnoissa, työelämässä vaadittavaa osaamista sekä sitä, miten korkeakoulutus ja työelämä heidän kokemuksensa mukaan kohtaavat. Tutkimushenkilöiksi valittiin kasvatustieteiden generalistialojen osaajia, sillä tällainen suoraan mihinkään ammattiin tai työnkuvaan valmistamaton koulutus koettiin kiinnostavana asiantuntijuuden kehittymiseen liittyen. Tutkimustuloksia analysoitiin kolmen tutkimuskysymyksen myötä tarkastelemalla 1) millaista osaamista kasvatustieteilijöiden koulutuspolut ovat kehittäneet 2) millaiset tekijät kasvatustieteilijät kokivat koulutuksen aikana puutteellisiksi sekä 3) millaista osaamista kasvatustieteilijät tarvitsevat tänä päivänä työelämässä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin kahdeksan (N=8) puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin. Haastattelurunko muodostui sekä valmiiksi muotoilluista kysymyksistä että avaintapahtumapiirroksesta, jonka avulla haastateltavat jäsensivät visuaalisesti koulutus- ja urapolkujensa varrelle kytkeytyviä merkityksellisiä asioita, tapahtumia tai henkilöitä. Aineiston analyysivälineinä käytettiin laadullisen aineiston teemoittelua. Tutkimustuloksia analysoitiin kolmen eri tutkimuskysymyksen kautta, joiden osalta aineistoa käsiteltiin kolmen ylemmän tason teeman avulla. Nämä muodostetut teemat olivat 1) yksilöllisyys 2) tieteellinen ajattelu 3) sosiaalisuus. Tutkimustulokset osoittivat, että kasvatustieteilijän asiantuntijuus koostuu niin yksilöllisistä, tieteelliseen ajatteluun kuin sosiaalisuuteenkin liittyvistä tekijöistä. Tulokset mukailevat myös teoriaosassa esiteltyjä havaintoja osaamisen kehittymisestä. Tutkimustulosten perusteella erityisesti asiantuntijuuden sosiaalinen ulottuvuus oli sellainen, mikä korostui kasvatustieteilijän osaamisesta puhuttaessa. Työelämässä toimimisen kannalta merkityksellisiksi koettiin niin erilaiset sosiaaliset verkostot kuin sosiaaliset taidotkin. Nämä olivat tekijöitä, jotka koettiin myös merkittävinä opinnoissa sekä toisaalta sellaisina osa-alueina, joiden suhteen koulutuspoluilla koettiin olevan myös puutteita. Sosiaalisen ulottuvuuden lisäksi kasvatustieteilijän asiantuntijuus käsitti myös yksilöllisiä reflektiivisiä ja oman toiminnan kehittämiseen liittyviä tekijöitä sekä tieteelliseen ajatteluun kuuluvia formaaliin tietoon ja tiedon integraation taitoihin liittyviä osa-alueita. Tutkimuksen kautta saadut tutkimustulokset toivat merkittävää tietoa kasvatustieteilijän asiantuntijuuteen liittyen. Generalistikoulutuksen läpi käyneiden kasvatustieteilijöiden on hallittava hyvin monenlaisia taitoja muuttuvassa työelämässä toimiessaan, minkä vuoksi heidän asiantuntijuutensa kehittymisen tutkiminen on äärimmäisen tärkeää. Korkeakoulutuksen kehittämisen kannalta on ensisijaista olla perillä niistä osaamisen muodoista, joita koulutuspoluilla opitaan ja toisaalta myös siitä, mitä jää oppimatta. Työelämässä vaadittavien taitojen näkyväksi tekeminen mahdollistaa sen, että korkeakoulutuksella pystytään vastaisuudessa vastaamaan yhä tarkemmin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin.The purpose of this study was to analyze the experiences that generalists in the field of general and adult education had on the development of expertise in university studies, the knowledge that matters in working life and the experiences on how these two face each other. The target group was chosen by the fact that generalist education does not prepare the student to any specific job or position in working life. The results were examined on three levels which included 1) the expertise that developed during university studies 2) the expertise that was being experienced to be too narrow and 3) the expertise that matters in working life. The study was performed as a qualitative study and the data consisted of eight semi-structured interviews. The interviews were based on specific questions and a task to point out critical incidents from the beginning of the studies to these days. The data was analyzed by creating themes and categories about the data. The created themes included three dimensions which were 1) individuality 2) scientific thinking and 3) sociality. The results showed that the expertise of educationalists consists of these three sections listed above. These results verified the ideas that the former literature also supports. According to the results the social dimension of expertise was particularly highlighted. The social networks and social skills were experienced essential in working life and in education as well. These were the categories that also were listed to be developed during the university studies. In addition to social skills, the educationalists also experienced the individual and scientific thinking skills to be an important part of their expertise. These skills include the reflection skills, self-development skills, scientific thinking skills and knowledge integration skills. The results of this study made visible the factors which belong to the expertise of educationalists. Generalists must be able to embrace multiple skills while performing in the changing environment of working life. Because of this, surveying the knowledge they have is extremely important. In terms of developing the university studies it is essential to be aware of the fact what is and what is not being learned during the studies nowadays. By making visible also the knowledge that matters in working life makes it possible to respond the requirements of the changing society and working life.
Subject: asiantuntijuus
yleiset työelämätaidot
sosiaaliset verkostot
sosiaaliset kontaktit
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record