”Olen uskaltanut aloittaa ohjelmoinnin opetuksen” : Ohjelmoinnin täydennyskoulutuksen vaikuttavuus luokanopettajien kokemana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142943
Title: ”Olen uskaltanut aloittaa ohjelmoinnin opetuksen” : Ohjelmoinnin täydennyskoulutuksen vaikuttavuus luokanopettajien kokemana
Author: Luhtala, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142943
http://hdl.handle.net/10138/303197
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Ohjelmointiin liittyvää ymmärrystä pidetään tärkeänä osana teknologista lukutaitoa. Ohjelmoinnillista, eli algoritmista, ajattelua pidetään perustavanlaatuisena taitona meille kaikille. Muun muassa tämän vuoksi ohjelmointi tuli osaksi opetussuunnitelmaa syksyllä 2016. Samalla ohjelmointiin liittyvän täydennyskoulutuksen tarve kasvoi. Tämän tutkimukseni tavoitteena on analysoida ja tulkita täydennyskoulutuksen vaikutuksia luokanopettajien ohjelmoinnin opetukseen. Lisäksi tarkoituksenani on selvittää, millä tavalla luokanopettajat itse ajattelevat toteuttavansa ohjelmoinnin opetusta ennen täydennyskoulutusta, sen jälkeen sekä tulevaisuudessa. Menetelmät. Aineisto koostui 101 luokanopettajan kyselylomakevastauksista koskien ohjelmoinnin opettamista. Kaikki tutkittavat olivat käyneet vähintään yhden ohjelmointiin liittyvän täydennyskoulutuksen. Tutkittavat valikoituivat laajemmasta aineistosta sen perusteella, että kaikki heistä olivat vastanneet kahteen eri kyselyyn, mikä mahdollisti muutoksen tutkimisen. Tämän lisäksi vastaajia yhdisti se, että kaikki opettivat 3.–6. luokkia. Aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia hyödyntäen. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimuksessa selvisi, että luokanopettajat toteuttivat ohjelmoinnin opetusta enemmän ja monipuolisemmin täydennyskoulutuksen jälkeen. Luokanopettajat myös raportoivat hyödyntäneensä erilaisia ohjelmointiympäristöjä, robotteja sekä yhteistyötä kollegan kanssa ennen täydennyskoulutusta, sen jälkeen ja myös tulevaisuudessa. Täydennyskoulutuksen positiiviset vaikutukset nousivat esille huomattavasti useammin kuin negatiiviset vaikutukset. Täydennyskoulutuksen vaikutuksista opettajat raportoivat tietojensa ja tai-tojensa karttumisesta, oman työn helpottumisesta sekä innostuksen lisääntymisestä. Tuloksia voi hyödyntää täydennyskoulutuksen hyötyjä perustellessa. Tulokset voidaan myös nähdä voimavarana ohjelmoinnin täydennyskoulutuksien kehittämisessä.Objectives. Understanding programming is considered an important part of technological literacy. Computational or algorithmic thinking is regarded as a fundamental skill for everyone. These are some of the reasons why programming became part of the curriculum in autumn 2016. This also increased the need for further education in programming. The purpose of this thesis is to analyse and interpret how the continuing education affects the programming teaching of class teachers. In addition, I also examine how the class teachers themselves think they will carry out programming teaching before continuing education course, after it and in the future. Methods. The material consisted of questionnaire replies from 101 class teachers on how to teach programming. All the subjects had completed at least one programming related continuing education course. The subjects were selected out of a broader data set based on that all of them had responded to two different surveys, which allowed examining the change. In addition, respondents were united by the fact that everyone taught grades 3–6. The material was analysed using data based content analysis. Results and conclusions. The study revealed that class teachers carried out more programming lessons which were also more versatile after participating in the continuing education. The class teachers also reported using different learning environments, robots and cooperation with their colleagues before and after the continuing education and in the future. The positive effects of the continuing education were mentioned much more often than the negative effects by class teachers. Some of these effects the teachers reported were increased knowledge and skills, increased enthusiasm and that working felt easier. These results can be used in arguing the usefulness of continuing education. In addition, the results can be seen as a resource in developing continuing education of programming.
Subject: Ohjelmointi
täydennyskoulutus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Luhtala_Julia_Pro_gradu_2019.pdf 873.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record