Digitaalinen teknologia opiskelun haasteiden purkajana ja tuottajana : näkökulmana vaativaa erityistä tukea saavien nuorten ammattiin opiskelu

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142921
Title: Digitaalinen teknologia opiskelun haasteiden purkajana ja tuottajana : näkökulmana vaativaa erityistä tukea saavien nuorten ammattiin opiskelu
Alternative title: Digital technology overcoming and creating obstacles to learning : Vocational education students with intensive special education needs
Author: Melander, Tiia
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906142921
http://hdl.handle.net/10138/303204
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia ammatillisen erityisopetuksen kontekstissa sitä, miten digitaalinen teknologia purkaa fyysisesti vammaisten opiskelun haasteita tai rajoittaa heidän opiskeluaan. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, miten digitaalinen tasa-arvo toteutuu käytettävissä olevien digitaalisen teknologian apuvälineiden avulla. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että digitaalisen teknologian välineillä voidaan tukea oppimista ja purkaa fyysisten vammojen haasteita. Ei ole kuitenkaan toisaalta selvää, minkälaisia haasteita ja rajoituksia digitaalisuus ja teknologia asettavat vammaisten opiskelulle ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumiselle. Digitaalisen teknologian mahdollisuuksiin, rajoituksiin sekä niihin kytkeytyvään tasa-arvoon pureutumalla voidaan paremmin ymmärtää vammaisten nuorten koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen edellytyksiä. Menetelmät. Tutkimusmetodologiana käytin etnografiaa ja aineistoni keräsin toisen asteen ammatillisesta erityisoppilaitoksesta. Havainnoin kolmea vaativan erityisen tuen piirissä olevaa merkonomiopiskelijaa oppitunneilla tai työelämälähtöisessä oppimisympäristössä. Lisäksi haastattelin opiskelijoita, heidän opettajiaan ja koulun asiantuntijoita. Etnografisen analyysini lähtökohtana oli aineistojen takana olevat merkitykset sekä teoreettisen viitekehyksen ohjaama kriittisyys. Tulokset ja johtopäätökset. Tulosteni perusteella digitaalinen teknologia purki fyysisiä haasteita ja mahdollisti nuorten osallistumisen opintoihin, mutta vain jossain määrin. Apuvälineiden yksilöllinen sopimattomuus, niiden toimimattomuus ja kehityksen puutteellisuus sekä käytön hitaus rajoittivat opiskelua ja digitaalisen tasa-arvon toteutumista. Tutkimuksessa selvisi, että digitaalinen teknologia mahdollistaa paljon, mutta voi toisaalta luoda eriarvoisuutta, jos apuvälineet eivät tue yksilöllisiä haasteita. Koulutuksen digitalisaatiossa ja apuvälineiden kehityksessä vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet tulee ottaa huomioon heidän koulutuksellisen tasa-arvonsa takaamiseksi, sekä työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi.Aims. This thesis aims to study how digital technology can overcome disabled student’s learning obstacles or restrict their learning opportunities in vocational special education context. In addition, the thesis addresses to what degree digital equality is achieved with the available aiding digital technology. Previous studies have shown that digital technology can support learning and overcome challenges set by physical disabilities. However, it is not yet clear what kinds of challenges and restrictions digitalization and digital technology can set for the disabled in studying and for the realization of their equal opportunities. Deepening our knowledge of the possibilities, limitations and questions of equality regarding digital technology helps us to understand the conditions for achieving educational equality for disabled youth. Methods. I used ethnography as my research method and collected the data in upper secondary vocational education. I observed three business and administration students needing intensive special education at their lessons or practical training environment. I also interviewed the students, their teachers and school specialists. As a basis for my ethnographic analysis was meanings found behind the data and the critical point of view offered by the chosen paradigm. Results and conclusion. According to the results, digital technology helped overcome physical challenges and enabled the student’s participation in their studies, but only to some extent. Individual unsuitability, limited functionality, lack of developmental sophistication and slow of use of aiding digital technology restricted studying and achieving digital equality. The results showed that digital technology enables much but can also create inequality if the aiding digital technology does not support individual challenges. The digitalization of education and the development of aiding digital technology should take account of the individual needs of the disabled to achieve educational equality and advance their employment opportunities.
Subject: Digitaalinen teknologia
vaativa erityinen tuki
digitaalinen tasa-arvo
yksilöllisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Melander_Tiia_Pro_gradu_2019.pdf 1.333Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record