Peruskoulua päättävien oppilaiden matematiikan heikon osaamisen yleistyminen 2000-luvulla

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906183015
Title: Peruskoulua päättävien oppilaiden matematiikan heikon osaamisen yleistyminen 2000-luvulla
Author: Romana, Leo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906183015
http://hdl.handle.net/10138/303294
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Suomalaisten peruskoulua päättävien oppilaiden matematiikan osaamistaso on kääntynyt kansainvälisten vertailututkimusten mukaan laskuun 2000-luvulla. Matematiikan taitotaso on 9.- luokkalaisten keskuudessa laskenut vuodesta 2006 vuoteen 2015 yhden vuoden kouluopetuksen tuoman taitotasomuutoksen verran. Matematiikan oppijoiden osaamisessa on ollut havaittavissa polarisoitumista, ja heikkojen osaajien määrä on kasvanut. Heikko osaaminen näyttää kasaantuvan usein joillekin yksilöille läpi eri kouluaineiden. Tutkielmassa pyritään selvittämään syitä tai selittäviä tekijöitä matematiikan heikon osaamisen yleistymiselle. Menetelmät. Tutkielmassa esitellään erilaisten kansainvälisten ja kansallisten osaamistutkimusten aineistoa ja tuloksia. Tutkielman tutkimuksellinen, empiirinen aineisto kerättiin kesällä 2018 järjestetyn tiedeleirin yhteydessä kyselyllä, johon vastasi 12 leirille osallistunutta 4.–6.-luokkalaista nuorta. Vastaajat osallistuivat leirille vapaaehtoisesti. Aineistoa kerättiin monivalintalomakkeilla ja avoimilla kysymyksillä. Aineistoa analysoitiin tilastollisin menetelmin ja kvalitatiivisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkielman perusteella näyttäisi siltä, että alakoulun oppilaiden mukaan luokan työrauhalla on huomattava merkitys oppimisessa suoriutumiseen, keskittymiseen ja siihen, kuinka positiivisena luokkatyöskentely koetaan. Tulokset saavat vahvistusta kirjallisuudessa aiemmin esitetyistä tulkinnoista. Työrauha-asiaan vahvasti liittyy 2010 toteutettu uudistus, jossa pysyvät erityisopetusryhmät lakkautettiin. Resurssipula on vaivannut kouluja, eikä oppilaille ole pystytty tarjoamaan riittävää tukea henkilökohtaisen oppimisen edistämiseksi. Tutkielman sivutuotteena luotiin yläkoulun opettajille tarkoitettu kysely, jolla voitaisiin selvittää opettajien näkökulmasta nykykoulun ongelmakohtia ja edelleen syitä heikolle oppimenestykselle.
Discipline: none


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Romana_Leo_Pro_gradu_2019.pdf 4.640Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record