The effects of heavy metals on sediment macrofauna

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906283090
Title: The effects of heavy metals on sediment macrofauna
Author: Anttila, Pirita
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201906283090
http://hdl.handle.net/10138/303591
Thesis level: master's thesis
Abstract: Raskasmetallisaasteen aiheuttama ympäristön kuormittuminen voi uhata ekosysteemin toimintaa. Sedimentin makrofaunaa käytetään usein tutkittaessa ympäristön pitkän aikavälin kuormitusta, sillä siihen kuuluvat eliöt ovat suhteellisen hidasliikkeisiä tai paikallaanpysyviä ja heijastavat näin tutkittavalla alueella tavallisesti vallitsevia ympäristöoloja. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, vaikuttavatko raskasmetallipäästöt läntisen Suomenlahden alueella sijaitsevan entisen Koverharin terästehtaan ympäristön makrofaunayhteisöön. Useita makrofaunayhteisöön ja lajirikkauteen perustuvia indeksejä käytetään ympäristön tilan kuvaamiseen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan kolmen eri indeksin – Shannon-Wienerin indeksin (H’), Benthic Quality Indeksin (BQI) ja Brackish water Benthic Indeksin (BBI) – kykyä havainnoida raskasmetallien vaikutusta meriympäristöön. Tutkimus vertailee myös kahta makrofaunanäytteenottomenetelmää, GEMAX -putkinäytteenotinta ja van Veen -kauhanäytteenotinta selvittääkseen, onko niillä saatujen eliöyhteisönäytteiden välillä rakenteellisia eroja. Tutkimuksessa selvisi, että vaikka saastuneimmilla asemilla oli viitteitä ympäristökuormituksesta, kuten herkkien lajien puuttuminen ja stressiä kestävien lajen runsaat yksilömäärät, raskasmetallikuormitusta ei voitu kiistattomasti todistaa kuormituksen syyksi. H’ ja BBI eivät havainneet asemien välillä raskasmetallikuormitukseen mahdollisesti liittyviä eroja, mutta BQI löysi osan makrofaunayhteisön analyysissä havaituista eroista. Näytteenottomenetelmien pyydystämien makrofaunayhteisöjen välillä ei havaittu merkittäviä eroja, mutta niistä laskettujen indeksien arvot poikkesivat toisistaan merkittävästi. Samalta näytteenottoasemalta otettujen GEMAX -näytteiden replikaattien välillä oli enemmän vaihtelua kuin verrattain yhdenmukaisissa van Veen -replikaatit.Environmental stress caused by heavy metal contamination of the sediment can threaten ecosystem functioning. Sediment macrofauna are often used to study the effects of environmental stress factors over time, as they are relatively sedentary and thus reflect the ambient conditions in an area. This study investigates whether heavy metal pollution influences the macrofaunal community adjacent to a former steel works factory in Koverhar, in the western Gulf of Finland. Various indices based on macrofaunal community composition and diversity are used in the Baltic Sea to evaluate the environmental status. This thesis evaluates the performance of three of these indices, Shannon-Wiener’s Index (H’), Benthic Quality Index (BQI) and Brackish water Benthic Index (BBI), in detecting the influence of heavy metal pollution on the marine environment. Two macrofaunal sampling methods, GEMAX corer and van Veen grab, are also compared to each other to investigate if there are differences in the structure of the macrofaunal communities that they capture. The study found that while there were indications of environmental stress, such as a lack of sensitive species and an abundance of tolerant species at the more heavily polluted stations, the heavy metal pollution could not be definitively proven to be the cause. H’ and BBI failed to find the differences potentially associated with heavy metal pollution between the stations, while BQI detected some of the differences found by the macrofaunal community analysis. The two sampling methods were found to not be significantly different from each other in terms of macrofaunal communities, but yielded significantly different macrofaunal index values, with the GEMAX results displaying a larger variance between replicates while the van Veen results were more consistent.
Subject: raskasmetallit, saaste, makrofauna, sedimentti, ympäristöindeksi, näytteenotto
Discipline: akvaattiset tieteet
Aquatic Sciences
akvatiska vetenskaper


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Anttila_Pirita_Pro_gradu_2019.pdf 2.152Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record