Kokemuksia ja näkemyksiä työnohjauksesta apteekkialalla - Työnohjaukseen osallistuneiden ja työnohjaajien kertomana

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/304440
Title: Kokemuksia ja näkemyksiä työnohjauksesta apteekkialalla - Työnohjaukseen osallistuneiden ja työnohjaajien kertomana
Author: Ala-Karvia, Maria
Date: 2012-12
Language: fi
URI: http://hdl.handle.net/10138/304440
Abstract: Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun ohjaajan avulla. Prosessin tavoitteena on ohjattavan ammattitaidon ja ammatillisen kasvun edistyminen. Toiminta työnohjauksessa pohjaa reflektoinnille eli oppimiselle omien, työssä syntyneiden kokemusten tiedostamisen ja arviointien kautta. Työnohjaus tukee työssä jaksamista, mutta menetelmää voidaan käyttää myös toiminnan kehittämisessä tai osana ammatillista täydennyskoulutusta. Työnohjauksen oma osa-alue on hallinnollinen eli johdon työnohjaus, jossa käsitellään johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Vaikka työnohjausta käytetään laajasti eri ihmissuhde- ja asiantuntija-aloilla, on sen käyttö apteekkisektorilla jäänyt vähäiseksi. Projektityön tarkoituksena on selvittää apteekkilaisten kokemuksia työnohjauksesta sekä heidän näkemyksiään työnohjauksen mahdollisuuksista kehittää toimintaa työyhteisöissä. Aiheen tuntemattomuuden vuoksi työ rajautui teemahaastatteluihin sekä kirjallisuuskatsaukseen, jossa avataan työnohjausprosessia. Projektityön alussa pohditaan narratiivista analyysiä soveltaen työnohjaukseen osallistuneen apteekkarin ja proviisorin kokemuksia. Heidän kokemuksensa kulkevat koko kirjallisen katsauksen mukana. Projektityön toinen osa muodostuu työnohjaajille suunnatuista teemahaastatteluista. Haastatteluihin haettiin ihmisiä, jotka ovat opiskelleet sekä farmasiaa että työnohjausta. Haastatteluista poimittiin ja luokiteltiin sellaisia apteekkityössä esiintyviä asioita, joita on mahdollisuus kehittää koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen mahdollisuudet työskentelyn kehittämisessä nähtiin tapahtuvan työntekijä, työn ja työyhteisön oppimisen tai muuttumisen myötä. Työntekijän tasolla työnohjauksen nähtiin vahvistavan ammatti-identiteettiä sekä lisäävän työssä jaksamista, itsetuntemusta, omien rajojen hahmottamista ja työn merkityksellisyyden kokemusta, mikä ehkäisee rutinoitumista. Työn laatuun työnohjauksen koettiin vaikuttaneen asiakaspalvelun, muutosten käsittelyn ja henkilöstöhallinnon kehittymisen myötä. Työnohjaus nähtiin myös paikkana, jossa asioihin voi ottaa etäisyyttä ja sen kautta selkeyttää toimintaa ja tavoitteita. Työyhteisön tasolla työnohjauksen vaikuttavuus nähtiin yhteishengen ja vuorovaikutusta lisääntymisellä. Parantuneet vuorovaikutussuhteet helpottivat työhön sisältyvien muutosten käsittelyä. Lisäksi tuotiin esille esimiestason työnohjauksen vaikutus työn tuloksellisuuteen ja työhyvinvointiin. Haastatteluissa nostettiin esille myös tilanteita, joissa työnohjaus ei ole toiminut. Kuitenkin sen nähtiin ennaltaehkäisevänä toimintana sisältävän niin paljon mahdollisuuksia, että kaikki haastateltavat olivat valmiit suosittelemaan - ja toivomaan - prosessin laajempaa hyödyntämistä myös apteekeissa.
Description: Apteekkifarmasian erikoistumisopinnot proviisoreille, PD Projektityö
Subject: työnohjaus
työnohjaaja
apteekki
farmasia


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ala-Karvia_projektityö[1].pdf 448.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record