Kognitiivisten kykyjen ja kotikielen yhteys matemaattisiin taitoihin alakouluikäisillä lapsilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908213254
Title: Kognitiivisten kykyjen ja kotikielen yhteys matemaattisiin taitoihin alakouluikäisillä lapsilla
Author: Kainulainen, Julia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201908213254
http://hdl.handle.net/10138/304776
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet Matemaattiset taidot ovat tärkeitä yksilön tulevaisuuden kannalta, sillä niillä on yhteys esimerkiksi koulutukseen, työllistymiseen ja syrjäytymiseen. Aiempi tutkimustieto on osoittanut kognitiivisten kykyjen ja matemaattisten taitojen olevan yhteydessä toisiinsa, vaikkakin tuloksissa on ristiriitaisuuksia. Aiemman tutkimuksen perusteella visuaalisella ja kielellisellä päättelykyvyllä on itsenäiset vaikutukset erilaisiin matematiikan osa-alueisiin. Lisäksi työmuistilla on suuri vaikutus matemaattisiin taitoihin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin visuaalisen sekä kielellisen päättelykyvyn ja työmuistin yhteyksiä matemaattisiin taitoihin. Lisäksi oltiin kiinnostuneita lasten matemaattisten taitojen kehityksestä läpi kahden lukuvuoden seuranta-ajan, sekä erityisopetusstatuksen, kotikielen ja sukupuolen vaikutuksista matemaattisiin taitoihin. Menetelmät Tähän seurantatutkimukseen osallistui yhteensä 73 oppilasta, jotka olivat tutkimuksen alkaessa 3. luokalla. Tyttöjä heistä oli 34. Tutkimuksen aineisto on osa Arts@School -projektia. Oppilaiden kognitiivisia kykyjä arvioitiin WISC-IV -testipatteriston kuutio-, sanapäättely- ja numerosarjatehtävillä. Matemaattisia taitoja arvioitiin sanallisia tehtäviä sisältävällä MATTE-testillä ja peruslaskutaitoa mittaavalla RMAT-testillä. Analyyseissa käytettiin kaikista tehtävistä kolmea mittauskertaa. Tilastollisina analyyseina käytettiin lineaarisia sekamalleja. Tulokset ja johtopäätökset Kognitiivisten kykyjen havaittiin olevan yhteydessä matemaattisiin taitoihin. Visuaalinen ja kielellinen päättelykyky ennustivat sanallisissa matematiikan tehtävissä suoriutumista työmuistin ennustaessa peruslaskutaitoa. Erityisopetusstatus oli kaikissa analyyseissa yhteydessä heikompaan suoriutumiseen matemaattisissa tehtävissä. Sukupuolieroja ei tässä aineistossa havaittu. Kielellä ei ollut itsenäistä vaikutusta matemaattisiin taitoihin, mutta kieli vaikutti matematiikan taitojen kehitykseen puolentoista vuoden seurannan aikana. Äidinkieleltään suomenkieliset kehittyivät läpi seurannan tasaisesti, mutta vieraskielisten lasten kehitys hidastui toisen ja kolmannen mittauskerran välillä. Vieraskielisten ja suomenkielisten lasten erot sanallisissa tehtävissä olivat tilastollisesti merkitseviä viimeisellä mittauskerralla. Tulokset ovat samansuuntaisia aiempien tutkimusten kanssa, sillä erolla, että tässä tutkimuksessa työmuisti ennusti ainoastaan peruslaskutaitoa, eikä monimutkaisemmissa, sanallisissa matematiikan tehtävissä suoriutumista.Cognitive abilities, native language and mathematical skills in primary school children: is there a relationship? Introduction Mathematical abilities are important for the future of the individual, as they are related to for example education, employment and exclusion. Previous research has shown that cognitive abilities are related to mathematical skills, although the results are contradictory. According to literature, visual and verbal reasoning skills have independent effects on different areas in mathematics. In addition, working memory seems to play a major role in mathematical abilities. This study examines the relationship between visual and verbal reasoning skills, working memory and mathematical skills. In addition, we were interested in how the mathematical abilities of the children developed during this two-schoolyear-long follow-up period, as well as the impact of special education, home language and gender on mathematical abilities. Methods A total of 73 students, of whom 34 were girls, participated in this follow-up study. At the beginning of the study they were in the third grade of primary school. The data is part of the Arts@School project. The children’s cognitive abilities were assessed with the block design, comprehension and digit span subtests of the WISC-IV -test battery. Mathematical abilities were assessed using the MATTE test which includes verbal mathematical problems and the RMAT test which consist of basic arithmetic tasks. Three measurement points of the tests were used in the analyses. Linear mixed models were used in the statistical analyses. Results and conclusions Cognitive abilities were found to be related to mathematical skills. Visual and verbal reasoning skills predicted performance in verbal mathematical problems, while working memory predicted performance in the basic arithmetic test. Special education status was associated with poorer performance in the mathematical tasks. No gender differences were found in this data. Language had no independent effect on mathematical skills, but language influenced the development of mathematical skills. Finnish-speakers developed steadily throughout the study, while the development of foreign language-speakers subsided between the second and third measurements. The difference between Finnish-speakers and foreign language-speakers was statistically significant at the last measurement point. The results are in line with previous studies, with the difference that in this study, working memory predicted only performance in the basic arithmetic test and not in the more complicated word problems
Subject: kognitiiviset kyvyt
äidinkieli
matemaattiset taidot
erityisopetus
sukupuoli


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kainulainen_Julia_Pro_gradu_2019.pdf 389.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record