Johtaja kollektiivisen luovuuden mahdollistajana : kehittämistehtävissä toimivien johtajien käsityksiä luovuudesta työelämässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093434
Title: Johtaja kollektiivisen luovuuden mahdollistajana : kehittämistehtävissä toimivien johtajien käsityksiä luovuudesta työelämässä
Author: Lindfors, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093434
http://hdl.handle.net/10138/305280
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kehittämistehtävissä toimivien johtajien käsityksiä kollektiivisesta luovuudesta työelämän organisaatioissa. Nopeasti muuttuvassa työelämässä joudutaan enenevässä määrin ratkaisemaan ei-rutiininomaisia ongelmia – luomaan ja kehittämään uutta. Aikaisemman tutkimuksen mukaan luovuutta ei pidetä vain yksiköllisenä ominaisuutena vaan kollektiivisesti rakentuneena yhteisöllisenä prosessina. Luovuuden prosessin intuitiivisuus asettaa kysymyksiä myös luovuuden johtamiselle. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, kuinka kollektiivista luovuutta voidaan nykypäivän työelämässä johtaa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu kollektiivisen luovuuden tutkimukseen sekä luovuuden johtamiseen. Tutkimuksessa oletetaan, että luovuuden prosessia voidaan johtaa erilaisilla johtamisen menetelmillä ja tukea organisaation rakenteellisilla elementeillä. Tutkimuksen kohteena oli eritellä työelämässä toimivien johtajien käsityksiä luovuudesta, luovuutta tukevista rakenteista organisaatiossa ja heidän kokemuksiaan luovuuden johtamisesta. Tutkimuksen aineisto kerättiin kymmeneltä kehittämistehtävässä toimivalta johtajalta kesä- ja lokakuussa 2018. Haastateltavat edustivat kattavasti eri kokoisia organisaatioita julkiselta sekä yksityiseltä sektorilta. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Haastattelut äänitettiin ja ne kestivät 50 minuutista 70 minuuttiin. Tutkimusaineisto analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa laadullista sisällönanalyysiä, mikä tarkoittaa, että teoriasta johdetut teemat johdattelivat analyysin etenemistä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että johtajilla oli varsin monipuolinen käsitys luovuudesta. He liittivät luovuuden tiimien uutta luovaan toimintaan, ryhmän yhteistyökyvykkyyteen ja motivaa-tioon. Rakenteellisella tasolla luovuutta voidaan johtajien käsitysten mukaan tukea organisaation välineellisillä keinoilla, sosiaalisilla käytännöillä sekä verkostomaisella organisaatiorakenteella. Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että luovuuden johtaminen on kompleksinen prosessi, johon ei ole yksiselitteisiä toimintamalleja. Luovuuden johtaminen tulee suhteuttaa tilanteeseen sekä kontekstiin. Luovuuden johtamisessa voidaan hyödyntää erilaisia johtamisen menetelmiä, kuitenkin valmiudella soveltaa niitä intuitiivisesti tilanteen vaatimalla tavalla.The object of this study was to examine perceptions about collective creativity in working life by leaders who are in development positions. Our rapidly changing working life increasingly requires solving complex problems - that is, developing (entirely) new. According to previous studies, creativity is not just an individual trait but a joint process that is built collectively. Therefore, the object of this study is to examine how collective creativity can be led in the modern working life. Theoretical framework of this thesis is based on studies about collective creativity and leadership of creativity. This study relies on that notion, as well as assumes that creativity as a process can be led with different leadership methods and supported by organisational structures. This study aimed at analysing leaders’ perceptions of creativity itself, organisational structures that support creativity and their experiences in leading creativity. The data was collected from ten leaders working in development positions between July and October 2018. Interviewees represented organisations of different sizes from both public and private sectors. Theme interview was used as a method of collecting data. Interviews were recorded, their duration varying from 50 to 70 minutes. Data was analysed using theoretically driven content analysis which means that themes stemming from previous research were guiding the analysis. The results show that leaders have quite a diverse notion of creativity. They associated creativi-ty with innovating work done by teams, teams’ ability to cooperate and motivation. On a struc-tural level, leaders see that creativity can be supported by instrumental and social factors of the organisation as well as with a networked organisation structure. The results suggest that leading creativity is a complex process that can’t be wrapped up into a simple method or formula. Leadership has to be both situational and contextual. Different methods can be used when leading creativity, but a readiness to adapt the methods intuitively to the extent the situation needs is important.
Subject: luovuus
luovuuden johtaminen
kollektiivinen luovuus
johtajuus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lindfors_Laura_Pro_gradu_2019.pdf 539.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record