Ruuhkavuosia elävien perheenisien ruokavalio

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093451
Title: Ruuhkavuosia elävien perheenisien ruokavalio
Author: Lehtimäki, Juulia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093451
http://hdl.handle.net/10138/305282
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. On tutkimusnäyttöä siitä, että suomalaisen miesten ruokailutottumukset eivät ole täysin suositusten mukaisia. Miehille näyttäisivät maistuvan liharuoat. Erityisesti pääruoilla korostuu punaisen lihan syöminen. Lisäksi miehet syövät liian vähän kasvikunnan tuotteita. Tutkimukset myös osoittavat, että perhe-elämä vaikuttaa miesten ruokavalioon – se tuo mu-kanaan ruuhkavuodet ja kiireellisen aikataulun, mihin tulisi sovittaa oma ja perheen ruokava-lio. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, millainen ruokavalio perheellisillä miehillä on ja millaiset asiat vaikuttavat heidän ruokavalioonsa. Tutkimuksen johtopäätöksissä pohditaan keinoja, miten miesten ruokavaliota voitaisiin parantaa ja miten heidät saataisiin syömään vähemmän punaista lihaa ja enemmän kasvikunnan tuotteita. Menetelmät. Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan perheellisen miehen haastattelusta, jotka ovat osallistuneet Marttaliiton Miesliesi-hankkeen kurssille. Haastattelut suoritettiin puhelin-haastatteluina joulukuussa 2018, jotka toteutettiin temaattisina yksilöhaastatteluina. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti hyödyntäen sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Perheellisten miesten ruokavalioon vaikuttavat erityisesti perhe-elämä, jonka kautta miehet perustelivat ruokaan liittyviä valintojaan. Koko perheen mielty-mykset ja usein tietoisuus roolimallina olemisesta lapsille, näyttäisivät ohjaavan yhteisinä ruoka-aikoina sitä, mitä miesten lautaselle päätyy. Lounasaikaan miehillä on mahdollisuus tehdä ruokaan liittyviä valintoja omien mieltymystensä mukaan. Näitä päätöksiä ohjaa kuiten-kin kaupunkien ravintola tarjonta ja niissä tarjottava ruoka. Ruoan valintaa perusteltiin myös kiireisen arjen kautta. Kiireen keskellä mukaan tulevat puoli- ja valmisruoat sekä pikaruoka. Miehet syövät mielellään punaista lihaa ja sen syöminen korostuu erityisesti pääruoilla. Mie-hille maistuvat myös broileriruoat sekä lähes jokainen syö ainakin joskus kalaruokia. Kasvi-kunnan tuotteita, kuten vihanneksia, perunaa, pastaa ja riisiä syödään pääruoan lisukkeena. Aamu-, väli- ja iltapala täydentävät ruokavaliota ja tällöin syödään erityisesti marjoja, hedelmiä ja viljavalmisteita. Myös maitotuotteita syödään, mutta niiden käyttö ei korostunut tässä tut-kimuksessa. Vaikka miehet syövät kasvikunnat tuotteita, niitä voisi olla enemmän heidän ruokavaliossaan. Kiireistä perhearkea elävät miehet eivät aina jaksa, osaa tai heillä ei ole ai-kaa panostaa ruokaan ja ruoan valmistukseen. Olisi hyvin tärkeää tukea poikien ja miesten ruoanlaittotaitoa ja lisätä tietoa terveellisestä syömisestä. Kolmas sektori on yksi tärkeä taho, joka voi omalla panoksellaan valistaa ja pyrkiä vahvistamaan poikien ja miesten terveellistä ja kasvispainotteista syömistä. Marttojen Miesliesi-kurssi on hyvä esimerkki siitä, miten tällaista syömistä sekä arjen taitoja voidaan tukea ja vahvistaa.Aims. There is research evidence that the food habits of Finnish men aren’t completely consistent with the recommendations – it seems that Finnish men prefer meat courses. Especially in main courses eating red meat is emphasized. In addition, men don’t eat enough vegetable products. Studies also show that family life affects the men’s diets – it entails rush years and busy schedule in which your and your family’s diet should be adapted to. In this study it is observed, what kind of diet men with families have and what kind of things affect their diet. The study also explores ways of improving men's diet and eating less red meat and more vegetarian products. Methods. The research material consists of interviews from eight men with families that have tak-en part in the Miesliesi-project’s course from Marttaliitto. The interviews were conducted as tele-phone interviews in December 2018 and they were carried out as thematic individual inter-views. Analysis method was qualitative content analysis. Results and conclusions. Family men’s diet is particularly influenced by family life, through which men justify their food choices. The whole family’s preference and often the awareness of being a role model to children would seem to guide what ends up on men’s plate at general mealtimes. At lunch time men have the possibility to make food choices according to their own preferences. However, these decisions are guided by the selection of restaurants and what dishes they offer. The food choices were also justified with the busy everyday life. In the middle of hurry semi-finished food, convenience food and fast food come along. Men like to eat red meat and it is emphasized especially in main courses. Also chicken dishes are preferred and in addition, almost everyone eats at least sometimes fish dishes. Vegetarian prod-ucts such as vegetables, potatoes, pasta and rice are eaten as a main course supplement. Breakfast, snacks and supper complement the diet and at these times berries, fruits and corn products are especially eaten. Dairy products are also eaten, but their use wasn’t emphasized in this study. Although men eat vegetarian products, they could include them more into their diets. Men who live the busy everyday family life don’t always manage or don’t know how to or don’t have the time to invest in food or preparing it. It would be very important to support boys’ and men’s cooking skills and increase knowledge about healthy eating. The third sector is one im-portant facet, that could enlighten and try to strengthen boys’ and men’s healthy and vegetable oriented eating. The Miesliesi-course from Marttaliitto is a good example of how to support and strengthen such eating as well as the everyday skills.
Subject: Mies
perhe-elämä
ruokavalio
ruoan valinta
Miesliesi-kurssi
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record