”Se on oikeestaan se niinku kaiken tekemisen core” : Käsityksiä osaamisen kehittämisestä ja esimiehen roolista asiantuntijaorganisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093446
Title: ”Se on oikeestaan se niinku kaiken tekemisen core” : Käsityksiä osaamisen kehittämisestä ja esimiehen roolista asiantuntijaorganisaatiossa
Author: Koski, Olivia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093446
http://hdl.handle.net/10138/305283
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yhä nopeammin muuttuvan työelämän ja jatkuvan oppimisen vaatimuksen myötä osaamisen kehittämisen merkitys erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa on kasvanut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella osaamisen kehittämistä liike-elämän palveluita tarjoavassa asiantuntijaorganisaatiossa. Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haetaan vastausta siihen, minkälaisia käsityksiä kohdeorganisaation asiantuntijoilla on osaamisen kehittämisestä. Toi-sen tutkimuskysymyksen tarkoitus on syventää edellistä tarkastellen esimiehen roolia avustavien asiantuntijoiden osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa. Tutkimuksen aineisto koostui yhdeksästä asiantuntijaorganisaatiossa kerätystä puolistrukturoidusta yksilöhaastattelusta. Kuusi haastateltavista toimi kohdeorganisaatiossa avustavissa asiantuntijatehtävissä ja kolme esimiesasiantuntijoina. Ensimmäinen tutkimuskysymys analysoitiin fenomenografisella analyysillä, jotta osaamisen kehittämiseen ilmiönä oli mahdollista päästä käsiksi. Toinen tutkimuskysymys analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Fenomenografisen analyysin tuloksena syntyi kolme abstraktimman tason kuvauskategoriaa, jotka kuvasivat osaamisen kehittämiseen liittyviä käsityksiä kohdeorganisaatiossa: 1) osaamisen kehittäminen oletuksena ja toiveena, 2) ristiriita osaamisen kehittämisen välttämättömyyden ja todellisen toteutumisen välillä, sekä 3) työssä oppiminen ja tiedon jakaminen keskiössä. Kohdeorganisaation asiantuntijat käsittivät osaamisen kehittämisen tärkeäksi ja välttämättömäksi osaksi organisaation toimintaa. Jokaisen organisaatiossa työskentelevän odotetiin kehittyvän ja myös haluavan kehittyä kohti syvempää asiantuntijuutta. Samalla haasteeksi koettiin aikaan ja asiakastyöhön liittyvät vaatimukset, jotka rajoittivat esimerkiksi mahdollisuutta osallistua koulutuksiin. Suurimmaksi osaamisen kehittämisen lähteeksi ei kuitenkaan koettu koulutuksia, vaan työssä oppiminen ja tiedon jakaminen kollegoiden ja esimiehen kanssa. Esimiehen roolia tarkastellessa sisällönanalyysin tuloksena muodostui kolme erilaista esimiehen roolia: 1) ohjaaja, 2) kannustaja-mahdollistaja sekä 3) sparraaja. Yhteenvetona voidaan sanoa, että esimiehen roolissa korostuivat oikeaan suuntaan ohjaaminen, kehittämisväylien mahdollistaminen sekä keskustelukumppanina ja neuvonantajana toimiminen. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että osaamisen kehittäminen on asiantuntijaorganisaatiossa keskeistä ja koetaan koko toiminnan ytimeksi. Sen toteutumisen varmistaminen kuitenkin vaatii yksilöiden motivaation ja organisaation tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi aikaa. Esimiehellä on myös erityisen keskeinen rooli siinä, että organisaation tarpeet ja asiantuntijoiden osaamisen tasot kohtaavat.The importance of competence development has grown, especially in expert organizations, because of the rapid pace of change in working life and the need for continuous learning. The aim of this study is to examine competence development in an expert organisation that provides business services. The first research question examines what conceptions experts have about competence development. The purpose of the second research question is to deepen the previous question by studying the role of managers in the competence development of junior experts. The data consisted of nine semi-structured individual interviews. All were collected from the same organisation. Six of the experts worked as associates/senior associates and three of them as managers. The first research question was put through a phenomenographic analysis in order to make it easier to tackle competence development as a phenomenon. The second research question was analysed through databased content analysis. The phenomenographic analysis resulted in three abstract categories, which describe the concepts of competence development in the target organisation: 1) competence development as an assumption and aspiration, 2) the contradiction between the necessity of competence development and its actual implementation and 3) learning at work and knowledge sharing. Thus, it can be stated that the experts of the target organisation consider competence development to be an important and necessary part of the organisation’s operations. Everyone in the organisation is expected to develop and want to develop their skills towards deeper expertise. At the same time, there is a challenge in terms of the amount of available time and the demands of client work, which limit opportunities to participate in training. However, the largest source of competence development was found not to be training itself but learning at work and sharing knowledge with colleagues and managers. When studying the manager’s role, the databased content analysis resulted in three different managerial roles: 1) instructor, 2) supporter-enabler and 3) sounding board-advisor. To sum up, the role of manager emphasises providing guidance, enabling developmental paths and acting as a sounding board and advisor. Based on the results of this study, it can be stated that competence development is at centre stage and is seen as being at the core of the expert organisation operations. However, ensuring that this is accomplished requires time in addition to the motivation of individuals and the opportunities offered by the organisation. Managers also play a particularly important role in ensuring that the needs of the organisation and the competence levels of the experts meet.
Subject: Osaaminen
oppiminen
osaamisen kehittäminen
osaamisen johtaminen
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record