Yhteyttä vai epäluuloa? : Kodin ja koulun yhteistyö huoltajille suunnatuissa koulukiusaamista käsittelevissä nettiteksteissä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093427
Title: Yhteyttä vai epäluuloa? : Kodin ja koulun yhteistyö huoltajille suunnatuissa koulukiusaamista käsittelevissä nettiteksteissä
Author: Salo, Anni-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093427
http://hdl.handle.net/10138/305285
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Tämä tutkimus käsittelee kodin ja koulun yhteistyötä koulukiusaamistapausten selvittämisen yhteydessä. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaiseksi kodin ja koulun yhteistyö tuotetaan huoltajille suunnatuissa koulukiusaamista käsittelevissä nettiteksteissä. Tutkimustehtävä perustellaan sillä, että kyseiset tekstit ovat osaltaan vaikuttamassa huoltajien ennakkokäsityksiin koskien kodin ja koulun yhteistyötä kiusaamistapausten selvittämisen yhteydessä. Nämä ennakkokäsitykset heijastuvat väistämättä kodin ja koulun aikuisten väliseen yhteistyöhön. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto koottiin tekemällä ensin Google-hakukoneella useita erilaisia hakuja, minkä jälkeen löytyneistä teksteistä valittiin tutkimuksen lopullinen aineisto muodostamalla aineiston valinnalle selkeät kriteerit. Koko valittu aineisto teemoiteltiin ensin sisällönanalyyttisesti, minkä avulla luotiin käsitys siitä, millaisia aineiston tekstit ylipäätään ovat. Tämän jälkeen aineistoa tarkasteltiin diskurssianalyyttisesti, ja siitä tunnistettiin puhetapoja, joilla kodin ja koulun yhteistyöstä puhutaan. Tulokset ja johtopäätökset. Aineiston sisällöllisen teemoittelun myötä selvisi, että huoltajille suunnatut koulukiusaamista käsittelevät nettitekstit sisältävät tiedon välittämistä, toimintaohjeita sekä huoltajan psyykkisiin toimintoihin vaikuttavaa puhetta. Tekstien diskurssianalyyttinen tarkastelu puolestaan osoitti, että tekstit eivät tuota kodin ja koulun yhteistyöstä vain yhdenlaista kuvaa, vaan yhteistyöstä puhuttaessa käytetään useita erilaisia puhumisen tapoja. Aineistosta tunnistettiin viisi erilaista puhetapaa: 1) Koulu johtaa yhteistyötä, 2) Huoltaja johtaa yhteistyötä, 3) Koti ja koulu ovat tasavertaisia toimijoita, 4) Koti ja koulu vastakkain ja 5) Yhteistyötä ei olosuhteiden pakosta ole.Goals. The study deals with home-school collaboration in the context of resolving school bullying. The goal of the study is to find out how home-school collaboration is constructed and described in parent-focused online texts about school bullying. The rationale for the study is that these texts contribute to parents’ preconceptions about home-school collaboration when dealing with bullying. These preconceptions will inevitably be reflected in the home-school collaboration. Methods. Research materials were gathered using Google search engine. The final research material was put together by specifying exact criteria for the material. The selected material was classified into themes using content analysis. Identifying the themes helped understanding the texts in the material. The material was then examined using discourse analysis, which allowed identifying specific discourses in the discussions about home-school collaboration. Results and conclusions. By identifying the themes in the material, it was found out that texts directed at parents included with topics such as forwarding information, instructions and subjects that mentally affect the parents. A discourse analytic examination indicated that the texts contain several different discourses: 1) School leading the collaboration, 2) Parents leading the collaboration, 3) School and home being equal agents, 4) School and home against each other and 5) No collaboration due to circumstances
Subject: kodin ja koulun yhteistyö
kasvatuskumppanuus
koulukiusaaminen
nettitekstit
diskurssianalyysi
Discipline: Kasvatuspsykologia
Educational Psychology
Pedagogiska psykologi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salo_Anni-Mari_Pro_gradu_2019.pdf 894.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record