Näkymätön kotityö arjessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093452
Title: Näkymätön kotityö arjessa
Alternative title: Invisible house work in everyday life
Author: Niemi, Josefiina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093452
http://hdl.handle.net/10138/305293
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tässä tutkimuksessa haluttiin tuoda esille uusia näkökulmia kotityöhön. Tarkoituksena oli selvittää, mistä ihmiset puhuvat, kun he puhuvat näkymättömästä kotityöstä sekä sitä, mitä merkityksiä näky- mättömällä kotityöllä on perheenjäsenille. Näkymättömällä kotityöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa työtä, jota kodeissa tehdään, mutta joita ei pysty mittaamaan ajankäytöllisesti tai rahallisesti. Näkymät- tömälle kotityölle ei ole olemassa selkeää käsitettä, vaikka sen olemassaolo on toisille helposti tunnis- tettavaa. Aikaisemmassa tutkimuksessa tätä työtä on kutsuttu kotityön henkiseksi ja psyykkiseksi puo- leksi, koordinoinniksi, kuositteluksi sekä kokonaisvastuun kannoksi. Arki on elämää tuottava prosessi, jossa kotityöllä on keskeinen rooli. Kotityöllä tuotetaan niin fyysistä kuin henkistä hyvinvointia. Kotityötä lähestyttiin sen sisältämän arvon, siihen liittyvän ajankäytön sekä koetun oikeudenmukaisuuden kautta. Tutkimuksen aineistona käytettiin keskusteluja, joita näkymättömästä kotityöstä oli käyty internetin keskustelupalstoilla loppuvuodesta 2015. Keskusteluja analysoitiin sekä ladullisen sisällön analyysin että narratiivisen analyysin keinoin. Tutkimuskysymykset olivat: 1. Mitä informantit tarkoittavat näkymättömällä kotityöllä? 2. Millaisia merkityksiä informantit antavat näkymättömälle kotityölle kokemustensa kautta? Tutkimuksen valossa näkymätön kotityö oli näkymätöntä arjen sujumiseen sekä perheenjäsenten hy- vään tähtäävää työtä, joka koostui toiminnasta, vuorovaikutuksesta ja vastuunkannosta. Näkymättömän kotityön merkitys näyttäytyi huolenpitona lähimmäisistä ja heidän hyvinvoinnistaan. Se oli toisten per- heenjäsenten tarpeiden ja toiveiden huomioonottamista siten, että kokonaisvastuu ja valta jakautuvat tasaisesti ja synnyttivät kokemuksen oikeudenmukaisuudesta. Epäitsekäs toisista huolehtiminen lisäsi- vät turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta sekä onnellisuutta.The goal in this study was to highlight new perspectives on house work. The purpose was to find out what people are talking about when they talk about invisible house work and what the meanings of invisible house work are for family members. In this study, invisible house work is the work that is done in homes, but which cannot be measured in time or financially. There is no clear concept of invisible house work, although its existence is easily recognizable. Division of invisible house work between familymembers creates conflicts with the family. In previous studies, this work has been called the spiritual and psychological aspect of house work and coordination. Everyday is a life-producing process where home work plays a key role. House work produces both physical and mental well-being. House work was approached through its value, the time involved and the perceived fairness. The research material used was discussions about invisible house work in online discussion forums at the end of 2015. The research work was qualitative, as the starting point of the research is to describe real life and seek its fullest possible comprehension. Discussions were analyzed by means of both content analysis and narrative analysis. The research questions were: 1. What do informants mean by invisible house work? 2. What meanings do informants give to invisible house work through their experiences? In the light of the study, the invisible house work was invisible to everyday life and to the good of family members, consisting of action, interaction and responsibility. The meaning of invisible house work seemed to be concern for our loved ones and their well-being. It was to take into account the needs and wishes of other family members so that the overall responsibility and power were distributed evenly and created experience of justice. Unselfish caring for others increased the feeling of security and communality as well as happiness.
Subject: näkymätön kotityö
arki
kotityön oikeudenmukaisuus
kotityön merkitys
kotityön arvo


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record