Välipalat lapsiperheiden vapaa-aikana : terveellisyys ja syömisen rytmit sekä leivän merkitys

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093412
Title: Välipalat lapsiperheiden vapaa-aikana : terveellisyys ja syömisen rytmit sekä leivän merkitys
Author: Ankkuri, Jenni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093412
http://hdl.handle.net/10138/305308
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Välipalojen kulutus on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana. Yhä useammin täysipainoiset ateriat korvataan erilaisilla välipaloilla. Tutkimuskohteeksi valikoitui kysymys siitä, kiinnittävätkö lapsiperheet vapaa-ajalla huomiota terveellisiin välipaloihin ja mitkä kriteerit ovat lapsiperheiden välipalakäytäntöjen taustalla. Tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten lapsiperheet näkevät terveellisen syömisen ja miten leipä näyttäytyy lapsiperheiden välipalakäytännöissä. Mielenkiintoista on tietää, millaisia välipaloja lapsiperheissä syödään vapaa-ajalla ja minkälaisia lapsille suunnattuja välipaloja lapsiperheet toivovat markkinoille. Tutkimusaineisto on kerätty suljetun online-ryhmäkeskustelun ja internet-kyselyn avulla, jotka julkaistiin Facebook yhteisöpalvelualustalla. Näiden lisäksi tutkimuksen aineistona on kaupallisen toimijan keräämä kvalitatiivinen kuluttajatutkimus lapsiperheiden leivän käytöstä. Online-ryhmäkeskusteluun osallistui ja internetissä kyselylomakkeen täytti 10 lapsiperheen vanhempaa. Online-ryhmäkeskustelun kysymykset ja kyselylomakkeen kysymykset hahmoteltiin kolmen teeman mukaisesti, joita olivat terveellisyys, välipalan valinta ja ruokaympäristö. Näiden kolmen teeman avulla saatiin rakennettua empiiriset kysymykset kumpaakin menetelmää varten. Tutkimus on pääosin laadullinen, mutta analyysissä on hyödynnetty kvantifiointia. Online-ryhmäkeskustelu ja kvalitatiivinen kuluttajatutkimus analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Internet-kysely analysoitiin laskemalla aineistosta frekvenssejä ja moodeja sekä kokoamalla niistä taulukoita ja diagrammeja. Lapsiperheiden vapaa-ajan välipalakäytännöt rakentuivat useista välipalan valintaan ja välipalaympäristöön kuuluvista tekijöistä, joista erityisesti hinta, maku ja terveellisyys koettiin tärkeinä kriteereinä. Välipaloja syötiin vähintään kolme kertaa viikossa, usein päivittäin. Välipaloja ostettiin usein hyvin varustelluista ruokakaupoista ja nautittiin kotona. Leipä oli lapsiperheiden suosituinta välipalaa ja se koettiin terveellisenä vaihtoehtona leivän sisältämän kuidun vuoksi. Lapsiperheet toivoivat markkinoille lapsille suunnattuja terveellisiä välipalatuotteita, joissa huomioitaisiin pakkauksen sopivuus lapselle. Johtopäätöksenä terveelliset välipalat nähtiin tavoiteltavana ominaisuutena lapsiperheissä. Tutkimuksen tulosten voidaan nähdä olevan linjassa aikaisempien välipalaa koskevien tutkimusten kanssa. Tutkimusta voidaan soveltaa lasten ja nuorten ruokatottumusten tutkimiseen sukupuolen näkökulmasta käsin.Tiivistelmä - Referat - Abstract The consumption of snacks has increased during the last few years. Nowadays more common to replace complete meals with different kinds of snacks. This study examines what kinds of criteria do families with children have towards consuming snacks and how the healthiness of different snacks is taken into consideration. The study reflects on how families with children experience healthy eating and how bread is involved in their snack culture. The purpose of the study is to find out what kinds of snacks are consumed in families with children during their leisure time and to clarify what kind of requirements the families have towards the snacks their children are consuming. The research data was collected via a closed online group discussion combined with an online enquiry that were issued in a social network service Facebook. The group discussion and the online enquiry both had 10 parent participants. The research data was supported by a commercial consumer survey about the consumption of bread in families with children. The data gathered from the group discussion and the online enquiry were divided into three major themes that are healthiness, choosing a snack and foodscape. These themes were chosen in order to support the study questions. The primary method of analysis in this study is material-based content analysis, even though quantitative methods were utilized in the online enquiry. Snack practices during the free time of families with children were based on many food choices and foodscape factors, especially cost, taste and healthiness. Snacks were consumed at least three times per week, typically on a daily basis. Snacks were purchased usually from a supermarket and eaten at home. Bread was the most popular snack in families with children and bread was experienced to be healthy because of its richness in fibre. Families with children are hoping to find more options in snacks intended and designed for children that would be healthy as well. As a conclusion, healthiness was a desirable quality for snacks in families with children. The results of this study are aligned with previous studies related to snacks. In the future research could be made about how gender affects children’s and adolescents’ eating habits.
Subject: Välipalat
terveellisyys
vapaa-aika
ruokavalinnat
ruokaympäristö


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ankkuri_Jenni_Pro_gradu_2019.pdf 1.191Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record