Lapsen prososiaalisuuden vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisy Montessori ja Reggio Emilia päiväkodeissa : Varhaiskasvatuksen opettajan näkemyksiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093440
Title: Lapsen prososiaalisuuden vahvistaminen ja kiusaamisen ehkäisy Montessori ja Reggio Emilia päiväkodeissa : Varhaiskasvatuksen opettajan näkemyksiä
Author: Korhonen, Noora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201909093440
http://hdl.handle.net/10138/305319
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia lapsen prososiaalisuuden vahvistamista ja kiusaamisen ehkäisemistä Montessori ja Reggio Emilia – päiväkodeissa. Tutkimuksen kohteena olivat esiopetusikäiset lapset ja heidän varhaiskasvatuksen opettajat. Tutkimuksessa kysytään 1) Miten varhaiskasvatuksen opettaja vahvistaa lapsen prososiaalista käyttäytymistä? 2) Millaiset pedagogiset keinot ovat yhteydessä prososiaalisuuden vahvistamiseen? 3) Miten varhaiskasvatuksen opettaja ehkäisee mahdollista kiusaamista? 4) Millaiset pedagogiset keinot ovat yhteydessä kiusaamisen ehkäisemiseen? Tutkimusta varten kerättiin kaksi aineistoa: kyselylomake (kvantitatiivinen) varhaiskasvatuksen opettajille ja videoaineisto (kvalitatiivinen), joka kerättiin videoimalla aikuisten ja lasten välistä vuorovaikutusta tavallisen päiväkotipäivän aikana. Tutkimukseen osallistuivat kuusi päiväkotia, joista kaksi oli Montessori-, kaksi oli Reggio Emilia- ja kaksi oli kunnallista päiväkotia. Tutkimukseen osallistuivat yhteensä kuusi esiopetusikäisten ryhmässä työskentelevää opettajaa ja 30 lasta. Videoanalyysi tehtiin vuorovaikutusanalyysin mukaan ja kyselylomake analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaan. Videoanalyysin avulla mitattiin lapsen sosiaalista statuksesta ryhmässä. Tavoitteena oli selvittää, kuka on kenenkin erityinen ystävä ja onko jollakin lapsella paljon tai vähän ystäviä. Kyselylomakkeen avulla mitattiin kiusaamisen vastaista työtä, kiusaamisen määrää ja tapoja, kiusaamiseen liittyviä rooleja ja kiusaamiseen puuttumista varhaiskasvatuksessa. Kyselylomakkeen avulla pyrittiin saamaan tietoa mahdollisesta kiusaamisesta ja sen vastaisesta työstä päiväkodeissa. Tutkimustulosten mukaan kiusaamista esiintyi kolmessa tutkimukseen osallistuneesta päiväkodista. Varhaiskasvatuksen opettaja vahvistaa lapsen prososiaalista käyttäytymistä yleisesti olemalla sensitiivinen aikuinen suhteessa lapsen aloitteisiin. Opettajat rohkaisivat lapsia tunnetaitoihin, näyttivät sympatiaa ja ystävällisyyttä, auttoivat sekä näkivät lapset kokijoina ja tekijöinä. Pedagogisina keinoina prososiaalisuuden vahvistamissa on varhaiskasvatus opettajan taito rohkaista lapsia ymmärtämään omia ja muiden tunteita sekä näkökantoja. Varhaiskasvatuksen opettajat ennalta ehkäisevät mahdollista kiusaamista mm. pitämällä positiivista ilmapiiriä, kasvatuksiin liittyville keskusteluille on jätetty riittävästi aikaa ja lapset tuntevat olonsa turvalliseksi päiväkodissa sekä lasten yksilöllisistä tarpeista huolehditaan. Yleisimmät pedagogiset keinot kiusaamisen ehkäisyssä olivat kiusaajan anteeksi pyytäminen kiusatulta ja toisten tunteiden harjoitteleminen.The purpose of this research was to investigate child´s prosocial behavior´s reinforcement and prevention of bullying in Montessori and Reggio Emilia kindergarten. The aim of this study was the preschool children and their early childhood education teachers. The research questions are: 1) How early childhood education teacher reinforce child´s prosocial behavior? 2) Which kind of pedagogical avenues are related to prosocial behavior? 3) How early childhood education teacher prevent bullying? 4) Which kind of pedagogical avenues are related to prevention of bullying? Two kinds of data were collected for the study: a survey (quantitative data) of early childhood education teacher and video (qualitative data) was collected by videotaping and observing the interaction between the adults and the children as part of the normal daily activities in the group. A total of six kindergarten professionals and six kindergartens participated in the study. Two of the kindergarten was municipal, two of them were Montessori-, and two of them were Reggio Emilia kindergarten. Videotaping was made by interaction analysis and a survey was made by theory guiding content analysis. By means of videotaping was measured child´s social status in the group. By means of survey was measured the phenomenon of bullying and the roles of bullying in the preschool environment, what kind of pedagogical practices used in preschools were related to bullying behavior and the prevention of bullying. The results of this research indicate that bullying appear in three kindergarten participated in the study. The most common way how early childhood education teacher reinforce child´s prosocial behavior was to be sensitive toward child´s initiatives. Teachers encourage children to emotion skills, show kindness and sympathy. Teachers see child like actor in kindergarten. The most common pedagogical avenues to relate a prosocial behavior was to teach child to understand other´s point of view. Early childhood education teacher prevent bullying by keeping a positive atmosphere and they leave time to education conservations. Teachers make children feel safe in kindergarten and they attend to child´s individual needs. The most common pedagogical avenues to prevent bullying was to apologize if child was bully other child. Teachers use pedagogical avenues to prevent bullying with children to practice others feelings.
Subject: Prososiaalisuus
kiusaaminen
kiusaamisen ehkäisy
varhaiskasvatus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record