Impact of Immigration on the Task Specialization of Natives

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023573
Title: Impact of Immigration on the Task Specialization of Natives
Author: Annala, Emmi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910023573
http://hdl.handle.net/10138/305834
Thesis level: master's thesis
Degree program: Taloustieteen maisteriohjelma
Master's Programme in Economics
Magisterprogrammet i ekonomi
Specialisation: Taloustieteen yleinen opintosuunta
General track
Allmänna studieinriktningen
Abstract: Tämän tutkielman aiheena on tarkastella maahanmuuton vaikutusta siihen, millaisiin työtehtäviin syntyperäiset työntekijät sijoittuvat. Lähtökohtana tutkielmalle ovat havainnot siitä, kuinka maahanmuutolla ei vaikuta olevan juurikaan kielteisiä vaikutuksia syntyperäisten työntekijöiden työllisyyteen tai palkkoihin. Eräs selitys kielteisten vaikutusten puutteelle on se, että yhtä koulutetut syntyperäiset ja maahanmuuttajataustaiset työntekijät eivät ole toistensa täydellisiä substituutteja ja eivätkä he siten kilpaile samoista työpaikoista. Syntyperäisillä työntekijöillä voidaan ajatella olevan suhteellinen etu interaktiivisissa ja maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä manuaalisissa työtehtävissä. Varsinaisena tutkimuskysymyksenä on selvittää, siirtyvätkö alemmin koulutetut syntyperäiset työntekijät vähemmän manuaalisia ja enemmän interaktiivisia kykyjä vaativiin tehtäviin, kun maahanmuuttajien osuus alemmin koulutetussa työvoimassa kasvaa. Tämä toteutetaan muodostamalla eri ammattiryhmille niiden sisältämien tehtävien suhteellista manuaalisuutta ja interaktiivisuutta kuvaavat suureet. Tärkeimpiä lähteitä ovat Perin ja Sparberin (2009) ja Amuedo-Dorantesin ja de la Rican (2011) samanlaisia kysymyksiä tarkastelleet tutkimukset. Tutkielmassa käytetään kahta aineistoa. Toinen niistä on Ipums Internationalin ranskalainen väestöaineisto, joka koostuu kahdeksasta otoksesta ajanjaksolta 1962-2011. Toisena aineistona käytetään O*Net-tietokantaa, joka tarjoaa numeerisen kuvauksen eri ammattiryhmien edellyttämien työntekijätaitojen intensiivisyysasteesta. Tilastollinen analyysi toteutetaan soveltamalla pienimmän neliösumman ja instrumenttimuuttujien menetelmiä. Instrumenttimuuttuja muodostetaan imputoimalla maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuudet sen perusteella, miten suurimmat maahanmuuttajaryhmät olivat jakautuneet Ranskan sisällä vuonna 1962. Saadut tulokset tukevat hypoteesia kohtalaisen hyvin. Kun maahanmuuttajien osuus alemmin koulutetussa työvoimassa nousee yhden prosenttiyksikön verran, laskee se syntyperäisten työntekijöiden manuaalinen-interaktiivinen -suuretta keskimäärin noin kaksi prosenttia. Kuitenkin eri väestöryhmiä koskevat tulokset poikkeavat suuresti toisistaan. Yllättävin tulos on havainto siitä, että naispuolisten maahanmuuttajien osuus vaikuttaa huomattavasti miespuolisten maahanmuuttajien osuutta enemmän siihen, millaisiin tehtäviin sekä mies- että naispuoliset syntyperäiset työntekijät sijoittuvat. Myös työntekijöiden ikä ja koulutus, työpaikan sektori ja talouden suhdannevaihtelu vaikuttavat tulosten perusteella siihen, kuinka helposti syntyperäiset työntekijät pystyvät siirtymään vähemmän manuaalisiin ja enemmän interaktiivisiin tehtäviin. Tulosten perusteella voidaan vetää se johtopäätös, että maahanmuuttajien osuuden kasvu alemmin koulutetussa työvoimassa lisää syntyperäisten työntekijöiden todennäköisyyttä siirtyä vähemmän manuaalisiin ja enemmän interaktiivisiin tehtäviin. Vertaamalla tuloksia aiempien tutkimusten tuloksiin syntyy kuitenkin se vaikutelma, että saadut estimaatit ovat yliarvioituja ja maahanmuuton todellinen vaikutus syntyperäisten työntekijöiden sijoittumiseen siten vähäisempi.The topic of this thesis is to explore the impact of immigration on the task specialization of natives. According to the literature, immigration does not have a significant negative impact on the employment nor the wages of natives. A one possible reason for this can be imperfect substitutability which means that natives and immigrants with similar education are not perfect substitutes and thus, they do not compete for the same jobs. Natives may have a comparative advantage in interactive tasks and immigrants in manual tasks. An exact research question is to investigate if less educated natives locate to less manual and more interactive jobs as the shares of similarly educated foreign-born people rise. This is implemented by constructing variables which describe the manual and interactive task intensities of different occupation classes. Peri and Sparber (2009) and Amuedo-Dorantes and de la Rica (2011) have investigated similar questions and therefore, their studies are the main references of this thesis. The data of this study is provided by Ipums International and O*Net data from the US Department of Labor. The first of these two is census microdata from France and it includes eight samples between the years 1962 and 2011. The second dataset contains numerical values which describe the importance of different abilities of different occupations. The analysis is made by applying the method of ordinary least squares and the method of instrumental variables. The instrumental variable for the shares of foreign-born workers is formed by imputing the shares of immigrants from several source countries, based on the distribution of immigrant groups across regions in the year 1962. The results support the hypothesis rather well. A one percentage point increase in the foreign-born share of less educated labour force lowers the manual-to-interactive task ratio of natives by approximately two percentages on average. However, the results regarding to different demographic groups are varied. The most unexpected observation is that the share of female immigrants affects the task specialization of both male and female natives much more than share of male immigrants does. In addition, education, age, the industry of occupation, and the business cycle of an economy seem to have impact on the possibilities of natives to shift to less manual and more interactive tasks. The results suggest that inflows of less educated immigrants indeed push less educated natives towards less manual and more interactive jobs. Nonetheless, because the estimates of previous studies have been smaller, it is likely that the estimates of this thesis are biased upward and the real impact of immigration on the task specialization of natives is more moderate.
Subject: Immigration
task specialization
occupations
imperfect substitutability


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record