Amerikankiinalaisten etninen identiteetti

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910093614
Title: Amerikankiinalaisten etninen identiteetti
Alternative title: American Chinese Ethnic Identity
Author: Eskelinen, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Maailman kulttuurien laitos 2010-2017
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of World Cultures 2010-2017
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för världens kulturer 2010-2017
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910093614
http://hdl.handle.net/10138/306160
Thesis level: master's thesis
Discipline: Itä‑Aasian tutkimus
East Asian Studies
Östasienforskning
Abstract: Tutkielma käsittelee amerikankiinalaista etnistä identiteettiä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmassa lisäksi selvitetään ovatko amerikankiinalaiset assimiloituneet osaksi amerikkalaista yhteiskuntaa. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostaa Stuart Hallin kulttuurista identiteettiä koskeva teoria sekä Peter Salinsin assimilaatiota koskeva teoria. Tutkielma edustaa käsitteellistä kulttuurintutkimusta ja sen tutkimusmetodina on kirjallisuuskatsaus. Tutkielman aineistona on amerikankiinalaisten ja amerikanaasialaisten tutkijoiden tekstejä, joissa he käsittelevät kokemustaan Yhdysvalloissa. Tutkielman havaintoja on ensinnäkin, että amerikankiinalainen etninen identiteetti ei ole yhtenäinen vaan ryhmän sisällä on eroavaisuutta etnisen identiteetin muodon ja sisällön suhteen. Tutkielmassa tulee esiin, että keskeiset amerikankiinalaisten etnistä identiteettiä määrittelevät piirteet ovat pan-aasialaisuus, jossa kansallisuuksiin pohjautuvat kulttuuriset identiteetit ovat yhdistyneet laaja-alaisemmaksi aasialaiseksi identiteetiksi sekä Stuart Hallin identiteettiä koskevan teorian mukainen hybridi-identiteetti, jossa on samanaikaisesti aineksia kahdesta tai useammasta kulttuuritaustasta. Amerikankiinalaiset kokevat kiinalaisten kulttuuritraditioiden säilyttämisen tärkeäksi. Tässä tutkielmassa havaittavia amerikankiinalaiseen etniseen identiteettiin vaikuttavia tekijöitä ovat amerikankiinalaiset yhteisöt, valtaväestön asenteet ja representaatio eli se miten heitä esitetään populaarikulttuurissa ja julkisissa viestintäkanavissa. Tutkielmassa selviää, että amerikankiinalaisten representaatiotapa on ollut stereotyyppistä ja vähäistä, mikä on vaikuttanut amerikankiinalaisten etniseen identiteettiin. Amerikankiinalaisen ryhmän sisällä on hajontaa myös assimilaation suhteen. Voidaan sanoa, että amerikankiinalaiset yleisesti ottaen ovat assimiloituneet amerikkalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan ainakin käytöksen tasolla ja omaksuneet siitä pintapuolisia aspekteja. Nuoremmat ikäluokat ovat assimiloituneet syvemmällä tasolla ja omaksuneet amerikkalaisia arvoja.The thesis discusses American Chinese ethnic identity and factors affecting it. The thesis also explores whether the American Chinese have assimilated into American society. The theoretical framework of the thesis is formed by Stuart Hall's theory of cultural identity and the theory of assimilation by Peter Salins. The thesis represents conceptual cultural research and its research method is a literature review. The source materials of the thesis are comprised of texts written by American Chinese researchers in which they discuss their experiences in the United States. The findings of the thesis are that the American Chinese ethnic identity is not unified, but within the group there are differences in the form and content of ethnic identity. The thesis reveals that the key features of the American Chinese ethnic identity are pan-Asianism, in which cultural identities based on nationalities are combined with a broader Asian identity, and a hybrid identity in accordance with Stuart Hall's identity theory, which simultaneously contains elements from two or more cultural backgrounds. The Americans Chinese consider it important to preserve Chinese cultural traditions. Factors influencing the American Chinese ethnic identity that arise in this thesis are American Chinese communities, the attitudes of the majority population, and representation, that is, how they are presented in popular culture and media. The study shows that the way of representation of the American Chinese has been stereotypical and scarce, which has affected their ethnic identity. Within the American Chinese group there is also dispersion in assimilation. It can be said that the American Chinese in general have assimilated into American culture and society at least at the level of behavior and adopted superficial aspects of it. Younger age groups have assimilated at a deeper level and embraced American values.
Subject: American Chinese
ethnic identity
Pan-Asianism
hybrid identity
assimilation
representation
amerikankiinalainen
etninen identiteetti
pan-aasialaisuus
hybridi-identiteetti
assimilaatio
representaatio


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record