Suomalaisen maidon- ja naudanlihantuotannon kasvihuonekaasupäästöt eri tuotantoskenaarioissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910153665
Title: Suomalaisen maidon- ja naudanlihantuotannon kasvihuonekaasupäästöt eri tuotantoskenaarioissa
Author: Hakala, Tuuli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910153665
http://hdl.handle.net/10138/306166
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotieläintiede
Animal Science
Husdjursvetenskap
Abstract: Maidon- ja naudanlihantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä on pyrittävä vähentämään ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää maidon keskituotoksen, lehmien kestävyyden, hedelmällisyyden ja elopainon, vasikkakuolleisuuden sekä lypsylehmien ruokinnan yhteyttä maidon- ja naudanlihantuotannon kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen. Tarkastelu tehtiin tuotantosuunnittain ja koko nautasektorilla yhteensä vuotuisen maidon ja naudanlihan kokonaistuotannon pystyessä jokaisessa skenaariossa vakiona. Tutkimusmenetelmänä käytettiin FAO:n (Food and Agriculture Organization of the United Nations) kehittämää elinkaariarviointiin (LCA, Life Cycle Assessment) perustuvaa GLEAM-mallia (Global Livestock Environmental Assessment Model). Laskelmat tehtiin GLEAM-i-työkalulla. Tulosten mukaan maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöt laskivat, kun maidon keskituotos nousi, lehmien kestävyys parani ja elopaino pieneni. Vasikkakuolleisuuden alentuminen tai lypsykarjan hedelmällisyyden kohentuminen eivät vaikuttaneet maidontuotannon päästöihin. Naudanlihantuotannon painopiste vaihteli skenaarioissa maitosysteemin ja emolehmätuotannon välillä, minkä vuoksi myös kasvihuonekaasupäästöt siirtyivät systeemistä toiseen. Nautasektorin kokonaispäästöt laskivat maidon keskituotoksen noustessa, lehmien hedelmällisyyden kohentuessa, vasikkakuolleisuuden vähentyessä ja lypsylehmien elopainon laskiessa. Väkirehun osuuden nosto lypsylehmien ruokinnassa pienensi maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöjä. Ruokintaan liittyvien tulosten osalta on huomioitava, että laskennassa ei ole mukana maankäytön muutosta eikä rehuntuotannon hiilensidontaa. Tämän tutkimuksen perusteella suomalaisen maidontuotannon kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää ja lypsykarjan keskeiset jalostustavoitteet tukevat ilmastotehokuuden edistämistä. Lypsylehmien elopainoa tulisi mahdollisesti rajoittaa. Maidon- ja naudanlihantuotannon kytkeytyneisyys tulee kuitenkin huomioida ja päästöjen kehittymistä seurata koko nautasektorin näkökulmasta.Efforts must be made to reduce greenhouse gas emissions from dairy and beef production in order to curb climate change. The aim of this study was to investigate the impact of milk yield, longevity, fertility and live weight of dairy cows, calf mortality and feeding of dairy cows on greenhouse gas emissions of dairy and beef production. The analysis was carried out by production systems and by the total bovine sector, with total annual milk and beef production in each scenario being constant. The research method used was the Global Livestock Environmental Assessment Model (GLEAM) based on Life Cycle Assessment (LCA) developed by FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Calculations were made using the GLEAM-i -tool. The results showed that greenhouse gas emissions from milk production fell as average milk yield increased, cow longevity improved and live weight decreased. Decreased calf mortality or improved fertility of dairy herds did not affect milk output. The focus of beef production varied between the milk system and suckler cow production in the scenarios, which also led to a shift of greenhouse gas emissions from one system to another. Total bovine sector emissions decreased as average milk yields increased, cow fertility improved, calf mortality decreased and dairy cows live weight decreased. Increasing the proportion of concentraits in dairy cattle feeding reduced the greenhouse gas emissions of milk. Regarding feeding results, it should be noted that the calculation does not include land use change or carbon capture in feed production. Based on this study, it is possible to reduce the greenhouse gas emissions of Finnish milk production and the main breeding goals of dairy cattle support the promotion of climate efficiency. The live weight of dairy cows should possibly be limited. However, the interconnectedness of milk and beef production should be taken into account and the changes in emissions in dairy and beef cattle should be monitored simultaneously.
Subject: GLEAM
Dairy
Beef
Greenhouse Gas Emissions
Life Cycle Assessment
maidontuotanto
naudanlihantuotanto
kasvihuonekaasupäästöt
elinkaarimallinnus
GLEAM


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hakala_Tuuli_Pro_gradu_2019.pdf 435.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record