”Vähän semmosta rutiinia ja semmosta ensikosketusta” : Työn hakeminen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa johtajuuteen liittyvien ammattikäsitysten ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233747
Title: ”Vähän semmosta rutiinia ja semmosta ensikosketusta” : Työn hakeminen Yrityskylä-oppimiskokonaisuudessa johtajuuteen liittyvien ammattikäsitysten ja tulevaisuudessa tarvittavien taitojen näkökulmasta
Author: Kaihovaara, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233747
http://hdl.handle.net/10138/306304
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta tulevaisuuden taitojen ja johtajuuteen liittyvien ammattikäsitysten kautta. Tutkimuksessa tarkastellaan tulevaisuuden taitoja kuudesluokkalaisten Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden työn hakemisen teemassa. Tutkimuksen viitekehyksenä hyödynnettiin etenkin Binkleyn ym. (2012) määritelmää tulevaisuuden taidoista. Tutkimusaineisto kerättiin kevään 2018 aikana. Aineisto koostui Yrityskylä-oppimiskokonaisuuden oppimateriaaleista sekä kuuden Yrityskylä-oppimiskokonaisuuteen osallistuneen opettajan haastatteluista. Oppimateriaaleista tarkasteluun valittiin Yrityskylä-oppimisympäristön pienoisyrityksiä edustavat työpaikkailmoitukset sekä yksi oppilaiden tehtäväkirjan työn hakemista käsittelevä luku. Tutkimusaineistoja analysoitiin joko teoriaohjaavan sisällönanalyysin tai teoriaohjaavan sisällönanalyysin sekä dialogisen tematisoinnin analyysitapoja mukailemalla. Aineiston analyysin kautta muodostettiin aiempiin tutkimuksiin peilaten teemalukuja, jotka kuvailevat tulevaisuuden taitojen esiintymistä oppimiskokonaisuudessa. Tutkimuksen tulokset analysoivat tulevaisuuden taitojen ilmenemistä osana oppimiskokonaisuutta. Tulevaisuuden taidot näyttäytyivät erityisesti ”Tapana ajatella”, ”Toimimisen taitojen”, ”Työskentelyn taitojen” ja ”Ilmaisun taitojen” kautta. Johtajan ammattikäsityksiä tarkastellessa havaittiin, ettei johtajuutta eroteltu osana tehtäväkirjan lukua. Johtajan ammattiin kohdentuvat tulevaisuuden taidot käsittivät etenkin ilmaisun taitoja sekä käsityksiä johtajan ominaisuuksista. Tulevaisuuden taidot näyttävät tutkimuksen mukaan käsittävän myös yksilöiden aktiivisen roolin sekä oman roolin hallitsemisen. Tutkimuksen tuloksena esitetään myös kuvio tulevaisuuden taitojen ymmärtämisen tueksi. Tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi kehittäessä Yrityskylä-oppimiskokonaisuutta.This Master's thesis examines the Yrityskylä learning concept from the point of views of the 21st century skills, and conceptions of leadership professions. The aim of this study is to examine the ways of the 21st century skills appear on the theme of applying a job on Yrityskylä learning concept for the sixth-graders. The definitions of the 21st century skills by Binkley et al. (2012) were especially used as a framework for the study. The research material was collected during the spring of 2018. Research material consisted of Yrityskylä’s own teaching materials and interviews of six teachers who participated in the Yrityskylä learning concept. From teaching materials, job advertisements were chosen which represented the Yrityskylä learning environment’s miniature companies. In addition, one chapter was included which addresses with applying for a job from student’s exercise book. The research materials were analysed by adapting either with a theory-driven content analysis or with a theory-driven content analysis and a dialogical thematization analysis. Chapters which described the appearance of the 21st century skills on the learning concept were formed analysing the materials and reflecting on earlier studies. The results of the study indicated that the 21st century skills appeared as a part of the learning concept. The 21st century skills appeared especially as “Ways of Thinking”, “Skills of Acting”,” Skills of Working” and “Skills of Expression”. While examining the conceptions of leadership professions, leadership was not separated in the student’s exercise book. The 21st century skills that were aimed at leadership profession contained especially skills of express and conceptions of leadership qualities. According to this study the 21st century skills also seem to include individuals’ active role and have control over one’s role. As a result of this study, a figure is displayed to support the understanding of the 21st century skills. The results of this study can be used, for example to develop Yrityskylä learning concept.
Subject: Tulevaisuuden taidot
työn hakeminen
ammattikäsitykset
johtajuus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record