Kasviproteiinituotteet fleksaaja-naisten keittiössä ja ruokapöydässä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233750
Title: Kasviproteiinituotteet fleksaaja-naisten keittiössä ja ruokapöydässä
Author: Weckström, Linda
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233750
http://hdl.handle.net/10138/306305
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kotitaloustiede
Home economics
Hushållsvetenskap
Abstract: Tavoitteet. Lihansyönnin vähentäminen on ollut esillä viime vuosina sekä mediassa että tieteellisessä keskustelussa, syitä vähentää lihansyöntiä on useita. Usein kasvisruoanvalintaa tai lihansyönnin vähentämistä perustellaan terveellisyydellä, eettisyydellä ja ekologisuudella. Aikaisempien tutkimusten mukaan naiset ovat halukkaampia vähentämään lihankulutustaan, lisäksi naiset ovat usein myös enemmän vastuussa kotien ruoanvalmistuksesta. Parisuhteessa asumisen tiedetään kuitenkin muuttavan yksilöiden ruokailutottumuksia. Tässä tutkimuksessa etsittiin vastauksia siihen, miksi ja miten naiset käyttävät kasviproteiinituotteita ja miten ne sovitetaan parisuhteeseen ja perhe-elämään. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata lihaa kasviproteiineilla korvaavien naisten suhtautumista kasviproteiineja ja kasvissyöntiä kohtaan. Tutkimuksessa pyritään kartoittamaan lihaa kasviproteiineilla korvaavien naisten ruoanvalinnan motivaatioita niin yleisesti kuin kasvisruoankin suhteen. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa lihaa kasviproteiineilla korvaavien naisten talouksien ruoanvalmistuksen järjestelyitä sekä heidän mahdollisuuksiaan lisätä kasvisruoan syöntiä. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui yhdeksän 25-40-vuotiasta Uudellamaalla asuvaa naista, jotka asuivat joko parisuhteessa tai perheensä kanssa. Aineisto kerättiin puolistrukturoidun kuva-avusteisen haastattelun avulla. Haastatellut kuvasivat ennen haastattelua kasvisruoka-annoksen, jonka he olivat syöneet. Ruokakuvista keskusteltiin, ne toimivat keskustelun herättäjinä haastatteluissa sekä aiheeseen motivoinnin työkaluna. Haastattelut äänitettiin ja äänitteet litteroitiin. Aineisto analysoitiin käyttäen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. Tulokset ja johtopäätökset. Suurimmat syyt sekaruoan valintaan olivat ruoan maku, sen nopeus ja helppous. Kasvisruoan valintaa perusteltiin eniten ekologisuudella, terveellisyydellä ja eettisyydellä. Kasvisruoan ja sekaruoan valintaa perustellaan siis eri syillä. Haastateltujen mielipiteet uusia kasviproteiini-innovaatioita kohtaan vaihtelivat, niissä nähtiin sekä hyvää että huonoa. Parisuhteessa elävät haastatellut eivät nähneet suurempia ongelmia kasvisruoan sovittamisessa arkeen, perheissä ylipäätään perheenjäsenten erilaiset mieltymykset aiheuttivat toisinaan haasteita. Tämän tutkimuksen mukaan miehet saavat vaikutteita naisten kasviproteiinien käytöstä, kasvisruoan tuominen osaksi yhteistä ruokapöytää ei näyttäisi olevan suuri haaste nuorehkojen suhteellisen koulutettujen perheiden ja pariskuntien keskuudessa.Aims. Reducing meat consumption has been a common topic of conversation in the media and in the scientific community. There are multiple reasons for reducing meat consumption. Often the choice to eat vegetarian meals or reduce meat consumption is motivated by health, environment or ethics. According to previous studies, women are more willing to reduce their meat consumption than men. In addition, women often take more responsibility of the home cooked meals. Living in a relationship is known to influence individual’s food habits. In this study answers were sought for questions such as why and how women use plant-based protein products and how do these products fit in to the relationship and family life. The aim of this study is to analyse the attitudes that women who use plant proteins have towards such products and towards vegetarian diet in general. Secondly, this study explores these women’s motivation for their food choices in general as well as for choosing vegetarian diet. The study also examines how the women arrange food preparation and eating in their homes and what kind of possibilities do they have on reducing meat consumption even more. Data and methods. Nine women age 25-40, living in Uusimaa, Finland took part in the study. All women lived either in a relationship or with their families. The data was collected using semi-structured interviews and photo elicitation. The interviewees took photos of vegetarian dishes that they had eaten before the interview. Photos were used as a conversation starter and as a motivation tool. Interviews were recorded and the recordings transcribed. The data was analysed using theory-guided content analysis. Results and discussion. The most important reasons for choosing food from omnivore diet were the taste of food and its easiness and quickness to prepare. Vegetarian food choices were explained mostly by environmental factors, health and ethics. The reasons for choosing omnivore food and for choosing vegetarian food were thus different. The opinions towards new plant-based protein products varied. The interviewees who lived in a relationship did not experience major difficulties in adopting vegetarian food into their eating. In contrast, those women who had children felt that different food preferences caused some difficulties in the family. According to this study men’s food habits are influenced by women’s desire to eat vegetarian food. Getting a spouse to eat vegetarian food does not seem to be an issue for youngish and relatively highly educated couples and families.
Subject: Kasviproteiinituotteet
lihankorvikkeet
fleksaaminen
ruoanvalinta
kotien ruokajärjestelyt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Weckstrom_Linda_Pro_gradu_2019.pdf 1.036Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record