Lasten stressivasteaktivaation yhteys lasten toimintaan sitoutuneisuuteen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233766
Title: Lasten stressivasteaktivaation yhteys lasten toimintaan sitoutuneisuuteen
Author: Hytönen, Venla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233766
http://hdl.handle.net/10138/306306
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään taaperoiden, 1-4 -vuotiaiden lasten, stressivasteaktivaation ja toimintaan sitoutuneisuuden tason välistä yhteyttä ja sen luonnetta. Tavoitetta lähestyttiin kahdella tutkimustehtävällä selvittäen (1) vallitseeko lasten stressivasteiden ja toimintaan sitoutuneisuuden tason välillä yhteys ja (2) säilyykö mahdollinen yhteys muuttujien välillä kortisolin vuorokausivaihtelun mukaan tyypilliseen ja epätyypilliseen ryhmään jaottelun jälkeen ja eroavatko nämä ryhmät toisistaan sitoutuneisuuden tason suhteen. Aiemmat tutkimuset ovat osoittaneet, että lasten stressivasteaktivaation tasolla on yhteys lasten kognitiivisiin taitoihin, muistiin sekä tarkkaavaisuuteen. Nämä taidot ovat välttämättömiä myös Vastaavanlaisia korkeamman tason kognitiivisia taitoja edellyttää myös toimintaan sitoutuminen, jonka voidaan ajatella kuvastavan lasten emotionaalista hyvinvointia, kiinnostuksen kohteita sekä toiminnan merkityksellisyyttä. Lasten toimintaan sitoutuneisuuden havainnointi antaa kasvattajalle tärkeää tietoa lapsen maailmasta, mielenkiinnonkohteista, taidoista ja tarpeista. Tutkimuksessa oletettiin (H1), että lasten stressivasteaktivaation vähentyessä toimintaan sitoutuneisuuden taso kasvaisi. Tutkimuksen kohteena olivat pääkaupunkiseudun päiväkotien taaperot. Tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston LASSO- projektin Taaperot -tutkimushankkeen materiaalista analysoimalla tutkimukseen osallistuneiden lasten toimintaan sitoutuneisuuden taso LIS-YC -asteikon avulla ja vertailemalla näin saatuja sitoutuneisuuden tasoja lapsilta mitattuihin stressivasteaktivaatiomittauksiin. Stressivastemittaukset koostuivat lapsilta kerätyistä syljen alfa-amylaasi ja kortisolipitoisuuksista, joista muodostettiin lopullista analyysia varten näiden pitoisuuksien suhdetta kuvaava AOCg-arvo. Tutkimuksessa havaittiin lasten stressivasteiden ja toimintaan sitoutuneisuuden tason välillä tilastollisesti merkitsevä, negatiivinen yhteys. Yhteys havaittiin stressivasteiden mittausajankohtaan kohdennetun sitoutuneisuuden tason (p<0,05)) sekä koko aineiston sitoutuneisuuden (p<0,01) osalta. Tutkimuksen tulokset antoivat viitteellistä tietoa lasten stressivasteiden ja toimintaan sitoutuneisuuden välisestä suhteesta.The aim of the study was to investigate the link between the nature of the level of stress-activation and the level of engagement of toddlers, 1-4-year-old children, stress reactivation and engagement. The goal approached with two research tasks. First (1) to determine whether there is a link between the levels of stress response activation and children involvement to action and second (2) whether a link between variables maintained by the cortisol daily variation after a breakdown into a typical and atypical group and do these groups differ in relation to the level of commitment Earlier studies have shown that there is a link between children's cognitive abilities, memory, and alertness at the level of children's stress response activation. Similarly, higher levels of cognitive skills are also required for involvement, which reflects children's emotional well-being, interest, and relevance. Observing involvement to children's activities gives the educator important information about the child's world, interests, skills and needs. This study assumed (H1) that with decreasing stress activation in children, the level of involvement would increase. The study focused on the calamities of kindergartens in the Helsinki Metropolitan Area. The study used the material of the University of Helsinki's LASSO project Taaperot research by analyzing the level of engagement of the children involved in the research using the LIS-YC scale and comparing the levels of engagement thus obtained to the stress response measurements from children. Stress response measurements consisted of the concentrations of alpha-amylase and cortisol collected from children, which used to determine the AOCg value of these concentrations in the final analysis. A statistically significant negative relationship found between the levels of stress in children and the level of engagement in the study. The connection was observed at the time of the stress response measurement for the target level of binding (p <0.05) and for the entire material (p <0.01). The results of the study provided indicative information on the relationship between children's stress responses and engagementt to action.
Subject: Stressivasteaktivaatio
Kortisoli
Alfa-amylaasi
AOCg Toimintaan sitoutuneisuus
LIS-YC
varhaiskasvatus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record