Rehtori – inhimillinen johtaja : Tutkimus rehtoreiden ajatuksista henkilöstöjohtamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233758
Title: Rehtori – inhimillinen johtaja : Tutkimus rehtoreiden ajatuksista henkilöstöjohtamisesta
Author: Broms, Mandi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233758
http://hdl.handle.net/10138/306312
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Leadership and management has been an interest of research for a long time, school princi-pals being no exception. However, there is a substantial need for research about manage-ment of human resources for principals. As previous research shows, this type of research is important as leadership affects work motivation, which in its turn affects work performance. To be able to develop the management of human resources of principals, it is important to understand how principals think around it. The aim of this study is to provide an insight of what the principals of this study thinks about leadership and what they value concerning ma-nagement of human resources. This study is a qualitative study, the methods are a mix of case study and qualitative content analysis. The data consists of six (n=6) interviews with Finnish principals, who work in comprehensive schools and/or upper secondary schools. The data was collected through semi-structured interviews consisting of basic questions regarding their work as principals and five fictional cases. The principals were asked to explain how they would act if the situ-ation would appear in their school. The data was analysed according to the principles of con-tent analysis. The conclusion of this study is that the principals interviewed describe their leadership of human resources as matters and values that can be divided into four themes: 1. Humane centered leadership, 2. Strong leadership, 3. Active leadership and 4. Restricted leadership. All six principals agreed on themes 1-3, but one of the principals did not speak of theme number 4. As a conclusion the principals of this study consider themselves as leaders that solve problems with discussions and empathy, but they use stronger leadership if the situat-ion requires. The principals actively try to create structures and prevent problems, but do not consider their leadership as perfect that can not be developed.Trots att rektorsyrket är ett välforskat ämne, har forskning som berör rektorers personal-ledarskap och syn på att leda lärare fått mindre uppmärksamhet. Det är påvisat att ledaren med sitt ledarskap kan inverka på till exempel arbetsmotivationen som i sin tur påverkar ar-betsprestationen. Därav kan det anses väsentligt att forska i rektorernas tankar om deras eget personalledarskap. Målsättningen var att få en inblick i hur rektorerna i denna forskning uppfattar sitt personalledarskap och vilka saker de lyfter fram som viktiga i sin syn på ledar-skapet. Syftet för denna forskningen är att analysera och beskrivarektorernas tankar och värderingar gällande personalledarskap, speciellt gällande situationer där de är tvungna att ingripa i lärarens arbete eller beteende. Denna forskning har gjorts som en kvalitativ forskning, där forskningsstrategin har drag av fallstudie och kvalitativ innehållsanalys. Forskningens data har samlats in med hjälp av inter-vjuer av sex (n=6) rektorer, som arbetar i grundskolor och/eller gymnasium i Finland. Inter-vjuerna var halvstrukturerade och bestod av både kartläggande frågor samt fem olika påhit-tade fall där läraren agerar så att rektorn måste ingripa i hens arbete. Intervjuerna analysera-des med hjälp av innehållsanalys. Analysens resultat består av en inblick av de tankar som denna studies rektorer hade om personalledarskap. Dessa tankar är uppdelade i fyra olika teman: 1. Människonära ledar-skap, 2. Starkt ledarskap, 3. Aktivt ledarskap, 4. Begränsat ledarskap. Alla sex rektorer lyfte fram saker ur tema 1‒3, men en av sex rektorer lyfte inte fram tema nummer 4. I sin helhet uppfattar rektorerna i denna forskning sig som empatiska och diskuterande ledare, men som vid behov kan leda med hårdare tag. Rektorerna försöker aktivt skapa strukturer och före-bygga problem, men har en realistisk syn på sitt ledarskap med sina brister och utvecklings-punkter.
Subject: rehtori
rehtoreiden ajattelu
johtajuus
henkilöstöjohtaminen
Subject (yso): rehtorit
johtajuus
henkilöstöjohtaminen


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Broms_Mandi_Pro_gradu_2019.pdf 856.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record