Ei-produktiivinen toiminta peruskoulu-kontekstissa opetushenkilökunnan kokemana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233744
Title: Ei-produktiivinen toiminta peruskoulu-kontekstissa opetushenkilökunnan kokemana
Alternative title: Non-productive activities in elementary school context experienced by the teaching staff
Author: Ojanen, Osmo-Matias
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233744
http://hdl.handle.net/10138/306326
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tutkimus käsittelee ei-produktiivista toimintaa peruskoulu-kontekstissa opetushenkilökunnan kokemana. Opetushenkilökunnan kokemusten keskiössä on ollut ei-produktiivisesti käyttäytyvä oppilas. Tutkimuksen aineisto koostui 87 vastauksesta, joista tähän tutkimukseen valittiin 63. Aineisto kerättiin CICO (check in, check out) -koulutuksen yhteydessä syksyllä 2017 ja keväällä 2018. Vastaukset analysoitiin tässä tutkimuksessa aineistolähtöisesti laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen teoreettinen osuus kytkeytyy tutkimuksessa oppilaiden ei-produktiivisen käytöksen määritelmiin, koulun ei-produktiivisen toiminnan tutkimuksiin ja ekologiseen luokkahuonemalliin. Aineiston analyysitapa on saanut vaikutteita Hoodin (2007) geneerisestä induktiivisesta laadullisesta tutkimusmallista. Tutkimuksessa korostuu opetushenkilökunnan subjektiiviset kokemukset oppilaiden ei-produktiivisesta käytöksestä, jonka yhteydessä esiin tulleita muita koulu-kontekstissa esiintyviä ei-produktiivisuuteen liitettyjä teemoja nousee esiin. Tutkimustuloksista muodostettiin kuvaus opetushenkilökunnan kokemuksista ei-produktiivisesta toiminnasta peruskoulu-kontekstissa. Sen lisäksi tavoitteena oli myös tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan lisätä ymmärrystä ei-produktiivisuuden ilmiöstä yleisesti peruskoulun opetushenkilökunnan tarpeisiin. Opetushenkilökunnan kokemukset ei-produktiivisesta toiminnasta paikallistettiin tässä tutkimuksessa oppilaaseen, opettajaan, koulun toimintakulttuuriin, sidosryhmiin sekä oppilaan huoltajiin. Lisäksi koulun ei-produktiivisen ja produktiivisen toimintaan liittyviä taustatekijöitä kartoitettiin. Tutkimuksessa esitettyjen tulosten mukaan opetushenkilökunta tiedostaa myös muut kuin oppilaasta itsestään johtuvat syyt oppilaan ei-produktiivisen käytöksen taustalla. Oppilaiden ei-produktiivinen käytös on opetushenkilökunnalle entuudestaan hyvinkin tuttua koulumaailmassa. Huolimatta siitä, että ilmiö tunnistetaan ja siihen liittyviä muita koulukontekstiin liittyviä tekijöitä osataan nimetä, koulujen olisi hyvä pohtia muun muassa sitä, millaisia proaktiivisia ja yhteisöllisiä puuttumisenkeinoja oppilaiden ei-produktiiviseen käytökseen olisi hyvä kehittää ja olla olemassa.The study deals with non-productive activities in the primary school context as experienced by teaching staff. At the center of the teaching staff's experience has been a non-productive student. The study material consists of 87 responses, of which 63 were selected for this study. The material was collected during the CICO (check in, check out) training in autumn 2017 and spring 2018. The responses of these study were analyzed by data-based qualitative content analysis. The theoretical part of the study is linked to the definitions of students' non-productive behavior, the school's non- productive studies in general and the ecological classroom model. The method of data analysis has been influenced by Hood's (2007) generic inductive qualitative research model (IQRM). The study emphasizes the subjective experiences of the teaching staff on students' non-productive behaviors, with the emergence of other non-productive themes in the school context. The research results formed the model of the teaching staff's experiences of non-productive activities in primary school. The aim of this study was also to provide information that could help to increase the understanding of the phenomenon of non-productivity to the needs of the elementary school teaching staff in general. According to the results of the research, teachers' experiences of pupils' non-productive behavior at primary school were related not only to the students' own activities but also to the teaching staff, school culture, caregivers and school stakeholders. In addition, the background factors related to the non- productive and productive activities of the school were mapped. Pupils' unproductive behavior seems to be well known to the teaching staff in the school context. Although the phenomenon is recognized and other factors related to the school context can be identified, schools should consider, among other things, what proactive and collaborative interventions for non- productive behavior of pupils would be good to develop.
Subject: ei-produktiivinen käytös
ei-produktiivinen toiminta
peruskoulu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Osmo-Matias_Ojanen_Pro_gradu_2019.pdf 1.532Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record