Verkkomuotoinen hyväksymis- ja omistautumisterapia yliopisto-opiskelijoiden psykologisen joustavuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233772
Title: Verkkomuotoinen hyväksymis- ja omistautumisterapia yliopisto-opiskelijoiden psykologisen joustavuuden ja hyvinvoinnin edistäjänä
Alternative title: Web-Based Acceptance and Commitment Therapy in Enhancing University students´ Psychological Flexibility and Well-being
Author: Anttila, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233772
http://hdl.handle.net/10138/306329
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Yleinen ja aikuiskasvatustiede
General and Adult Education
Allmän- och vuxenpedagogik
Abstract: Tavoitteet. Runsas stressi ja psyykkiset ongelmat ovat yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa yleisiä. Verkkomuotoiset hoitomuodot tarjoavat mahdollisen tehokkaan ja matalakustanteisen ratkaisun yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen. Hyväksymis- ja omistautumisterapia on kognitiivis-behavioraaliseen terapiaperinteeseen kuuluva, hyväksyvään ja tietoiseen läsnäoloon sekä arvotyöskentelyyn perustuva hoitomuoto, jonka tavoitteena on kehittää psykologista joustavuutta eli kykyä olla läsnä vallitsevassa hetkessä ja toimia omien tietoisesti valittujen arvojen mukaisesti. Hyväksymis- ja omistautumisterapian tehokkuudesta yliopisto-opiskelijoiden stressin, masennuksen ja ahdistuksen lievittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä, myös verkkomuotoisten toteutusten avulla, on jo kohtalaisesti näyttöä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa verkkomuotoisen hyväksymis- ja omistautumisterapian potentiaalia yliopisto-opiskelijoiden psykologisen joustavuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tarkastelun kohteena on erityisesti, millaisia vaikutuksia psykologisen joustavuuden osaprosesseihin ja hyvinvointiin verkkomuotoisella hyväksymis- ja omistautumisterapialla on lähtökohdiltaan erilaisten opiskelijaryhmien kohdalla. Menetelmät. Aineisto kerättiin Helsingin yliopistossa vuonna 2018 järjestetyltä Kohti parempaa opiskelua -verkkokurssilta, jossa opiskelijat työskentelivät stressinhallintaan kehitetyn, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuvan verkko-ohjelman avulla laatien lisäksi työskentelyprosessistaan kirjoituksia kurssin Moodle -alustalle. Tutkimusjoukoksi valittiin kurssin alussa tehdyn psykologisen joustavuuden mittauksen perusteella yksi joukko korkean psykologisen joustavuuden ja toinen joukko matalan psykologisen joustavuuden arvon saaneita opiskelijoita. Tutkimusaineisto muodostui opiskelijoiden verkko-ohjelmassa työskentelystään laatimista kirjoituksista. Laadullisen aineiston perusteella tunnistettiin ensin neljä profiilia, jotka kuvasivat opiskelijoiden psykologisen joustavuuden ja hyvinvoinnin lähtötasoa kurssin alussa. Korkean joustavuuden arvon kyselyssä saaneet jakautuivat kahteen ryhmään ja matalan pistearvon saaneet kahteen ryhmään. Kurssin vaikutuksia psykologiseen joustavuuteen ja hyvinvointiin tarkasteltiin ensin ryhmätasolla ja sitten profiileittain laadullisen teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Verkkomuotoisella hyväksymis- ja omistatutumisterapialla oli myönteisiä vaikutuksia psykologisen joustavuuden osaprosesseihihn ja hyvinvointiin, mutta vaikutukset olivat erilaisia lähtökohdiltaan erilaisten opiskelijoiden kohdalla. Psykologisen joustavuuden mittarilla ja laadullisen aineiston tarkastelulla saadut tulokset opiskelijoiden psykologisen joustavuuden lähtötasosta poikkesivat jonkin verran toisistaan.Objective of the study. Psychological distress and psychological problems are common among university students. Web-based treatments offer a possible efficient and low-cost solution for supporting university students´ well-being. Acceptance and commitment therapy is a cognitive-behavioural approach, which by promoting mindfulness and acceptance skills and values-work aims to develop psychological flexibility, that is, ability to stay in contact with the present moment and persist or change in behaviour in the service of chosen values. There is already a considerable evidence-base of the effectiveness of acceptance and commitment therapy, also delivered in web-based format, in alleviating distress, depression and anxiety and improving well-being of university students. The aim of this study is to further investigate the potential of acceptance and commitment therapy in improving university students´ psychological flexibility and well-being. The purpose was especially to explore the effects of a web-based acceptance and commitment therapy on the sub-processes of psychological flexibility and on well-being among different types of student groups. Methods. The data was collected from the web-based course Towards better studying provided by University of Helsinki in 2018. In the course the students worked with a web-based acceptance and commitment therapy program designed to alleviate stress and composed also reflective writing assignments of their process. The study sample (N=10) consisted of one group of students scoring high and another group of scoring low in psychological flexibility in the quantitative measurement of psychological flexibility at the beginning of the course. The data consisted of the writing assignments composed by the students. Based on this data four different profiles where identified that represented the students´ psychological flexibility and well-being at the beginning of the course. Both, the students scoring low as well as the students scoring high in psychological flexibility where divided into two sub-groups based on qualitative data. The effects of the course overall as well as the effects among the four different student profiles on psychological flexibility and well-being where investigated by using qualitative content analysis. Results and conclusions. Web-based acceptance and commitment therapy had remarkable positive effects on university students´ psychological flexibility and well-being but the effects differed to a great extent among different student profiles. Also, the students´ psychological flexibility at the beginning of the course looked somewhat different from the perspectives of quantitative measurement on one hand and qualitative measurement on the other.
Subject: Verkkomuotoinen hyväksymis- ja omistautumisterapia
psykologinen joustavuus
hyvinvointi
stressi
yliopisto-opiskelijat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record