Heinämaan pitsin kulttuuriset ulottuvuudet Fornäsin kulttuuriteoriaa mukaillen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233753
Title: Heinämaan pitsin kulttuuriset ulottuvuudet Fornäsin kulttuuriteoriaa mukaillen
Alternative title: The Cultural Dimensions of Heinämaa Lace : The Fornäs Cultural Theory
Author: Lehtelä, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201910233753
http://hdl.handle.net/10138/306331
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Orimattilassa Heinämaan alueella on ollut havaittavissa nyplättyyn pitsiin liittyvä yhteisöllinen ilmiö, jota ei kulttuurintutkimuksen näkökulmasta ole aiemmin tutkittu. Tutkimuksen tavoitteena oli todentaa Heinämaan pitsikulttuuri Johan Fornäsin kulttuuriteorian avulla. Lisäksi tutkimuksen tehtävänä oli tarkastella pitsikulttuuria alueellisen identiteetin käsitteen avulla. Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää: Mitä on heinämaalainen pitsikulttuuri? Toisena tutkimustehtävänä oli vastata kysymykseen: Kuinka alueellinen identiteetti ilmenee Heinämaan pitsikulttuurin vaikutusalueella? Tutkimuksen aineistona käytettiin kahdeksan Heinämaan pitsinkutojat ry:n jäsenen laatimaa miellekarttaa, kymmentä Heinämaan pitsistä kertovaa kirjaa tai kirjan osaa, neljän teemahaastattelun (N=7) antia, sekä heinämaalaisille (N=45) ja orimattilalaisille (N=39) suunnattuja kyselylomakkeita. Miellekartat, kirjallinen aineisto, haastattelut, sekä kyselyjen avointen kysymysten vastaukset ja Heinämaan pitsiin liittyvä kuvallinen aineisto (37 kpl) käsiteltiin teoriaohjaavan sisällön analyysin keinoin, käyttäen aineiston koodauksen ja analysoinnin apuna ATLAS.ti-ohjelmaa. Kyselylomakkeiden kvantitatiiviset osat analysoitiin SPSS-ohjelmalla, käyttäen Mann-Whitneyn testiä, Kruskal-Wallisin H-testiä ja Fisherin tarkkaa testiä. Monimenetelmällisen tutkimuksen tulokset yhdistettiin analyysien jälkeen kulttuurin todentamisen suhteen Fornäsin kulttuuriteorian neljän tason mukaisesti ja tarkasteltiin alueellista identiteettiä peilaten sitä teoriaan. Tutkimus osoitti, että Heinämaan pitsinnypläyksen ympärille on muodostunut ainutlaatuinen paikallinen kulttuuri, joka ilmenee kaikilla Fornäsin kulttuuriteorian tasoilla. Heinämaan pitsinnypläykseen liittyvän alueellisen identiteetin kokemus heijastuu tutkimustuloksista. Alueellinen identiteetti ilmeni tutkimuksen perusteella yli Heinämaan kylän rajojen, mutta tällöin identiteettitunteen kokija oli asunut itse Heinämaalla tai hänellä oli siteitä alueelle suvun kautta. Heinämaan pitsikulttuuria pidetään tärkeänä ja säilyttämisen arvoisena niin Heinämaalla kuin Orimattilan alueella.A communal phenomenon related to bobbin lace making can be observed in Heinämaa region of Orimattila. This phenomenon has not been previously researched from the point of view of cultural studies. The purpose of this research was to authenticate the bobbin lace culture in Heinämaa via the cultural theory of Johan Fornäs. An additional purpose of this research was to examine lace making culture by utilizing the concept of regional identity. The assignment of the research was to examine what the lace making culture of Heinämaa is. The secondary assignment of this research was to answer the question: How does regional identity manifest itself in the areas affected by the Heinämaa lace making culture? The material used in this research consists of the mind maps composed by eight members of Heinämaan pitsinkutojat ry [the Heinämaa lace makers association]; ten books or certain parts of the books about Heinämaa lace; the yield of four thematic interviews (N=7) and questionnaires directed at the residents of Heinämaa (N=45) and Orimattila (N=39). The mind maps, literary material, interviews, the answers to the open questions of the surveys and the visual material relating to the Heinämaa lace (37p) were processed using theory-based content analysis method. ATLAS.ti program was used to code and analyze the material. The quantitative parts of the questionnaires were analyzed with SPSS program, using the Mann-Whitney test, the Kruskal-Wallis H-test and the Fisher´s exact test. After the analyses the results of the multimethodical research relating to the cultural authentication were combined in accordance with the four levels of the Fornäs cultural theory and the (concept of) regional identity was examined in relation to the theory. The research established that a unique local culture has formed around bobbin lace making in Heinämaa, manifesting itself on all levels of the Fornäs cultural theory. The results of the reasearch reflect an experience of a regional identity relating to the bobbin lace making in Heinämaa. The research established that this regional identity could be seen manifesting itself also beyond the borders of the Heinämaa village, but in these cases the person experiencing the sense of identity had herself lived in Heinämaa or had familial ties in the region. The lace making culture of Heinämaa is considered important and worth preserving in Heinämaa as well as te Orimattila region.
Subject: Heinämaan pitsinnypläys
Heinämaan pitsinkutominen
Kulttuuri
Alueellinen identiteetti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lehtela_Heli_Pro_gradu_2019.pdf 951.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record