Endeavour to Find Evidence : The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3415-8
Title: Endeavour to Find Evidence : The Role of Evaluation in Complex Systems of Governance
Author: Uusikylä, Petri
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Doctoral Programme in Political, Societal and Regional Changes
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta
Poliittisten, yhteiskunnallisten ja alueellisten muutosten tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i politisk, samhällelig och regional förändring
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-11-15
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3415-8
http://hdl.handle.net/10138/306938
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The nature and logic of societal decision-making have changed from the rational planning era of the 1970s and 80s, through the performance management of the 1990s and 2000s, toward a multilevel system of governance today. Global economic and political issues are highly interconnected and complex. The speed of decision-making and the urgency of the issues being dealt with have increased. This has led to a situation in which the boundaries between policymakers, civil servants and external interest organizations are becoming more blurred. Policy-making is now expected to be more open, transparent and evidence-based or -informed than in the past. There is a struggle to guarantee professional, high-quality and evidence-based policy preparation in a complex operating environment that is constantly changing. A role seems to have emerged for evaluation in supporting evidence-based policies in complex settings. This dissertation examines the changing role of evaluation in complex systems of governance. The problem with current evaluation approaches is that they are rather static; apply mechanistic, linear causal logic; lack understanding of the theory of change; and often rely on rigid, a priori, defined evaluation criteria and methods. Traditional evaluation models are not suitable for understanding and evaluating reasonably complicated or complex policy phenomena. The dissertation outlines an alternative systemic evaluation approach that is more suitable for evaluating the effectiveness and impacts of complex polices and interventions than the traditional policy or program evaluation model. The new approach presented relies heavily on the idea of ​​systems and complexity theories and the utilization of the systemic evaluation designs derived from them. Developmental evaluations, systemic network analysis and utilization of theory of change models are examples of this approach. The thesis also suggests that the evaluators should have a more active role as knowledge brokers and policy interpreters between governments and citizens. This would make it easier for citizens and firms to understand the complex regulatory and policy-making environment, and thus to support the development of an open and democratic society. Keywords: evaluation, governance, complexity theory, systems thinking, causalityPoliittinen päätöksenteko on muuttunut monimutkaiseksi ja tempoilevaksi - selkeä tietoperusta puuttuu Poliittinen päätöksentekoympäristö on muuttunut epävakaaksi. Globaalissa taloudessa ja politiikassa ilmiöiden välillä vallitsee vahva keskinäisriippuvuus ja yhteenkietoutuneisuus. Kun samaan aikaan päätöksenteon vauhti ja käsiteltävien asioiden kiireellisyys ovat kasvaneet, ollaan jouduttu tilanteeseen, jossa päätöksentekoa ei enää ohjaa selkeä työnjako poliittisten linjausten sekä hallinnollisen valmistelun ja toimeenpanon välillä. Samaan aikaan päätöksenteolta odotetaan kuitenkin yhä suurempaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvaa tiedolla johtamista. Ongelmaksi on noussut huolellisen ja näyttöön perustuvan valmistelun yhteensovittaminen jatkuvassa muutoksessa olevaan monimutkaiseen ja kompleksiseen toimintaympäristöön. Väitöskirjassa tarkastellaan politiikan arvioinnin (policy evaluation) muuttuvaa roolia kompleksisessa hallintajärjestelmässä. Nykymuotoisen arviointitoiminnan ongelmana on liiallinen staattisuus, mekanistinen lineaarinen kausaalilogiikka, puutteellinen muutoksen teorian ymmärrys sekä jäykät usein etukäteen määritellyt arviointikriteerit ja niihin liittyvät menetelmät. Perinteiset arviointikäytännöt soveltuvat kohtuullisen huonosti monimutkaisten tai kompleksisten politiikkailmiöiden ymmärtämiseen ja arviointiin. Uusikylän väitöskirjassa hahmotetaan vaihtoehtoista, systeemistä arvioinnin lähestymistapaa, joka soveltuu perinteistä politiikka- tai ohjelma-arvioinnin mallia paremmin kompleksisten hallintajärjestelmien vaikuttavuuden arviointiin. Esitetty uusi lähestymistapa nojaa vahvasti systeemi- ja kompleksisuusteorioihin ja niistä johdettujen systeemisten arviointiasetelmien hyödyntämiseen. Esimerkkeinä tällaisesta voidaan mainita kehittävä arviointi, systeeminen verkostoanalyysi, muutoksenteorioiden hyödyntäminen jne. Väitöskirja esittää myös, että arvioinnin tekijöillä tulisi olla nykyistä aktiivisempi tiedonvälittäjän ja politiikkatulkin rooli päätöksentekijöiden ja kansalaisten välillä. Tämä olisi omiaan lisäämään kansalaisten ja yritysten ymmärrystä monimutkaisesta sääntely- ja päätöksentekoympäristöstä sekä tätä kautta tukemaan demokraattisen järjestelmän avointa ja kansanvaltaista kehittämistä.
Subject: Faculty of Social Sciences
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
ENDEAVOU.pdf 2.466Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record