Opettajien näkemyksiä liikunnan yhteis- ja erillisopetuksesta sekä sukupuolten suhteen tasa-arvoisesta liikunnanopetuksesta 3.–6.-luokilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193938
Title: Opettajien näkemyksiä liikunnan yhteis- ja erillisopetuksesta sekä sukupuolten suhteen tasa-arvoisesta liikunnanopetuksesta 3.–6.-luokilla
Alternative title: Teachers´ views on coeducational and single sex physical education and gender-equal physical education in grades 3 to 6
Author: Rainio, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193938
http://hdl.handle.net/10138/307086
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkielman tavoitteena oli selvittää opettajien näkemyksiä liikunnan yhteis- ja erillisopetuksesta sekä liikunnanopetusryhmien muodostamisesta 3.–6.-luokilla. Tavoitteena oli myös tutkia opettajien näkemyksiä sukupuolitietoisesta ja su-kupuolten suhteen tasa-arvoisesta liikunnanopetuksesta. Tutkimuksessa tuodaan esiin perusteluja 3.–6.-luokkien liikunnan ryhmäjakojen muodostamiseen sekä keinoja sukupuolten suhteen tasa-arvoisen liikunnanopetuksen edistämi-seen. Liikunnanopetuksen ryhmäjaot ovat ajankohtainen aihe koulumaailmassa ja aihe on ollut paljon esillä myös mediassa. Liikunnan yhteis- ja erillisryhmiä vertaileva tutki-mus on Suomessa vielä vähäistä ja niin ulkomaiset kuin laajimmat suomalaisetkin tut-kimukset ovat kohdistuneet enimmäkseen yläaste- ja lukioikäisiin. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Tutkimusaineisto koostui 24 liikuntaa opettavan opettajan verkkokyselyn vastauksista. Verkkokysely sisälsi avoimia kysymyksiä sekä taustatietokysymyksiä. Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2019 ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avuin. Tulokset ja johtopäätökset. Opettajien näkemysten mukaan 3.–6.-luokkien liikunnan yhteis- ja erillisopetuksella oli molemmilla omat vahvuutensa ja haasteensa. Tämän ikäisten liikunnan yhteisopetuksella nähtiin kuitenkin enemmän vahvuuksia ja vähem-män haasteita kuin erillisopetuksella. Tämän tutkimuksen opettajat kokivat liikunnan yhteisopetuksen paremmaksi vaihtoehdoksi 3.–6.-luokilla. Liikunnan yhteisopetukselle nähdyt vahvuudet ovatkin pitkälti linjassa nykyisen opetussuunnitelman tavoitteiden kanssa. Sukupuolten suhteen tasa-arvoista liikunnanopetusta edisti moni asia. Liikun-nanopettajan sekä liikunnan yhteisopetusmuodon nähtiin selvästi olevan suurimmat vaikuttajat. Liikunnanopettajan näkemyksillä, asenteella ja ammattitaidolla koettiin ole-van suuri merkitys. Toisaalta myös sukupuolten tasa-arvon toteutumisen suurimpana esteenä nähtiin liikunnanopettaja. Tutkimus tarjoaa näkökulmia nykyisille ja tuleville lii-kuntaa opettaville opettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.Aim. The aim of this study was to find out teachers´ views on coeducational and single sex physical education and formation of physical education groups in grades 3 to 6. The objective was also to examine teachers´ views on gender-conscious and gender-equal physical education. The study discloses arguments for formation of the physical education groups in grades 3 to 6 and ways to promote gender-equal physical educa-tion. The groupings of physical education are a current topic in the school world and the topic has been widely featured in the media as well. Study comparing coeducation-al and single sex physical education in Finland is still limited, and both the foreign and the largest studies in Finland have focused on secondary and high school age. Methods. The study was conducted as a qualitative research. The research data consisted of online questionnaire of 24 teacher who teaches physical education. The online questionnaire contained open-ended questions and background questions. The data were collected in April-May 2019, and the data were analyzed using theory-guided content analysis. Results and conclusions. According to the teachers in this study, coeducational and single sex physical education in grades 3 to 6 each had their own strengths and chal-lenges. However, the teachers considered that coeducational physical education in this age group had more strengths and less challenges than single sex physical edu-cation. The teachers found coeducational physical education as a better option in grades 3 to 6. The strengths of coeducational physical education are largely in line with the objectives of the current curriculum. There were many things that promoted gender equality in physical education. The physical education teacher and coeduca-tional physical education were clearly seen as the biggest influencers. The views, attitudes and craftmanship of the physical education teach-er were considered to affect a lot. On the other hand, the physical education teacher was also seen as the biggest obstacle for gender equality. The study provides per-spectives for current and future physical education teachers and others interested in the subject.
Subject: sukupuoli
sukupuolten tasa-arvo
koululiikunta
liikunnan yhteisopetus
liikunnan erillisopetus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Rainio_Anni_Pro_gradu_2019.pdf 740.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record