Ideologioiden peilautuminen vuoden 2004 ja 2014 opetussuunnitelmista oman aikansa oppikirjoihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193934
Title: Ideologioiden peilautuminen vuoden 2004 ja 2014 opetussuunnitelmista oman aikansa oppikirjoihin
Author: Clément, Rasmus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193934
http://hdl.handle.net/10138/307088
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena on vertailla vuoden 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteita (POPS) kriittisen diskurssinanalyysin toimin. Vertailun tavoitteena on löytää opetussuunnitelmissa olevia ideologisia ja hegemonisia eroja monikulttuurisuuden/kulttuurienvälisyyden näkökulmasta. Tutkimuksen lopullisena tarkoituksena on etsiä samojen erojen näkyvyyttä eri opetussuunnitelmien mukaan laadittujen oppikirjojen sisällöissä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että oppikirjat mukailevat aina jossain määrin käytössä olevaa opetussuunnitelmaa. Sen lisäksi aiemmat tutkimukset ovat todenneet, että oppikirjoihin kirjoittautuvat myös oppikirjojen kirjoittajien omat arvot ja ihanteet. Tutkimuksemme koittaa saada myös tähän problematiikkaan vastausta yksittäisen oppikirjasarjan vertailun avulla. Tutkimuksen aineisto koostui vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden yleisestä osasta ja yläluokkien maantiedon osasta. Ensiksi tekstikappaleista etsittiin eroja, jonka jälkeen eroja tutkittiin kriittisen diskurssinanalyysin näkökulmasta. Tutkimuksessa käytetyt maantiedon oppikirjasarjat edustivat saman kustantamon (Sanoma Pro Oy) oppikirjoja: Avara (POPS 2004 mukainen kirjasarja) ja Geoidi (POPS 2014 mukainen kirjasarja). Oppikirjoja analysoitiin opetussuunnitelmista löytyneiden teemojen perusteella. Molemmissa opetussuunnitelmissa kulttuurin perustana toimi kansa. Vanhempi opetussuunnitelma koki kulttuurin olevan staattinen kokonaisuus, jonka rajat ovat määritettävissä. POPS 2004 nojautui siis fundamentalistiseen tulkintaan kulttuurista. Uudempi opetussuunnitelma puolestaan puhui kulttuurista muuttuvana kokonaisuutena, puhe siirtyi monikulttuurisuudesta kulttuuriseen moninaisuuteen. Tutkimuksessa kävi ilmi opetussuunnitelmien erojen olevan siirtyneen myös oppikirjoihin. Vanhemman opetussuunnitelman mukainen oppikirjasarja (Avara) korosti kulttuurien eroja ja loi yleistäviä ennakkoluuloja kansoista. Monikulttuurisuus näyttäytyi vähemmistöryhminä valtakulttuurin alueella. Uudempi oppikirjasarja (Geoidi) käsitteli kulttuuria jatkuvan muutoksen kautta, vaikka taipui välillä kiinteään kuvaukseen kulttuurista. Oppikirjojen erot olivat peilattavissa opetussuunnitelmien vastaaviin.This study aims to compare the two most recent national core curriculums (POPS 2004 and POPS 2014) of the Finnish school system with the help of critical discourse analysis. The goal of the comparison is to find ideological differences within the national core curriculums from a multicultural/intercultural point of view. The final purpose of this study is to then compare the same ideological differences in the content of geography textbooks. Previous studies have shown that school textbooks adapt always in some level to the contents of the national core curriculums. But on the other hand, some previous studies have shown that textbooks may posses the values and ideologies of the people who have ratified the textbook. Our study tries also to find an answer to this problematic question. The data of the research composed of two national core curriculums published in 2004 and 2014 respectively. The text was analysed using the critical discourse analysis from a multicultural point of view. The textbooks used in this study were made by the same Finnish publishing company (Sanoma Pro Oy) : Avara (which followed the national core curriculum of the year 2004) and Geoidi (of the year 2014). The textbooks were analysed from the themes created by the differences that were found in the national codes of education. The results found out that people tend to be the foundation of the concept of culture in both national core curriculums. The previous national core curriculum took culture as a static and stable concept, of which the borderlines were easily defined in accordance with the fundamentalist interpretation of culture. As for the current national core curriculum, it saw culture as a more unstable entity, being constantly in a process. There was no longer discussion of multiculturality, however it was replaced by the concept of cultural diversity. The textbook series that followed the previous national core curriculum (Avara) shared the values of creating borders between cultures and creating more prejudices. The current textbook series (Geoidi) saw culture being constantly in a process, like the current national core curriculum, even though it sometimes depicted a stable view of the culture.
Subject: oppikirjatutkimus
monikulttuurisuus
kulttuurienvälisyys
opetussuunnitelma
Subject (yso): oppikirjat
opetussuunnitelmat
monikulttuurisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Clement_Rasmus_Pro_gradu_2019.pdf 896.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record