”On toteutettava ihmisoikeuksia, jotta voi olla opettaja.” : Luokanopettajien käsityksiä ihmisoikeuskasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193947
Title: ”On toteutettava ihmisoikeuksia, jotta voi olla opettaja.” : Luokanopettajien käsityksiä ihmisoikeuskasvatuksesta
Author: Auer, Irene
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911193947
http://hdl.handle.net/10138/307097
Thesis level: master's thesis
Abstract: Ihmisoikeuskasvatuksen tarkoitus on antaa tietoja, taitoja ja ymmärrystä yleismaailmallisen ihmisoikeuskulttuurin edistämiseksi. Se on osa globaalikasvatusta, jonka tavoitteena on rohkaista vastuulliseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen. Kansainväliset sopimukset sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet velvoittavat huomioimaan ihmisoikeuskasvatuksen kaikessa opetuksessa, mutta aiemmat tutkimukset osoittavat, ettei ihmisoikeuskasvatus toteudu riittävän hyvin. Tämän tutkimuksen tehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita peruskoulun luokanopettajien käsityksiä ihmisoikeuskasvatuksesta ja sen velvoittavuudesta sekä valmiuksistaan toteuttaa ihmisoikeuskasvatusta opetuksessaan. Lisäksi selvitän, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on lapsen oikeuksien toteutumisesta suomalaisessa peruskoulussa sekä ihmisoikeuksien roolista opetussuunnitelmassa. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten luokanopettajat käsittävät ihmisoikeuskasvatuksen ja sen velvoittavuuden? 2. Minkälaisina luokanopettajat kokevat omat valmiutensa toteuttaa ihmisoikeuskasvatusta? Tutkimuksen aineisto koostuu seitsemän pääkaupunkiseudulla työskentelevän luokanopettajan haastattelusta, jotka analysoin laadullista teoriaohjaavaa sisällönanalyysia hyödyntäen. Analyysin ja johtopäätösten tekemisen tukena käytin ihmisoikeuksiin ja ihmisoikeuskasvatukseen liittyvää aiempaa tutkimusta sekä näitä määrittäviä sopimuksia ja normeja. Haastatellut opettajat kokivat, että ihmisoikeuskasvatuksen tulee olla osa kaikkea koulun opetusta ja toimintakulttuuria. He pyrkivät ihmisoikeuksien mukaiseen opetukseen, mutta ihmisoikeuksia koskevan tiedon ja niiden suojelemista koskevan taidon osuus oli opetuksessa vähäistä. Opettajien omat ihmisoikeuksia koskevat tiedot olivat joiltakin osin puutteellisia. Valmiuksiaan toteuttaa ihmisoikeuskasvatusta he pitivät hyvinä. He kokivat lapsen oikeuksien toteutuvan peruskoulussa pääosin hyvin, mutta olivat huolissaan epätasa-arvosta ja kiusaamisesta. Opetussuunnitelman ihmisoikeuspainotuksia ja ihmisoikeuskasvatusvelvoitetta opettajat tunsivat huonosti. Johtopäätöksenä esitän, että opettajien tulisi saada koulutusta ihmisoikeuskasvatuksesta ja sen velvoittavuudesta sekä tukea opetussuunnitelman omaksumiseen.Human rights education is meant to provide knowledge, skills and understanding to promote universal human rights culture. It is part of a global education aiming to encourage being an active and responsible citizen of the world. International agreements and national core curriculum mandate to take human rights into account in all teaching, but previous studies have shown that human rights education is not executed at sufficient level. The purpose of this study is to depict, analyze and interpret primary school teachers’ views on human rights education and its obligatory nature and their readiness to execute human rights education in their teaching. I will also clarify what kind of notions teachers have regarding the realization of children’s rights in Finnish primary schools and the role of human rights in the curriculum. My research questions are: 1. How do teachers interpret human rights education and its obligatory nature? 2. How do teachers feel about their own readiness to implement human rights education? The data of this study consists of seven interviews with primary school teachers, who work in the Helsinki metropolitan area. The data is analyzed using qualitative theory-guided content analysis. Analysis and conclusions are supported by previous human rights research and the agreements and conventions defining human rights. The interviewed teachers felt that human rights education must be a part of all school teaching and school culture. They aimed to teach according to human rights, but the amount of teaching consisting of information about human rights and the skills to protect them was low. The teachers’ own knowledge on human rights was partially inadequate. The teachers viewed their readiness to implement human rights education as good. They evaluated that children’s rights are mainly realized well in primary school, but were worried about inequality and bullying. The curriculum’s emphasis on human rights and its commitment to human rights education was poorly understood by teachers. The conclusion of this study is that teachers should receive training regarding human rights education and its obligatory nature and they should be supported to adopt the current curriculum.
Subject: ihmisoikeuskasvatus
globaalikasvatus
ihmisoikeudet
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Auer_Irene_Pro_gradu_2019.pdf 1.031Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record