What makes a successful team? : theoretical background and applicability of a team interaction questionnaire in two different contexts

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911143909
Title: What makes a successful team? : theoretical background and applicability of a team interaction questionnaire in two different contexts
Author: Mikkelä, Eero
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201911143909
http://hdl.handle.net/10138/307390
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Nykyajan työympäristössä työ tehdään yhä enenevissä määrin työryhmissä. Tästä syystä ryhmien vuorovaikutukseen ja menestymiseen vaikuttavien psykologisten tekijöiden ymmärtäminen eri ympäristöissä on tärkeää. Näiden tekijöiden tutkimiseksi kehitettiin TT10–kysely, joka koostuu 10 alaskaalaa muodostavasta 84 kysymyksestä. Tämän tutkielman tavoite oli kahden erillisen tutkimuksen avulla tarkastella TT10–kyselyn reliabiliteettia ja validiteettia muodostamalla useita tutkimustietoon perustuvia teoreettisia hypoteeseja TT10:n alaskaalojen yhteyksistä. Menetelmät. Ensimmäisessä tutkimuksessa (n=49) kahden suomalaisen teknologiayrityksen työntekijät täyttivät TT10:n ja taustatietoja koskeneen kyselyn internetissä. Toisessa (n=124) 62 paria, jotka koostuivat suomalaisen vakuutusyhtiön työntekijästä ja asiakkaasta, olivat toisiinsa yhteydessä anonyymisti 20 minuutin ajan internet-pohjaisessa keskustelusovelluksessa. Työparin tehtävänä oli ratkaista yhdessä päättelytehtäviä. Tehtävien teon jälkeen he arvioivat parinsa työskentelyä TT10:n lyhennetyllä versiolla, joka sisälsi 27 kysymystä. Tulokset. Lähes kaikki hypoteesit saivat tukea. TT10:n alaskaalat olivat yhteydessä toisiinsa pääosin oletetuilla tavoilla. Johtopäätökset. Kaikkein lupaavimmat alaskaalat olivat psykologinen turvallisuus, sosiaalinen koheesio, yhteistyö ja co-flow. Tutkimusten rajoitukset, kuten ensimmäisen tutkimuksen erittäin pieni otoskoko, jättivät osan tuloksista kyseenalaisiksi. Näiden alustavien tulosten perusteella TT10 on kuitenkin lupaava kysely, joka vaatii vielä hienosäätöä.Objective. In today’s workplaces an increasing number of tasks is completed in teams. Hence, to understand the psychological processes affecting interaction within and success of teams in different environments is of great importance. To study these processes, a new TT10 questionnaire (84 questions, 10 separate subscales) was created. The aim of this thesis was to study the validity and reliability of the TT10 by studying multiple literature-based hypotheses about connections between the subscales of the TT10 in two separate studies. Methods. In study 1 (n=49) 10 teams from two Finnish technology companies filled the TT10 and basic demographic information online. In study 2 (n=124) there were 62 pairs consisting of an employee of a Finnish insurance company and a customer. The counterparts in each pair were anonymously in contact with each other in an online chat for 20 minutes during which their task was to solve puzzles together. After the experiment they were asked to review the interaction of their pair with a shortened version (27 questions) of the TT10. Results. Almost all of the hypotheses gained support. Different subscales were in connection with each other mostly in the hypothesized ways. Conclusions. The most promising subscales of the TT10 were psychological safety, social cohesion, collaboration, and co-flow. However, limitations such as a very limited number of participants in study 1 made some of the results a bit unclear. However, according to these preliminary results, the TT10 seems to be a promising questionnaire that still needs fine-graining.
Subject: Work teams
TT10
Construct validity
Organizational psychology
Collaboration
Co-flow
Social cohesion
Mentalizing
Emotion contagion
Social presence/attention
Psychological safety
Positive orientation
Equality
Shared reflection
Work teams
TT10
Construct validity
Organizational psychology
Collaboration
Co-flow
Social cohesion
Mentalizing
Emotion contagion
Social presence/attention
Psychological safety
Positive orientation
Equality
Shared reflection
työryhmät
TT10
rakennevaliditeetti
organisaatiopsykologia
yhteistyö
co-flow
sosiaalinen koheesio
mentalisaatio
emootioiden tarttuminen
sosiaalinen läsnäolo/tarkkaavuus
psykologinen turvallisuus
positiivinen suhtautuminen
tasa-arvo
reflektointi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Mikkela_Eero_Pro_gradu_2019.pdf 275.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record