Kouluun liittyvät tekijät luvattomien koulupoissaolojen taustalla sekä koululta saatu tuki

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071019
Title: Kouluun liittyvät tekijät luvattomien koulupoissaolojen taustalla sekä koululta saatu tuki
Alternative title: School factors related to school absenteeism and support received from the school
Author: Heikkilä, Krista
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutus
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202001071019
http://hdl.handle.net/10138/309391
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kouluun liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat oppilaiden luvattomiin koulupoissaoloihin. Lisäksi tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä tukea oppilas on saanut koululta, miten hän on kokenut saamansa tuen sekä millaista tukea oppilas toivoisi koulunkäyntinsä tueksi. Lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä lapsuuteen ja nuoruuteen vahvasti liittyvään koulunkäyntiin on kiinnitetty viime aikoina paljon huomiota. Luvattomat koulupoissaolot ovat monisyinen ilmiö, jota on tutkittu paljon. Vähemmälle huomiolle tutkimuksissa on jäänyt oppilaiden näkökulma. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus tuoda paljon koulusta poissaolevien nuorten näkökulma koulupoissaoloihin. Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla viittä nuorta, joiden koulupoissaoloista oli herännyt huoli. Haastattelu oli tyypiltään teemahaastattelu. Haastattelun teemat käsittelivät nuorten kokemuksia koulunkäynnistä kattaen laaja-alaisesti koulun oppimis- ja toimintaympäristöt sekä nuorten näkemyksiä heidän koulupoissaoloistaan. Tutkimuksen aineisto analysoitiin aineisto-lähtöisellä sisällönanalyysilla. Haastatelluilla nuorilla oli yhtä nuorta lukuun ottamatta poissaolojen taustalla koulukiusaamista. Kiusaamisen lisäksi nuoret mainitsivat poissaolojen syyksi toimimattomat vuorovaikutussuhteet opettajiin. Yksi nuorista koki, että hänen poissaolonsa ovat täysin riippuvaisia hänen omasta motivaatiostaan. Koulukiusatut nuoret kokivat, ettei koulu ollut tarjonnut riittävää tu-kea kiusaamiseen. Koulun tarjoamista tukitoimista opiskeluun liittyen nuorilla oli vaihtelevia kokemuksia riittämättömästä tuesta siihen kokemukseen, että oppilaan koulunkäynnin mah-dollistamiseksi oli tehty paljon. Nuoret toivoivat koulun puuttuvan vahvemmin koulukiusaamiseen. Lisäksi nuoret toivoivat opettajilta enemmän ymmärrystä ja yksilöllistä huomiointia. Tutkimuksen tulosten perusteella kouluun kiinnittyminen on merkittävässä roolissa ja kouluissa tulisi panostaa ennaltaehkäisevin toimenpitein koulukiusaamiseen sekä kouluun kiinnittymiseen.Children’s and adolescents’ well-being as well as school well-being has been a headline on many news recently. The aim of this study was to examine compulsory school students’ perspectives on school factors that have influenced on their school absenteeism. The aim of this study was also to view student’s perspectives on the support the school has offered them. The aim was also to find out what kind of support the adolescents would consider to be effective in preventing absenteeism. Many researchers have done research on truancy but only few studies have focused on students’ perspectives on truancy. This research was conducted as a theme interview. Research material consisted of five theme interviews from compulsory school students that have been absent from school and school is concerned on their school absenteeism. Themes covered school aspects from a wide range. Themes covered also student’s views to their school absenteeism. The research material was analysed by using content analysis. Results from this study indicate that school bullying is one of the major reasons behind school absenteeism of the interviewed adolescents. Interaction with teachers play also an important role. Only one of the adolescents interviewed stated that her absenteeism is due to her own motivation. The results show that school has not offered enough support against or preventing bullying. The results concerning support in school matters other than bullying vary from not getting enough support to getting all the support student could ask for. Results from this study show that students hope the school to act stronger in preventing school bullying. Also schools should place more effort on the school atmosphere and the interaction between students and teachers. Strengthening school engagement and preventing school bullying could help reduce school absenteeism.
Subject: koulu
luvattomat poissaolot
koulukiusaaminen
vuorovaikutus
kouluun kiinnittyminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record