House Prices and Output in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002031243
Title: House Prices and Output in Finland
Author: Kokkonen, Paavo
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies (2010-2017)
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002031243
http://hdl.handle.net/10138/311088
Thesis level: master's thesis
Discipline: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstract: Asuntojen hinnoilla on tärkeä rooli taloudessa. Niiden vaikutus talouteen näkyy etenkin Suomessa, jossa lähes puolet kotitalouksien varallisuudesta koostuu asunnon omistamisesta. Suomessa kiinteistösijoitusmarkkinat ovat talouden kokoon suhteutettuna varsin suuret kansainvälisesti verrattuna. Asuntojen hintojen ja Suomen talouden välistä suhdetta käsittelevä tieteellinen kirjallisuus on yllättävän vähäistä. Tämän tutkielman tarkoitus oli rikastuttaa olemassa olevaa kirjallisuutta ja tutkia, vaikuttavatko asuntojen hinnat talouteen Suomessa ja miten se tapahtuu. Tutkielmassa on käytetty tyypillisiä VAR-mallinnuksen keinoja. Ensin aikasarjojen ominaisuuksia on tutkittu visuaalisesti ja yksikköjuuritestien avulla. Seuraavaksi on valittu sopiva VAR-malli erilaisten informaatiokriteerien ja korrelaatiotestien avulla. Tämän jälkeen Granger-kausaalisuutta on testattu Todan ja Yamamoton kausaalisuustestillä. Muita tutkielmassa käytettyjä menetelmiä olivat yhteisintegroituvuuden testit, ennustaminen, impulssivasteet ja ennusteen jäännösvarianssin hajotelman muodostaminen. Näiden menetelmien avulla tutkielmassa pyrittiin vastaamaan tutkimuskysymykseen. Tärkeimmät tutkimustulokset on lueteltu seuraavaksi. Toda-Yamamoto kausaalisuustestin mukaan yksisuuntainen Granger kausaalisuus kulki asuntojen hinnoista reaaliseen bruttokansantuotteeseen per asukas. Tämä tulos vihjasi sitä, että asuntojen hintojen avulla voitaisiin ennustaa paremmin Suomen bruttokansantuotetta. Yhteisintegroituvuuden testien mukaan aikasarjat eivät ole yhteisintegroituvia, mikä viittaa siihen, etteivät aikasarjat jakaisi samanlaista stokastista trendiä pitkällä aikavälillä. VAR-mallin ennusteiden tulokset tukivat kausaalisuustestin tuloksia ja asuntojen hintojen käyttäminen selittävänä tekijänä BKT:n ennustuksessa antoi hyviä tuloksia. Tämä tulos vihjasi sitä, että asuntojen hinnat vaikuttaisivat talouteen Suomessa. Impulssivasteiden avulla päästiin käsiksi vaikutuksen suuntaan. Niiden mukaan asuntojen hinnat vaikuttivat positiivisesti talouteen Suomessa. Ennusteen jäännösvarianssin hajotelman mukaan 15 neljänneksen jälkeen 63 prosenttia talouden vaihtelusta voitiin selittää asuntojen hintashokilla. Tämä vaikutus oli epäilyttävän suuri. Tutkielman johtopäätökset perustuivat empiirisen analyysin tuloksiin. Vastaus ensisijaiseen tutkimuskysymykseen oli se, että asuntojen hinnoilla on vaikutusta talouteen Suomessa. Tutkielman tulokset tukivat teoriaa varallisuusvaikutuksen (wealth effect) takana. Mikäli poliittiset päättäjät haluavat vakauttaa taloutta Suomessa, niin heidän saattaa kannattaa vakauttaa asuntojen hintojen liikehdintää ja siten vakauttaa taloutta. Asuntojen hintojen vaikutukset talouden suhdanteisiin on tärkeä ymmärtää tehokkaan asuntopolitiikan harjoittamiseksi.House prices have a very important role in the economy. House prices have strong influence to the economy especially in Finland, where around one-half of the value of households' total assets is coming from households' own dwellings. The real estate investment market is large in proportion in Finland when compared internationally to the size of the economy. Surprisingly, there are not many papers discussing the relationship between house prices and output in Finland. This paper intends to enrich the recent literature about this topic. Primary research question in this paper was do house prices affect output in Finland. Secondary interests were transmission mechanisms. The methods used in this thesis are typical in vector autoregression (VAR) analysis in recent literature. First, the time series are analysed visually and with unit root tests. Then, the optimal VAR model was chosen by using different information criterion tests and correlation tests. After selecting the optimal VAR model, Granger causality was tested with Toda-Yamamoto causality test. Other methods utilized in this paper were cointegration tests, forecasting, impulse responses and forecast error variance decomposition. These empirical methods were computed in intention to answer the research question. The most important empirical results of the paper were following. The results of Toda-Yamamoto causality test suggested that there are unidirectional Granger causality going from real house prices to real GDP per capita. This indicates that house prices could have significant explanatory power for GDP. Cointegration tests implied that the series are not cointegrated. This suggests that the series do not share a common stochastic trend for the long-run. The results of forecasting supported the results of Toda-Yamamoto causality test and it seemed that house prices might be a useful predictor when forecasting output. This result implied that the house prices have an effect on output. The analysis of impulse responses suggested that a house price shock have a positive and persistent effect on output. Forecast error variance decomposition intimated that after 15 quarters 63 percent of the output variation can be explained by the house price shock which was suspiciously strong result. The conclusion were made based on the results of the empirical analysis. Answer to the primary research question were house prices seem to have effect on output in Finland. The results of this paper supported the theory behind the wealth effect. If policy makers have a desire to stabilize output in Finland, they might need to consider stabilizing the house prices to further the stabilization of the output. It is necessary to understand the effects of housing prices to the business cycle for an efficient housing policy strategy.
Subject: House prices
output
Finland
VAR
Granger-causality
forecasting
impulse responses


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record