Epäasiallisen käytöksen uhka : noviisiopettajien käsityksiä ja kokemuksia työpaikkakiusaamisesta sekä opettajayhteisöistä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121336
Title: Epäasiallisen käytöksen uhka : noviisiopettajien käsityksiä ja kokemuksia työpaikkakiusaamisesta sekä opettajayhteisöistä
Author: Lallukka, Pinja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121336
http://hdl.handle.net/10138/311523
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tavoitteet. Työpaikkakiusaaminen on aikaisemman tutkimuksen valossa yhä yleistyvämpi ilmiö, eikä opettajakuntakaan ole tästä poikkeus. Työpaikkakiusaamisella voi olla merkittäviä seurauksia niin yksilöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla, mikäli siihen ei pystytä puuttumaan. Ihmiset ovat joutuneet sen seurauksena pitkille sairauslomille, vaihtamaan työpaikkaa tai he ovat päätyneet vaihtamaan jopa kokonaan alaa. Yhtenä työpaikkakiusaamiselle altistavista tekijöistä voidaan pitää nuoruutta sekä asemaa uutena työntekijänä. Näin on ollut myös opettajien keskuudessa. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että noviisiopettajat ovat alttiita joutumaan epäasiallisen kohtelun ja käytöksen kohteeksi kollegoidensa tai rehtorin taholta, mikä ei luonnollisesti ole lisännyt heidän haluaan pysyä valitsemallaan uralla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaisia käsityksiä ja kokemuksia noviisiopettajilla on työpaikkakiusaamisesta sekä asemastaan työyhteisössä. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi ja kuvata niitä mahdollisia todellisuuksia, joissa noviisiopettajat elävät. Menetelmät. Tämän tutkimuksen aineisto tuotettiin laadullisen asennetutkimuksen mukaisella lauseväittämiä hyödyntävällä haastattelumenetelmällä. Tätä tutkimusta varten haastateltiin seitsemää noviisiopettajaa, jotka olivat toimineet luokanopettajana valmistumisensa jälkeen vähintään yhden ja enintään kolme lukuvuotta. Aineiston analyysi toteutettiin soveltamalla laadullisen asennetutkimuksen menetelmää käsitysten ja kokemusten analysoinnissa. Tulokset ja johtopäätökset. Noviisiopettajien käsitykset työpaikkakiusaamisen ilmiöstä olivat ennakko-oletusten mukaisesti keskenään suhteellisen yhteneväiset sekä samassa linjassa aikaisemman tutkimuksen ja kirjallisuuden kanssa. Työpaikoillaan oli suurin osa tutkimukseen osallistuneista opettajista kohdannut ainakin jotain epäasiallista kohtelua tai käytöstä. Noviisiopettajien kokema epäasiallinen käytös oli ollut muun muassa seksuaalista häirintää ja ahdistelua, ammattitaidon ja toiminnan vähättelyä, ryhmän ulkopuolelle jättämistä sekä ikävää kommentointia, kritisointia sekä haukkumista. Noviisiopettajien työsuhteen määräaikaisuus sekä yksittäiset ikävästi käyttäytyvät kollegat aiheuttivat suurimman osan noviisiopettajien kielteisistä kokemuksista. Vaikka noviisiopettajien epäasiallista ja epätasa-arvoista kohtelua pidettiin suhteellisen tavallisena käytäntönä, oli kaikilla tutkimukseen osallistuneilla noviisiopettajilla myös positiivisia kokemuksia työstään sekä kollegoistaan.Aims. According to recent studies workplace bullying has become more and more common even in teacher communities. Workplace bullying can have significant consequences on a personal and society level. In some cases, workplace bullying causes long sick leaves and as well as workplace and career changes. One of the factors that can be an exposure to workplace bullying is age and position of a new employee. This has also been the case among teachers. Previous studies have shown that novice teachers have experienced some inappropriate behavior from their colleagues or principal. The aim of this study was to examine what kind of conceptions and experiences novice teachers have of workplace bullying and of their positions in teacher communities. The purpose of this study is to describe the representations of novice teacher’s reality. Methods. The research data was gathered by interviewing seven young teachers whom have worked as a teacher for a minimum of year and a maximum of three years after their graduation. This study was qualitative study. In the analysis of this study, a method of qualitative study of attitudes was applied. Results and conclusions. Novice teachers’ conceptions regarding the phenomenon of workplace bullying was in line with previous research and literature. Most of the novice teachers had encountered at least some inappropriate behavior in their workplaces. The forms of inappropriate behavior that novice teachers had experienced was for example sexual harassment, underestimation of skills and nasty commenting, criticism and slandering. Most of the negative experiences of novice teachers was explained by the factor of their contract of definite duration and as well as by some badly behaved colleagues. Although inappropriate and unequal treatment of novice teachers was considered a relatively common practice, all novice teachers who participated in this study also had positive experiences related to their work and colleagues.
Subject: työpaikkakiusaaminen
noviisiopettaja
opettaja
työyhteisö
käsitys
kokemus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record