Seksuaalikasvatuksen normatiiviset diskurssit : sukupuoli ja seksuaalisuus ympäristötiedon, biologian ja terveystiedon oppikirjoissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121334
Title: Seksuaalikasvatuksen normatiiviset diskurssit : sukupuoli ja seksuaalisuus ympäristötiedon, biologian ja terveystiedon oppikirjoissa
Author: Routakorpi, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202002121334
http://hdl.handle.net/10138/311525
Thesis level: master's thesis
Abstract: Käsitykset hyväksytyistä tavoista olla ja elää seksuaalisena ja sukupuolisena ihmisenä ovat muuttuneet viime vuosikymmeninä. Tätä kuvaavat tehdyt lakimuutokset, julkiset keskustelut, FINSEX-tutkimustulokset sekä muutokset opetussuunnitelmissa. Oppikirjojen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä normatiivisuuksia on tutkittu (ks. Laajasalo 2001, Lehtonen 2003, Jurva 2012). Nämä tutkimukset on kuitenkin julkaistu ennen vuotta 2014 eivätkä ne ole tavoittaneet kaikkia niitä normatiivisuuksia, joita tässä tutkimuksessa käsitellään. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata, analysoida ja tulkita sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien normatiivisuuksien rakentumista ympäristötiedon, biologian ja terveystiedon oppikirjoissa. Analyysin lisäksi tutkimuksessa pohdittiin tapoja purkaa näitä normatiivisuuksia. Tutkimus sijoittui kasvatustieteen kentällä feministisen kasvatustutkimuksen alueelle. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin kriittisen diskurssianalyysin piirteitä sisältävää sisällönanalyysia. Tutkimuksen aineisto koostui vuoden 2014 Perusopetuksen opetussuunnitelmauudistuksen jälkeen julkaistuista viides- ja kuudesluokkalaisille suunnatuista ympäristötiedon oppikirjoista sekä yläkoulun biologian ja terveystiedon oppikirjoista. Aineisto rajattiin sisältämään ainoastaan ne kappaleet, joissa käsiteltiin murrosikää, lisääntymistä ja ihmissuhteita. Analyysissa havaittiin normatiivisuuksien tiivistyvän heteronormatiivisuuteen, normatiiviseen heteroseksuaalisuuteen, homonormatiivisuuteen, intersektionaalisiin kysymyksiin ja dikotomiseen sukupuolikäsitykseen. Tutkimuksen perusteella oppikirjoissa ilmenevä käsitys hyväksytystä ja arvostetusta seksuaalisuudesta ja sukupuolisuudesta on tarkkaan rajattu. Oppikirjoissa ilmeni myös pyrkimyksiä purkaa näitä normatiivisia käsityksiä. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää oppikirjojen kehittämisessä.The conceptions of acceptable ways to be and live as a sexual person have changed in the last decades. This can be seen in the legislative amendments, public discourses, FINSEX- research results and changes in the Finnish National Core Curriculums. The heteronormativity of Finnish textbooks has been researched before, but the studies have focused on textbooks released prior to the Finnish National Core Curriculum 2014, which this study focuses on. Hence the previous studies haven’t reached all the normativities that this study brings to light. The objective of this study was to show, analyze and interpret the construction of normativi-ties related to gender and sexuality in environmental studies, biology and health education textbooks. In addition to analyzing, ways to dismantle these normativities were pondered. The study was positioned in the feminist education research in the field of educational science. The study was carried out as a qualitative research and the research method was content analysis with aspects of critical discourse analysis.The data of this study was gathe-red from 5th and 6th grade environmental studies textbooks and upper level biology and health education textbooks released after the implementation of the Finnish National Core Curriculum 2014.The data was delimited to contain only the chapters concerning puberty, reproduction and interpersonal relationships. It was detected in the analysis that the normativities are focused on heteronormativity, nor-mative heterosexuality, homonormativity, questions on intersectionality and dichotomic con-cept of gender. The study shows that the conception of acceptable and valued sexuality is very delimited, although there appeared to be some aspirations to deconstruct these norma-tive conceptions. The results of this study can be possibly utilized in the development of futu-re textbooks. Paying attention to the inconsistencies in texts, wider visibility of diversity both in text and imagery and close re reading that brings the normativities to attention are ways to deconstruct the normativities of textbooks.
Subject: sukupuoli
seksuaalisuus
seksuaalikasvatus
oppikirja
heteronormatiivisuus
Subject (yso): sukupuoli
seksuaalisuus
seksuaalikasvatus
oppikirjat
heteronormatiivisuus
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record